archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Monimut­kainen, systeeminen vaikutta­vuus

Vaikuttavuuden arvioinnin lähestymistavat riippuvat arvioinnin kohteen ja kontekstin luonteesta sekä tiedon tarpeista. Sitran omissa vaikuttavuuskuvauksissa korostuu tarve ymmärtää toimintamme systeemistä vaikuttavuutta.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yhä useammin kohtaamme haasteita, jotka eivät osu vain yhden organisaation, tieteenalan, sektorin tai valtion alueelle, vaan vaativat monialaista lähestymistapaa ja erilaisia toimintatapoja ja mekanismeja. Tällaiset viheliäiset yhteiskunnalliset ongelmat edellyttävät systeemistä muutosta Systeeminen muutos Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Avaa termisivu Systeeminen muutos . Systeemiseen muutokseen tähtäävät innovaatiot taasen syntyvät useiden eri tekojen, toimijoiden ja ympäristötekijöiden verkostoissa ja yhteisvaikutuksesta, ja se tekee niistä luonteeltaan monimutkaisia tai kompleksisia.

Tällaisiin ilmiöihin pyritään vaikuttamaan monin keinoin, myös meillä Sitrassa. Mutta miten systeemiseen muutokseen tähtäävien toimien vaikuttavuutta voidaan arvioida? Mitä välineitä vaikuttavuuden johtamiseksi on olemassa?

Vaikuttavuusarviointi on perimiltään kiinnostunut syy-seuraus-suhteista, kausaliteetista. Vaikuttavuusarvioinnin keskeiset kysymykset kohdistuvat siihen, miten ja missä määrin tarkasteltava toiminta on tuottanut vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarvioinnin tehtävänä on todentaa ja testata, täsmentää ja täydentää teorioita vaikuttavuudesta systemaattiseen aineistoon ja analyysiin pohjautuen.

”Mitä monimutkaisemmaksi arvioitava kohde muuttuu, sitä haastavampaa on syyn ja seurauksen välisen suhteen todentaminen.”

Vaikuttavuuden arvioinnin lähestymistapojen ja menetelmien soveltuvuus riippuu arvioinnin kohteen ja kontekstin luonteesta sekä tiedon tarpeista. Yksinkertaisissa interventioissa syyn ja seurauksen yhteys on suora ja kausaalisuus lineaarista. Jos laadukasta dataa on saatavilla, on näissä vaikutusten ja vaikuttavuuden todentaminen luotettavasti mahdollista. Mitä monimutkaisemmaksi ja kompleksisemmaksi arvioitava kohde muuttuu, sitä haastavampaa on syyn ja seurauksen välisen suhteen todentaminen.

Ameebamaiset systeemit vs. ennakoitavissa olevat koneet

Vertaiskuvallisesti voidaan todeta, että kompleksit systeemit eivät ole koneita, vaan pikemminkin jatkuvasti muuttuvia organismeja. Syy-seuraus-suhteet voivat olla monen suuntaisia ja ennalta arvaamattomia. Niiden tunnistamista vaikeuttaa myös muutosten pitkä aikajänne. Niiden arvioinnissa eksaktia, ennalta rajattua mittarointia olennaisempaa on ymmärtää niiden vaikuttavuuslogiikkaa.

Kun toiminnassa on monimutkaisia tai kompleksisia piirteitä, on vaikuttavuuden arvioinnissa tarpeen tunnistaa myös ennakoimattomat ja ei-tavoitellut vaikutukset. Yksinkertaisia interventioita voidaan kuvata loogisesti etenevänä mallina ja lausekkeella “jos … niin”, mutta uutta luovan, etsivän ja kokeilevan (eksploratiivinen) toiminnan kysymys arvioinnille on pikemminkin muotoa “Mitä, jos?”.

”Kirkas tavoite on kaiken a ja o.”

