Esimerkit
Arvioitu lukuaika 6 min

Kiertotalouden markkinapaikassa materiaalien kiertoa tehostetaan datalla

Uusi liiketoiminta- ja alustaratkaisuista koostuva ekosysteemi tähtää yritysten ja yhteisöjen sivuvirtojen maksimaaliseen hyödyntämiseen. Uudet datapohjaiset liiketoimintamallit tehostavat materiaalien hyötykäyttöä ja tuovat uudenlaista arvoa osapuolille.

Kirjoittaja

Julkaistu

Visiona kiertotalous käytännössä

Toimijat näkevät, että tulevaisuuden kiertotaloudessa materiaali ja data ovat kietoutuneena yhteen ja toimivat saumattomana kokonaisuutena, yhteisillä pelisäännöillä. Visiona on, että rakenteilla oleva kiertotalouden alustaekosysteemi on viiden vuoden päästä käytetyin ratkaisu yritysten ja yhteisöiden sivuvirtojen ja jätemateriaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen toimialasta riippumatta.

Yritykset lyhyesti ja suhde dataan

CLIC Innovation on voittoa tavoittelematon innovaatiokeskittymä, joka edistää kestävää kehitystä biotalouden, kiertotalouden ja energiajärjestelmäratkaisujen avulla. Yrityksen jo aiemmin prosessiteollisuuden suuryritysten kanssa yhteisesti kehittämä kiertotalouden liiketoiminta-alusta (CEP) tarjoaa hyötykäyttöreittejä aiemmin hyödyntämättömille tai alihyödynnetyille materiaalivirroille datan avulla.

Motiva Services Oy on valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan tytäryhtiö, joka tarjoaa kunnille ja yrityksille palveluita kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Emoyhtiö Motiva on tukenut Ympäristöministeriötä dataa hyödyntävän, jätemateriaalien kiertoa edistävän Materiaalitori-palvelun kehittämisessä. Dataa Motivalle kertyy muun muassa energian ja materiaalien käytön tehostamistoimista ja niiden vaikuttavuudesta Suomessa.

Platform of Trust tarjoaa data-alustapalvelua, joka harmonisoi eri lähteistä tulevan datan ja mahdollistaa sen yhdistämisen ja hyödyntämisen ekosysteemissä. Data on yrityksen liiketoiminnan ytimessä.

Datalla lähdettiin edistämään kiertotalouden uusia toimintamalleja

Kiertotalouden mukainen teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtojen ja jätteiden tehokas kierto edellyttää uusia toimintamalleja. Yhteiskunnan edellytykset materiaalien uudelleenhyödyntämisessä ovat yhä kehitysvaiheessa, eivätkä materiaalien lähteet ja niiden hyödyntäjät kohtaa tarpeeksi ajantasaisesti ja tehokkaasti.

IHAN-yritysohjelmasta lähdettiin edistämään kiertotalouden mukaisia toimintamalleja datan avulla. Eri toimijoiden välille on materiaalivirtojen lisäksi saatava datavirta, ja reilun datatalouden IHAN-yritysohjelman keskiössä on juuri datan jakaminen luotettavasti ja läpinäkyvästi kumppanien kanssa.

Millainen liiketoimintamalli ja ratkaisu on saatu aikaan

Motiva, CLIC Innovation ja Platform of Trust ovat IHAN-yritysohjelman aikana lähteneet yhteistyössä rakentamaan datapohjaista kiertotalouden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on yhdistää materiaalien kysyntä ja tarjonta.

Kehitteillä olevilla alustoilla on mahdollista muun muassa yhdistää toimijat toisiinsa, tarjoilla, yhdistää, jalostaa ja rikastaa materiaalien liikutteluun liittyvää dataa eri lähteistä ja jo olemassa olevilta tietoalustoilta ja järjestelmistä sekä rakentaa yhteistä mallia tiedolle ja jopa ohjata materiaalien kauppaa.

Datan avulla voidaan tehostaa jatkuvaa kiertotalouden liiketoimintamallien ja palveluiden kehitystä ja alan kypsyystasoa. Ratkaisut tasavertaistavat materiaalitiedon saatavuutta kaikenkokoisten toimijoiden välillä. Lisäksi se mahdollistaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä esimerkiksi virtaviivaistamalla materiaalin saatavuutta ajantasaisesti useista eri lähteistä. Olennaista on parantaa kierrätettyjen materiaalien kilpailukykyä ja verrattuna neitseellisiin materiaaleihin.

Motiva Services toteuttaa ekosysteemissä kahta roolia. Yhtiö koordinoi alustaekosysteemin kehitystä eli tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ekosysteemin sisäisten toimialakohtaisten alustojen välillä. Lisäksi yhtiö kerää rakennusteollisuuden toimijoita yhteen kehittämään digitaalista alustaratkaisua, jonka kautta yhtiö tarjoaa erilaisia palveluita ekosysteemin jäsenille.

CLIC Innovation kehittää teollisten sivuvirtojen hyötykäyttöön keskittyvää kiertotalouden liiketoiminta-alustaa (CEP), joka tarjoaa rajapinnan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Ratkaisu voidaan yhdistää saumattomasti Motiva Servicen alustaratkaisuun niin että toimialat voivat alustayhteistyön kautta hyötyä toistensa tuottamista sivuvirroista ja raaka-aineista. Tätä tiedonsiirtoa ja järjestelmien välistä integrointia on fasilitoimassa Platform of Trust datan yhdistämisen ja harmonisoinnin kumppanina.

