Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Teollisuuden jätevesien suolat talteen ja uudelleenkäyttöön suljetun kierron prosessilla

Covestron suolankierrätysprosessi pitää muovin tuotannossa tarvittavan suolan kierrossa. Se vähentää myös tuotannon vedenkulutusta ja pohjaveteen päätyvän suolan määrää.

Julkaistu

Covestron ratkaisu sulkee muovien ja muiden polymeerien tuotannossa tarvittavan suolan kierron ja ottaa näin askeleen kohti kiertotaloutta materiaalitieteessä. Skaalautuva ratkaisu sopii useille eri teollisuudenaloille, ja se tarjoaa kolmitasoisen ympäristöhyödyn: uusiutumattomien resurssien säästön, veden säästön ja vesien saastumisen vähentämisen.

Covestro on asettanut vastuullisuustavoitteensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 6, ”Puhdas vesi ja sanitaatio”, mukaisesti. Suolankierrätysprosessi on osa Saksan valtion osittain rahoittamaa pitkän aikavälin tutkimus- ja tuotekehitysstrategiaa, jonka avulla pyritään löytämään tapoja sulkea veteen liittyvät kierrot korkean teknologian polymeerituotannossa.

Ongelma

Tavallisten muovien ja muiden polymeerien tuotanto vaatii suuria määriä suolaa, joka päätyy väkevöitynä tuotannon jätevesiin. Suolainen jätevesi voi saastuttaa vesiekosysteemejä, millä on haitallinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja jopa juomaveteen polymeerituotantolaitosten alajuoksulla sijaitsevissa kaupungeissa. Neitseellisten suolojen hankinta ja tuotanto vaatii myös runsasta uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä, mikä lisää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ratkaisu

Covestro on kehittänyt teknologian, jolla polymeerituotannon jätevesien suolat kierrätetään klooriksi. Tämä luo suljetun kierron prosessin, sillä kloori on olennainen raaka-aine polymeerien tuotannossa. Monivaiheisen puhdistusprosessin jälkeen saavutetaan riittävä puhtaustaso, ja kierrätetty suola ohjataan kloori-alkalielektrolyysiin. Uutta suolaa lisätään kloorintuotannossa tarvittavan pitoisuuden saavuttamiseksi, ja näin kierto jätevedestä arvokkaaksi resurssiksi sulkeutuu.

Covestron tutkimus- ja kehitystyö on uuden Re-Salt-yhteishankkeen (suolapitoisen teollisuuden prosessiveden kierrätys) perusta. Hankkeen ovat käynnistäneet German Water Center, Donau Carbon GmbH, EnviroChemie GmbH ja useat yliopistot. Saksan opetus- ja tutkimusministeriö on rahoittanut hanketta.

Ympäristövaikutukset

Ratkaisu vähentää neitseellisten raaka-aineiden (suola, natriumkloridi) tarvetta, vedenkulutusta ja suolapäästöjä vesistöihin. Ratkaisu on vähentänyt kloori-alkalielektrolyysissä käytetyn suolan ja makean veden määrää merkittävästi. Ratkaisu vähentää CO2-päästöjä vuosittain 1 000 tonnia paremman resurssitehokkuuden ansiosta.

Sosiaaliset vaikutukset

Suolapäästöt vaikuttavat useimpiin kemiantehtaiden alajuoksulla oleviin pintavesiin. Kun jäteveden suola kierrätetään, ratkaisu varmistaa tehtaan lähialueiden yhteisöille puhtaan veden saannin.

Mistä on kyse?