archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutkimustiimin viikon varrelta #10: Sata ideaa tutkimukseksi

Sitralla on juuri nyt käsissään lähes sata uutta, inspiroivaa tutkimusideaa, jotka ovat syntyneet monivaiheisessa prosessissa.

Kirjoittaja

Julkaistu

Sitran tutkimustiimillä on juuri nyt käsissään lähes sata uutta, inspiroivaa tutkimusideaa. Ne ovat syntyneet monivaiheisessa prosessissa, johon Sitran koko henkilöstöllä on ollut mahdollista osallistua ja esittää ideoitaan ja näkemyksiään tutkimustiedon tarpeista.

Tutkimusideat kohdistuvat laaja-alaisesti yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niihin tietoaukkoihin, joita Sitran vaikuttavuustyössä on tunnistettu. Ideointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa ideat voivat olla isoja tai pieniä, konkreettisia tai abstrakteja ja tyypillisesti ne ovat vielä eri kypsyysvaiheessa. Jokainen esitetty idea on kuitenkin arvokas ja voi sisältää idun Sitran kannalta relevanttiin hankkeeseen.

Sitran tutkimustiimi käynnistää vuosittain muutamia uusia tutkimusprojekteja. Osa tutkimuksistamme toteutetaan alusta loppuun omin voimin, osassa hankimme osaamista myös tiimin ulkopuolelta. Koska kaikkia ideoita emme voi toteuttaa, on tutkimusideoiden runsaasta sadosta tunnistettava ne parhaat, joiden kanssa työstämistä jatketaan tutkimussuunnitelmiin asti.

Tutkimus haastaa strategiaa

Tiimimme on priorisoinut tutkimusaihioita sen mukaan, miten arvioimme niiden vastaavan strategiastamme johdettuja kriteerejä, millainen on niiden tärkeys ja uutuusarvo kansallisesti ja kansainvälisesti ja mikä lisäarvomme ja osaamisemme kyseisessä teemassa tai spesifissä kysymyksessä voisi olla.

Tutkimusaihioiden priorisointia ohjaa myös Sitran tutkimuksen tehtävät ja luonne. Tutkimuksellamme on aivan erityinen rooli suhteessa strategiaan: sen tehtävänä haastaa strategiaa tai syventää ymmärrystä jostain sen osasta. Tutkimuksen avulla voimme rakentaa uusia näkökulmia ja käytännöllisiä sovelluksia siitä, miten visiota kestävästä hyvinvoinnista toteutetaan.

Tutkimustoimintamme on luonteeltaan olemassa olevaa tietoa kokoavaa ja sitä soveltavaa. Tutkimus tuottaa tietoa, joka palvelee Sitran teemoissa ja avainalueissa tehtävää vaikuttavuustyötä. Kuten vaikuttavuustyökin, myös tutkimuksemme lähestyy yhteiskunnallisia ilmiöitä monialaisesti ja – tieteisesti.

Tietoa kestävästä hyvinvoinnista

Kun tutkimusideoita tarkastellaan Sitran vision perusperiaatteita vasten, saadaan hyvä kuva kysymyksistä, jotka sitralaisia ja tiimiämme tällä hetkellä askarruttavat. 1. Hyvinvointia tarkastelemme mm. arvonluonnin ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Hyvinvoinnin edistämiseen liittyen kiinnostus kohdistuu myös sukupolvien välisiin ketjuihin, niiden vaikutuksiin ja monisukupolvisuuden voimavaroja hyödyntäviin toimintamalleihin.

2. Maapallon kantokykyyn sopeutumiseksi on tarpeellista tarkastella talouskasvun ja luonnonvarojen irtikytkentää, ekologista kestävyyttä eettisenä ja ihmisoikeudellisena kysymyksenä, biodiversiteettiä tulevaisuutta muokkaavana tekijänä sekä laajemmin ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia vaikutuksia, huomioiden myös aikajänne, jolla näihin kysymyksiin on vastattava.

3. Yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia luotaavissa tutkimusideoissa korostuu tiedon lisääminen poliittisen vaikuttamisen ja voimaantumisen uudenlaisista keinoista, median murroksesta suhteessa päätöksentekoon sekä vapaaehtoistyön, auttamiskulttuurin ja empatian edistäminen.

4. Uudistavan ja yhteisöllisen talouden edistämiseksi tarvitsemme systemaattista analyysia uudesta, evolutionäärisestä teollisuuspolitiikasta, Suomen kilpailukykypotentiaalista sekä uusien, kestävää hyvinvointia edistävien liiketoimintaekosysteemisen luomisesta. Voisimmeko esimerkiksi toteuttaa kansainvälisen vertailun kestävää hyvinvointia edistävästä talouspolitiikasta? Uudistuva talous edellyttää ymmärrystä uudenlaista arvonmuodostuksesta: mistä ja miten arvo muodostuu, miten sosiaalista ja ekologista arvoa mitataan ja mitä arvonmuodostus on esimerkiksi jakamis- ja kiertotalouksissa.

Jotta voisimme vahvistaa 5. osaamista monimutkaisessa maailmassa, tarvitsemme tietoa oppimisesta ja opettamisesta kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnassa. Ehkäpä olisi aiheellista analysoida syvällisemmin tieteen ja asiantuntijuuden murrosta ja niihin liittyviä haasteita?

6. Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi -periaatetta avaavat tutkimusideat, jotka käsittelevät poliittisen päätöksenteon implementaatio- ja uudistuskykyä, insentiivejä rakenteellisten uudistusten toteuttamiseksi, dialogisuuden edistämisen edellytyksiä Suomessa sekä diplomatian uusia muotoja monimutkaisessa ja muuttuvassa maailmassa. Vision periaatteita täydentäen tunnistimme tutkimusideoista lisäksi kategorian, joka kohdistui tulevaisuuden työhön ja työllisyyteen, esimerkiksi perusturvan kiinteiden kustannusten ja maahanmuuton kasvun ja työllisyysvaikutusten näkökulmasta.

Tiimimme työstää parhaillaan esiselvityksiä edellä esitetyistä teemoista. Niiden pohjalta valitsemme aihiot, jotka jalostetaan tutkimussuunnitelmiksi ja lopulta käynnistettäviksi tutkimuksiksi. Loput ideat palautuvat ideapankkiin ja ovat uudelleen arvioitavana viimeistään vuoden päästä, kun jälleen toteutamme laajemman ideointiprosessin.

Viikon varrelta -kirjoitukset vetävät yhteen ajankohtaiset puheenaiheet Sitran strategia- ja tutkimustiimissä. Löydät tarkemman esittelyn tiimin työstä täältä.

Mistä on kyse?