Vaikka polut vaikuttavuuteen voivat olla sumeita, risteileviä ja ennalta-arvaamattomia ja tekemisen ja kokeilemisen kautta hahmottuvia, voi vaikuttavuustavoite olla kirkas. Monimutkaisissa systeemeissä vaikuttavuuden jäsentäminen, kuvaaminen ja johtaminen tulee oikeastaan entistäkin tärkeämmäksi.

Teorialähtöinen arviointi

Teorialähtöinen arviointi lähestymistapana on nähty soveltuvan hyvin kompleksisia piirteitä omaavien toimintaympäristöjen interventioihin. Teoriaperusteisessa arvioinnissa lähtökohtana ovat erilaiset muutosteoriat, jotka kertovat miten vaikuttavuuden oletetaan syntyvän.

Muutosteorioiden jäsentämiseen ja kuvaamiseen on olemassa monenlaisia työkaluja diagrammeista tarinoihin. Vaikuttavuuskuvausten ja –tarinoiden etuna on vaikutusoletusten kuvaaminen monimuotoisella tavalla. Esimerkiksi tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on lähtökohtaisesti monimuotoinen ilmiö, mitä voidaan kuvata vaikuttavuuskertomusten avulla. Arvioinnissa menetelminä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi prosessien jäljittämistä ja kontribuutioanalyysia.

Miten kuvaamme Sitran vaikuttavuutta?

Sitran vaikuttavuustavoitteet ovat luonteeltaan pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Ne kuvaavat panos–tuotos–vaikutus–vaikuttavuus -ketjun viimeistä palikkaa ja määrittävät yhteistä suuntaa ja visiota siitä, millaista yhteiskuntaa haluamme olla rakentamassa.

Lähestymistapaamme vaikuttavuuden arviointiin ohjaa toimintamme luonne ja tarve tiedolle, joka tukee toimintaa kohti yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Pidämme olennaisena jäsentää ymmärrystä siitä, miten tulevaisuustyömme edistää vaikuttavuustavoitteitamme.

”Haluamme ymmärtää paremmin, miten tulevaisuustyömme edistää vaikuttavuustavoitteitamme.”

Itse tuottamissamme vaikuttavuuskuvauksissa olemme keskittyneet erityisesti tavoiteketjun viimeiseen askeleeseen  – vaikutuksesta vaikuttavuuteen. Nämä vaikuttavuuskuvaukset ovat luoneet pohjaa teorialähtöiselle arvioinnille, jotka ulkopuoliset arvioijat ovat meille tuottaneet. Kuvaukset ovat myös auttaneet meitä sisäisessä arviointi- ja kehitystyössä.

Kuvaukset on tehty tavoitteista Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti ja Talous uudistavaksi ja yhteisölliseksi, joihin ensimmäiset ulkoiset vaikuttavuusarviointimme myös kohdistuivat. On tärkeä huomioida, että kuvatuilla projekteilla voi olla myös muita tavoitteita, joita näissä kuvauksissa ei ole huomioitu. Yksittäisen projektin näkökulmasta kuvaukset eivät siten ole kokonaisvaltaisia tai kaikki näkökulmat kattavia.

Tämän tekstin lopuksi linkatut kuvaukset muodostavat koosteen sen hetkisisistä toimista ja tekemisistä, joilla tavoittelemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kuvatut projektit ovat myös elinkaarensa eri vaiheessa. Projektin alussa tehdyt tavoitteet eivät ole loppuun asti lukkoon lyötyjä vaan täydentyvät toiminnan aikana. Vasta jo päättyneiden projektien osalta on mahdollista osoittaa vaikuttavuuspolkuja. Kuvauksissa vaikuttavuuden keinoja tuodaan esiin esimerkinomaisesti.

Kuvauksilla haluamme paitsi jäsentää työtämme ohjaavia vaikuttavuusoletuksia ja muutosteorioita sekä kannustaa muita toimijoita sanoittamaan ja kuvaamaan polkujaan kohti yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutustu vaikuttavuuskuvauksiin:

Mistä on kyse?