Työkalu
Arvioitu lukuaika 5 min

CLA

CLA eli kriittinen kerrosanalyysi (causal layered analysis) auttaa tuomaan esiin vallitsevia oletuksia ja ajatuksia nykyhetkestä, ja luomaan tilaa vaihtoehtoisille tulevaisuuksille. CLA:n ytimessä ovat narratiivit, eli kuvaukset ja kertomukset nykyhetkestä ja tulevaisuuksista.

Julkaistu

Tulevaisuuden kehityskulkuihin liittyy runsaasti oletuksia siitä, millainen maailma oikeastaan on. Tulevaisuus on nykyhetkessä läsnä erilaisina ennusteina, pelkoina, toiveina ja tavoitteina – eräänlaisena tulevaisuuskuvastona. Harvemmin kuitenkaan pohdimme sitä, millaisia maailmankuvia tai uskomuksia näiden tulevaisuusoletusten taustalle piiloutuu.

CLA-menetelmä auttaa haastamaan omaa tai yhteisön ajattelua, ja luo samaan aikaan tilaa vaihtoehtoisille tulevaisuuksille. CLA on esimerkki narratiivisesta ennakoinnista. CLA:n kehittäjän, tulevaisuudentutkija Sohail Inayatullahin (1998) mukaan CLA avartaa ajatuksiamme nykyisyydestä ja menneisyydestä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien luomiseksi.  Menetelmästä on erityistä hyötyä silloin, kun osallistujat ovat halukkaita pureutumaan siihen, mitä he käsittelyssä olevan aiheen tulevaisuudesta ylipäätään ajattelevat – myös tiedostamattaan. CLA-menetelmä voi olla avuksi laajemman prosessin – esimerkiksi strategiatyöskentelyn – alkuvaiheessa.

Valmistelu

Päättäkää työskentelynne aihe eli mistä aiheesta haluatte haastaa ajatteluanne ja luoda kuvauksen vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta.

Tulosta työpohja tai valmistele digitaalinen työpohja.

Työskentely

Työskentely etenee työpohjan mukaisesti vasemmalta oikealle. Vasemmalla puolella osallistujat pohtivat ensin valitun aiheen nykytilaa suunnaten ylhäältä alas, pintatasosta kohti myyttiä. Ideana on tunnistaa nykytilaan liittyviä faktoja ja oletuksia. Tämän jälkeen osallistujat siirtyvät työpohjan oikealle puolelle, edeten alhaalta ylöspäin. Nyt tavoitteena on luoda samasta aiheesta kuvaus vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta.

Kuvassa CLA-pohja, jonka sisältö selitetty tekstissä alla
 1. Pintataso (litany): ilmiötä yksinkertaistava yleistys. Mitä tapahtuu tai sanotaan nyt? Esimerkiksi, jos aiheena on teknologiakehitys, pintatason kuvaus voisi olla ”teknologia pelastaa” tai ”teknologia ratkoo aikamme ongelmat”
 2. Systeemi: ilmiöön liittyvien syiden ja seurausten kuvaus, esimerkiksi sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset rakenteet, jotka ylläpitävät systeemiä. Minkälaiset rakenteet ylläpitävät nykytilaa? Teknologiakehitys-esimerkkiä jatkaen, systeemissä kyse voi olla esimerkiksi satsauksista ja verohelpotuksista tutkimus- ja kehitystoimintaan tai panostuksesta teknisten alojen opetukseen.
 3. Maailmankuva: Millaiset arvot, intressit ja ajattelumallit ylläpitävät systeemiä? Mihin uskotaan ja arvostetaan? Edeltävää esimerkkiä jatkaen, maailmankuva voisi olla teknologiaoptimistinen, jopa teknoutooppinen, jossa teknologiakehityksen ajatellaan johtavan hyvinvoinnin tuottamiseen kaikille. Maailmankuvaa määrittävinä arvoina voisivat olla myös esimerkiksi nopeus ja tehokkuus.
 4. Myytti: Aiheeseen liittyvät vertauskuvat, kulttuuriset arkkityypit ja kertomukset, jotka ennemminkin tunnistetaan tunnetasolla kuin tiedetään todeksi. Teknologian tulevaisuus -esimerkissä vertauskuva voisi olla vaikkapa ”Sampo” tai ”Runsaudensarvi”. Kertomus siitä, että teknologia tuottaa enemmän ja enemmän hyvinvointia.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen, kun osallistujat siirtyvät haastamaan oletuksiaan, aihetta lähdetään purkamaan alhaalta ylöspäin, luoden vaihtoehtoista kuvausta tulevaisuudesta. Myyttitasolla pyritään löytämään uusia kertomuksia, ajatusmalleja ja vertauskuvia, maailmankuvan muutos auttaa löytämään mahdollisuuksia nykyisen ajattelun ulkopuolelta. Systeemitasolla tunnistetaan vipukohtia, joihin voi vaikuttaa yhdessä, ja pintataso eli litania osoittaa aiheen yksinkertaistuksiin. Tässä vaiheessa fasilitaattorin on tärkeää pitää huolta siitä, että osallistujilla pysyy fokus selkeänä, eli jokaisessa kohdassa työstetään saman asian tulevaisuutta.

