archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Biokaasua jätteestä

Biomassa tuottaa hajotessaan ilmaan hiilidioksidipäästöjä ja pahentaa siten ilmastonmuutosta. Watrec suunnittelee, toimittaa ja operoi biokaasureaktoreita, joissa pöpöt pilkkovat biomassat autojen polttoaineena tai energiana hyödynnettäväksi. Biokaasureaktorin avulla saadaan myös arvokkaat ravinteet talteen ja palautettua kiertoon.

Julkaistu

Ongelma

Biomassasta jää tällä hetkellä paljon hyödyntämättä, vaikka siinä on potentiaalia energian hyötykäyttöön. Esimerkiksi biohajoavia jätteitä, teollisuuden lietteitä ja maatalouden biomassoja voitaisiin hyödyntää enemmän. Toisaalta pelkässä biomassan polttoprosessissa hukataan ravinteita ja humusta, vaikka esimerkiksi globaalit fosforivarannot ovat ehtymässä ja maaperä köyhtyy hälyttävästi. Ilmastonmuutoksen vuoksi fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä on luovuttava mahdollisimman pian ja priorisoitava paikallista sekä uusiutuvaa ja puhdasta energiantuotantoa.

Ratkaisu: biomassasta energiaa ja ravinteita

Watrec suunnittelee ja rakentaa teollisuuslaitoksia, joissa orgaanisesta aineksesta jalostetaan uusiutuvaa energiaa (biokaasua) sekä maanparannus- ja lannoitetuotteita. Teollisuuslaitosten prosessit koostuvat osin yrityksen omasta teknologiasta ja osin olemassa olevien teknologioiden yhdistelmistä. Yhdellä tavanomaisella biokaasulaitoksella voidaan vähentää nettona noin 9000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.

Ansaintamalli ja hyödyt Watrecille

Watrec on keskeinen kiertotalouden mahdollistaja: liikevaihtoa kertyy asiantuntemuksen jakamisesta, ratkaisujen suunnittelusta sekä teknologiapakettien ja laitoskokonaisuuksien myynnistä avaimet käteen -periaatteella. Yritys tekee tapauskohtaisesti myös operointisopimuksia esimerkiksi biokaasu- tai jätevesilaitosten kanssa.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Watrecin asiakkaita ovat jätehuolto- ja energia-alan yritykset. Yrityksen ratkaisut mahdollistavat asiakkaille kannattavan liiketoiminnan sekä imagohyötyjä positiivisten ympäristövaikutusten myötä. Asiakas pystyy muuntamaan muutoin haitallisen jätteen tai hyödyntämättömän biomassan arvokkaaksi resurssiksi. Mahdolliset prosessimuutostarpeet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, minkä ansiosta jatkoinvestoinnit ovat vähäisempiä.

Mistä on kyse?