caset
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitra Lab: Nuorten kokeilu

Sitra Labin nuorten tiiimin kokeilussa haluttiin vahvistaa nuorten demokratiataitoja ja keinoja vaikuttaa.

Julkaistu

Haaste

Monet tämänhetkisisistä päätöksistä vaikuttavat erityisesti nuoriin. Kokemus osallisuudesta on tärkeää paitsi demokratiataitojen kehittymisen myös yleisen yhteiskuntarauhan sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta.  

Nuorten demokratiataitoja on tärkeää vahvistaa, sillä monelle nuorelle päätöksenteko sekä vaikuttaminen näyttäytyvät ylhäältä päin tapahtuvina asioina, joihin ei itse pysty vaikuttamaan. 

Nuorten käsitystä vaikuttamisesta sekä samalla siitä, miten itse on mahdollista vaikuttaa itseä koskeviin asioihin, pitää kehittää. 

Tavoitteet

On yleinen käsitys, että usein vaikuttaminen ja erityisesti demokratiataidoiksi mielletty tekeminen kasaantuu vain pienelle osalle nuorista. Heille, jotka ovat usein jo valmiiksi aktiivisia ja joilla on vahva kiinnostus vaikuttamistyöhön.    

Sitra Labin nuorten tiimin kokeilussa haluttiin edistää nuorten osallisuutta sekä vahvistaa nuorten demokratiataitoja. Kokeilussa haluttiin laajentaa mielikuvaa demokratiataidoista sekä siitä, kuka voi vaikuttaa ja osallistua. 
 
Tärkeimpänä tavoitteena oli saada isommalle joukolle nuoria positiivinen kokemus osallisuudesta sekä näyttää, että osallisuus- ja demokratiataitojen vahvistaminen ei vaadi sitoutumista tai suuria panoksia, vaan se on mahdollista myös pienillä teoilla.

Kokeilussa nuoret pääsivät tutustumaan erilaisiin osallisuuden muotoihin. Lisäksi kokeilussa haluttiin muokata mielikuvia siitä, mitä kaikkea osallisuus ja osallistuminen voi olla. Kokeilussa lähdettiin ”Nuorilta nuorille” -periaatteesta, eli haluttiin luoda osallisuuden kokemuksia, jotka lähtevät nuorista itsestään, eivät annettuina. 

Tarkoitus oli myös luoda keskustelua siitä, mitä osallisuus on, mitä pidetään osallistumisena ja kuka määrittää osallisuuden eri muotoja.  
 
Kokeilussa haluttiin haastaa narratiivia, jonka usein myös nuoret itse ovat sisäistäneet sekä edistää muutosta, jossa myös omassa lähiympäristössä tapahtuva osallistuminen ja vaikuttaminen olisivat osa vaikuttamista. Toteutuspaikaksi valikoituivat tämän vuoksi koulut ja kohderyhmäksi yläasteikäiset nuoret. 

Mitä kokeiltiin?

Sitra Labin työpajoissa kehitettiin työpajamalli, joka jalkautettiin kahteen kouluun Turun alueella. Tämän lisäksi luotiin osallisuustyökalu, jonka avulla yläasteen nuoret yhdessä koulujen oppilaskuntien kanssa pääsevät vaikuttamaan hankintoihin, joita kouluille olisi hyvä tehdä.  
 
Jokaiselle koululle oli varattu tietty summa rahaa näihin hankintoihin. Työpajoissa käytiin läpi eri vaikuttamistapoja, sitä, mitä osallisuus merkitsee sekä esiteltiin osallisuustyökalu nuorille.  
 
Osallisuustyökalu on nuorille muotoiltu osallistuvan budjetoinnin työkalu, jonka avulla nuoret oppivat lisää vaikuttamisesta. Kokeilu ja aloitemallipohja (osallisuustyökalu) toteutettiin ilmaisella, eri tarpeisiin räätälöitävällä online-pohjalla.  
 
Kysely ja päätös hankinnoista tehtiin yhteistyössä opiskelijakunnan hallituksen kanssa ja kokeilumallin esittelyn jälkeen opiskelijakunnan hallitus keräsi tulleet aloitteet ja päätti yhdessä, mitkä aloitteet lähetetään eteenpäin toteutettaviksi.  
 
Hallitus lähetti eteenpäin ehdotukset, jotka olivat saaneet eniten kannatusta oppilaiden aloitteissa. Esimerkiksi turkulaisessa koulussa oppilaiden toiveena oli parantaa koulupihan viihtyvyyttä.  

Ketkä olivat mukana?

Kokeilun keskeisimmät muutosverkostot olivat oppilaitoksia, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä sekä tämän lisäksi myös Nuorten Akatemia, joka tuki ja auttoi nuorten tiimiä paljon työpajojen sekä koko kokeilun toteuttamisessa.  
 
Sitran myötä nuorten tiimistä tuli tärkeä osa Sitra Labin toimintaa, ja se on sitä myös tulevaisuudessa. 

Opit

Kokeilun lopputuloksen kannalta tärkeissä muutosverkostoissa kokeilu otettiin positiivisesti vastaan. Sitra Lab -tiimien yhteinen oppiminen edisti kokeilua merkittävästi.  
 
Myös oppilaitoksissa kokeilut otettiin innostuneesti vastaan. Sen sijaan koulujen tavoittaminen sekä sitouttaminen osoittautuivat haasteellisiksi. Niihin olisi tärkeää tarttua heti ensimmäisenä.
 
Kokeilussa tiedostettiin koulujen rajalliset resurssit, joten siksi kokeilu suunniteltiin siten, että siitä koituisi mahdollisimman vähän vaivaa ja työtä kouluille itselleen. 
 
Kokeilulle vaikutti olevan todella tilausta, sillä julkinen keskustelu keskittyy usein siihen, kuinka nuoret passivoituvat ja poliittinen osallisuus polarisoituu.   

Oppilaiden aktivoiminen sekä oppilaskunnan osallistaminen olivat tärkeä osa kokeilua. Ne tukivat kokeilutiimin ajatusta siinä, että kokeilun tulisi lopulta olla nuorten itsensä käsissä ja aloitteiden toteutuksen kouluilla itsellään.