 1. Myytti: Millainen myytti tai vertauskuva kuvaa tätä vaihtoehtoista tulevaisuutta??​ Edeltävää esimerkkiä soveltaen, vaihtoehtoinen vertauskuva voisi olla sellainen, jossa teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä.
 2. Maailmankuva: Mihin tässä tulevaisuudessa uskotaan ja mitä arvostetaan? Millaista maailmankuvaa myytti tai vertauskuva edustaa?​ Esimerkkinä maailmankuvassa painottuisi tasapaino teknologian, luonnon ja ihmisyyden välillä, pyrkimys kokonaisuuksien hahmottamiseen ja ymmärrys teknologian rajoitteista. Arvoina voisivat korostua esimerkiksi humanismi ja vastuullisuus.  
 3. Systeemi: Minkälaisia rakenteita tässä tulevaisuudessa tarvitaan? Millainen on uuden maailmankuvan mukainen systeemi?​ Systeemiä voisi esimerkissä kuvata sellaisena, jossa taloudelliset kannustimet suunnataan eettisten, sosiaalisten ja ekologisten kysymysten huomioimiseen teknologiakehityksessä. Osaamisen kehittämisessä painottuu laaja-alainen sivistys. 
 4. Pintataso: Mitä tässä tulevaisuudessa tapahtuu tai sanotaan? Minkälainen tulevaisuuskuva edellä mainituista syntyy? Pintatasolla kuvaus voisi näyttää esimerkiksi tältä: Ihmisten toiminnan muutos ratkoo aikamme ongelmat, ei teknologia. 

Pohtikaa lopuksi, millaisia maailmankuvia tai uskomuksia tunnistitte, ja miten perusteltuja ne ovat? Miten uusi myytti tai vertauskuva muutti tulevaisuuden näkymää?

Vinkkejä

 • Työpohjan kullekin tasolle voi kirjoittaa useamman asian, ja näin rikastaa yhteistä näkemystä sekä vallitsevista oletuksista, että vaihtoehtoisista tavoista kehystää aihetta ja sitä kautta tulevaisuutta.
 • Työpohjan vasenta puolta työstettäessä on tärkeää huomata, että kyse ei ole siitä, miten maailmasta kannattaisi ajatella, vaan sen näkyväksi tekemisestä, miten vallitseva ajattelu ja nyky-yhteiskunta rakentuu. Toisinaan jo tämän vasemman puolen näkyväksi tekeminen on arvokasta, vaikkei oikeaa puolta tehtäisikään.
 • On hyvä määrittää ennalta, mitä työskentely tuottaa tai ei tuota. Useimmiten CLA-työskentelyn lisäämä ajattelun avartuminen on itsessään arvokasta ja rakentaa pohjaa CLA:n jälkeiselle ajattelulle ja työskentelylle.  
 • Usein CLA:n alinta kerrosta, eli myyttejä ja metaforia, voi olla haastavaa miettiä. Työskentelyä helpottaa, jos fasilitaattori kerää ennakkoon muutamia esimerkkejä, jotka konkretisoivat sitä, mitä kaikkea myytit ja metaforat voivat tarkoittaa.

Materiaalit 

Lisälukemista 

Mistä on kyse?