archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusiutuvaa energiaa ja orgaanisia ravinteita biohajoavista jätteistä

Gasum tarjoaa uusiutuvaa kotimaista biokaasua vaihtoehtona tuontiriippuvaiselle uusiutumattomalle maakaasulle. Yrityksen laaja jakeluverkosto Suomessa auttaa kasvattamaan biokaasumarkkinaa. Yritys tuottaa kumppaneiden jätteistä biokaasua ja palauttaa sen hyödynnettäväksi energiana kumppanin tuotevalmistuksessa. Myös ravinteet palautetaan takaisin peltoon. Näin luodaan kiertotalouden suljettuja kiertoja!

Julkaistu

Ongelma

Viljelyyn käytettävien ravinteiden sekä fossiilisten energianlähteiden määrä maapallolla on rajallinen. Liikenteen päästöjä tulee ilmastonmuutoksen vuoksi rajoittaa tulevina vuosina merkittävästi. Samaan aikaan teollisuudessa, maataloudessa ja kotitalouksissa syntyy eloperäistä jätettä. Jätemäärien kasvaessa raaka-aineelle on keksittävä kaatopaikkahävitystä tehokkaampia hyödyntämistapoja.

Ratkaisu: Uusiutuvaa energiaa ja orgaanisia ravinteita biohajoavista jätteistä

Gasum vastaanottaa yhdyskuntien biojätteitä ja lietteitä, eri teollisuuden alojen ja kauppojen eloperäisiä sivuvirtoja sekä maatalouden sivuvirtoja. Mädätysprosessin myötä materiaaleista syntyy biokaasua ja ravinnejäännöstä. Biokaasu jalostetaan edelleen kuljetettavaan ja käyttökohteen vaatimaan muotoon, kun taas ravinteet menevät joko sellaisenaan tai jalostettuna peltolevitykseen, viherrakentamiseen tai teollisuuden tarpeisiin korvaamaan epäorgaanisia ravinteita. Biokaasu päätyy käyttöön autojen polttoaineena, kotitalouksissa, lämmön tuotannossa tai teollisuuden energiantuotannossa. Biokaasun liikennekäytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia.

Ansaintamalli ja hyödyt Gasumille

Gasum myy asiakkailleen energia- ja ravinnetuotteita sekä jätteenkäsittelypalvelua. Monen eri markkinan yhdistäminen ja solmukohtien löytäminen on tärkeää kumppanuuksien yhdistämisessä ja uuden liiketoiminnan rakentamisessa. Biokaasun myynti on kasvanut nopeasti, ravinteille on löydetty uusia käyttökohteita ja biokaasulaitosten raaka-ainepohjaa on laajennettu. Biokaasumarkkinan kasvattamisessa hyödynnetään Gasumin olemassa olevaa kaasuekosysteemiä maakaasun ja LNG:n jakelulle. Yritysyhteistyö esimerkiksi Keskon kanssa on mahdollistanut suljetun kierron, jossa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Näin aikaisemmin hukattu materiaali hyödynnetään energiana.

Hyödyt asiakkaalle

Biokaasulla voidaan vähentää merkittävästi liikenteen ja energiantuotannon päästöjä samalla kun biojätteelle syntyy uusi elämä auttaen edistämään kiertotaloustavoitteiden saavuttamista. Yritysasiakkaat sekä kuluttajat voivat vähentää hiilijalanjälkeään ja lisätä kestävyyttä toiminnassaan, olivat he sitten Gasumin raaka-ainetoimittajia tai tuotteiden ostajia. Biokaasu on myös bensiiniä huomattavasti halvempi polttoaine, mikä näkyy kuluttaja-asiakkaan kukkarossa. Kestävien, kiertotaloutta toteuttavien ratkaisujen kuluttajakysyntä kasvaa koko ajan ja biokaasulla tuotetut tuotteet saavat näkyvyyttä biokaasumerkin käytön myötä.

Mistä on kyse?