Alueellinen kestävä ruokajärjestelmä

Onko lähiruokasi aidosti kestävää? Kohta on! Luomme Suomeen edelläkävijäalueiden verkoston, joissa pilotoidaan ruokajärjestelmän kiertotaloutta. Verkostossa sparraamme toisiamme ja levitämme yhdessä hyväksi todettuja kiertotalouden toimintamalleja.

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Kiertotalouden mukainen, Kestävä ruokajärjestelmä Kestävässä ruokajärjestelmässä tuotettu ruoka edistää terveyttä ja sen tuotanto ja kulutus tapahtuvat luonnonvaroja säästäen sekä niitä optimaalisesti käyttäen ja kierrättäen. Tämä edistää kiertotaloutta sekä luo lisäarvoa ja kannattavuutta koko ruokajärjestelmään. syntyy yhdessä tekemällä. Tähän tarvitaan eteenpäin katsovia alueita ja alueiden verkostoa.

Sitra kannustaa alueita edistämään kestäviä, kiertotalouden periaatteita toteuttavia ruokajärjestelmiä. Yhdessä kestävän ruokajärjestelmän avainhankkeen kanssa muodostetaan alueellisten kestävien ruokajärjestelmien verkosto. Verkostossa hyvät ideat ja toimintatavat jalostuvat ja leviävät. Suomesta tulee kestävän ruokajärjestelmän mallimaa – puhtaus, turvallisuus ja kannattavuus kärjessä.

Mitä teemme?

Alueellisen ruuan kiertotalousverkoston pilotit ovat moniulotteisia, ja niissä:

  • saatetaan yhteen eri toimijoita kehittämään ja kokeilemaan oman alueen voimavaroihin ja tarpeisiin perustuvaa ruokajärjestelmää
  • luodaan kuluttajien, tuottajien ja julkisen sektorin yhteistyömekanismeja ja kehitetään ja kannustetaan uusiin yhteistyömuotoihin
  • viestitään ravinteiden kierrätyksen ja uusiutuvan energiantuotannon sekä lähiruuan ja ympäristön kannalta kestävän ruokajärjestelmän merkityksestä oman alueen kilpailukyvyn parantamisessa
  • välitetään toimijoille tietoa olemassa olevasta tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista
  • motivoidaan toimijoita yhteisiin hankkeisiin ja investointeihin
  • huomioidaan keskeiset alueelliset kestävän ruokajärjestelmän kriteerit ja arvioidaan, mitä haasteita on kriteerien tietopohjassa ja käytettävyydessä.

Huomioitavat kriteerit liittyvät aluetalouteen, kasvihuonekaasupäästöjen määrään ja hävikkiin ruokajärjestelmän eri osissa, ravinteiden kiertoon, sekä ravitsemukseen.

Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään jo olemassa olevien hankkeiden ja kokeilujen tuloksia ja kokemuksia sekä muuta alueilla syntynyttä tietotaitoa.

Missä mennään?

Sitra on perustanut alueellisen ruuan kiertotalousverkoston, jossa on mukana viisi aluetta: Lappi, Keski-Suomi, Ahvenanmaa, Järvi-Saimaa ja Uusimaa. Alueet pilotoivat yhdessä kestävää ruokajärjestelmää, jossa myös alueen oman ruokakulttuurin kehittäminen on näkyvästi mukana. Pilotit ovat partnereita kiertotalouden tiekartan Ahvenanmaan avainhankkeelle.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan.

Mistä on kyse?