Ketä ekosysteemi palvelee?

Markkinapaikat yhdistävät toimialakohtaisesti sivuvirtoihin liittyvät tahot, kuten materiaalintuottajat, palveluiden tuottajat, jatkojalostajat ja materiaalin hyödyntäjät.

Datan avulla voidaan tehostaa ekosysteemin sisäisten toimialakohtaisten alustojen välistä tiedonvaihtoa ja materiaalien kiertoa. Esimerkiksi purkurakentamisen yhteydessä syntyvää betonimursketta voidaan hyödyntää erilaisissa maarakentamisen kohteissa. Samoin, jos ikkunat irrotetaan ehjänä purkukohteesta, niistä voi tehdä esimerkiksi lasivillaa. Purkuvaiheessa erotelluista kipsilevyseinistä voidaan tehdä uusia kipsilevyjä. Samoin prosessiteollisuudessa materiaalien käsittelyssä syntyy erilaisia lietteitä ja ylijäämämateriaaleja, joista voidaan erotella arvokkaita ainesosia jatkoprosessoimalla tai jopa hyödyntää niitä suoraan, kunhan materiaalin olemassaolosta tiedetään ja se voidaan ottaa prosessi- ja tuotesuunnittelussa huomioon.

Markkinassa on todellista arvopotentiaalia, ja tämän markkinan kehittämiseen keskitytään. Arvopotentiaalin avaamisen ytimessä on pienten virtojen yhdistely, logistiikan optimointi, materiaalin ominaisuuksien ymmärtäminen, tarjolla olevien ratkaisuiden kommunikointi ja avoin tiedonvaihto erilaisten toimijoiden välillä.

Piloteista monimuotoisiin datapohjaisiin liiketoimintamalleihin

Motivan alustaekosysteemin alkuvaiheessa ansaintamalli muodostuu maksullisista julkishallinnon piloteista ja julkisten tahojen kehityshankkeista. Alkuvuodesta 2021 käynnistyvässä ensimmäisessä pilotissa mukana on Pirkanmaan maakunta.

Pilottien lisäksi liiketoiminta muodostuu alkuvaiheessa asiantuntijapalveluista ja verkoston jäsenmaksuista. Vihreä kasvu ja yritysvastuu ovat kasvavia trendejä, joiden konkreettiset toteutukset tuovat edelläkävijäyrityksille brändihyötyjä.

CLICin CEP-alustan liiketoimintamallissa testataan erilaisia ansaintamalleja. Osa liikevaihdosta perustuu tulevaisuudessa muun muassa ilmaisen peruspalvelun päälle rakennettujen lisäpalveluiden maksuihin sekä transaktioiden sisään hinnoiteltuihin palvelumaksuihin.

Liiketoiminta- ja ansaintamallit monimuotoistuvat alustan kehityksen ja alan maturiteetin kasvun myötä. Tärkeää on tunnistaa kiertotalouden kunkin hetken kypsyystaso ja sille sopivat liiketoimintamallit. Pilotit tarjoavat tärkeää tietoa esimerkiksi sen hetkisestä materiaalien kysynnästä ja auttavat kehittämään alustojen liiketoimintamalleja.

Datan jakamiselle kehitetään pelisääntöjä

Alustaekosysteemi on vielä konseptointivaiheessa, ja datan jakamisen roolituksia ja pelisääntöjä rakennetaan kevään aikana muun muassa reilun datatalouden sääntökirjan avulla, sekä ketterän kehityksen mukaisessa alustakehitystyössä.

Kiertotalousympäristössä keskeisessä roolissa datan jakamisessa on olennaisen datan standardien hallinta ja hyödyntäminen yli toimialarajojen. Tämä mahdollistaa nykyistä tehokkaamman yhteistoiminnan ja tietojärjestelmien nopean integroinnin.

Mitä seuraavaksi?

IHAN-yritysohjelman jälkeen ratkaisussa edetään suunnitelmien mukaan pilotteihin. Lisäksi kevään 2021 aikana ekosysteemin toimialakohtaisista alustoista kehitetään minimilaajuuden toteutuksia.

Miksi IHAN-yritysohjelmaan kannattaa osallistua?

  1. Data koskettaa koko organisaatiota. Yrityksillä on jo paljon dataa, mutta data ja sen jakaminen on useille organisaatioille verrattain uusi aihepiiri, jonka oppimiseen ja aiheen parissa työskentelyyn kannattaa osallistaa henkilöitä organisaation eri tasoilta.
  2. Kärsivällisyys ja suunnitelmallisuus kantavat muutosjohtamisessa. Datapohjaisessa liiketoiminnassa rakennetaan uutta, joten kypsyystason kasvattaminen ja muutoksen läpivienti on tärkeää. Data auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä, ennakoimaan muutoksia ja rakentamaan ymmärryspohjaista liiketoimintaa
  3. Määrittele oma pelialueesi, mutta jätä tilaa muille. Ekosysteemi tarjoaa jättimäisen loikan yhteiseen kehittämiseen datatalouden aallonharjalla. Ekosysteemissä saadaan aikaan yrityksien omia rahkeita suurempia tuloksia, kun luottamukseen pohjautuvalla yhteistyöllä pystytään ratkaisemaan asiakkaiden oikeita ongelmia.

Jos haluat tietoa tulevista IHAN-yritysohjelmista, jätä yhteystietosi jatkoa varten.

Mistä on kyse?