Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Biohiili parantaa maaperän ravinteiden kiertoa ja hiilensidontaa

Carbons Finland myy biohiiltä, joka lisää maaperän hiilensidontaa ja ravinteiden kiertoa.

Julkaistu

Ongelma

Peltojen maaperä on menettänyt runsaasti eloperäistä ainesta jatkuvan maanviljelyn seurauksena, mikä on vähentänyt maaperän kykyä sitoa vettä ja ravinteita. Viljelyyn käytettävät lannoitevalmisteet aiheuttavat ravinnevalumia vesistöihin. Myös kaupunkien hulevesistä valuu vesistöihin epäpuhtauksia, kun puhdistuslaitteistot eivät pysty käsittelemään kaikkia lyhyinä ajanjaksoina tulevia suuria vesimääriä rajallisen putki- ja puhdistuskapasiteetin takia.

Ratkaisu: Biohiili parantaa maaperän ravinteiden kiertoa ja hiilensidontaa

Carbons Finland tuottaa biohiiltä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi hulevesien ja valumavesien käsittelyyn, viherrakentamisen kasvualustoihin, lannan ja muiden eloperäisten aineiden kompostointiin, maaperän ravinteiden kierrätykseen sekä kasvualustojen laadun parantamiseen. Biohiili sitoo vettä, ravinteita ja haitta-aineita. Lisäksi se parantaa maaperän laatua, laskee happamuutta ja sitoo itseensä vettä ja ravinteita kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Maaperässä biohiili toimii hiilinieluna: 1 tonni biohiiltä sisältää 3,7 tonnia hiilidioksidia ja joutuessaan maaperään se varastoituu sinne sadoiksi vuosiksi.

Ansaintamalli ja hyödyt Carbonsille

Tällä hetkellä Carbons ostaa raakabiohiiltä yhteistyökumppaneiltaan, kuten Carbofex Oy:ltä, ja jalostaa sen myytäviksi tuotteiksi. Carbons pyrkii näin luomaan tuotteelle kysyntää ennen oman tuotannon aloittamista. Tulevaisuudessa yrityksen tavoitteena on luoda pajutuotannon verkosto, joka mahdollistaa tehokkaan raaka-aineen tuotannon ja muuttaa turvepellot sekä turvetuotannosta vapautuneet alueet hiili- ja ravinnenieluiksi.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Biohiilen käyttö tekee maataloudessa käytettävästä lannasta ja lietteestä ravinnerikkaampaa, lisää pysyvän hiilen määrää maassa, tuottaa hiilinieluja sekä parantaa satoja. Biohiilipohjaisilla suodattimilla voidaan myös toteuttaa hule- ja valumavesien puhdistusta. Biohiilen hiilidioksidia sitovat ominaisuudet auttavat Carbons Finlandin asiakkaita ilmastotavoitteisiin pääsemisessä.

Mistä on kyse?