Demokratia, lasten oikeudet ja tekoäly

Tekoälyn nopea kehitys haastaa monin tavoin kasvatusta ja koulutusta. Rakennamme peruskoulujen opetukseen toimintamallin tekoälyn yhteiskunnallisen vaikutusten käsittelyyn. Vahvistamme lasten ja nuorten roolia kansalaisina tekoälyn aikakaudella.

Mistä on kyse? 

Tekoäly integroituu yhä syvemmin erilaisiin palveluihin ja yhteiskunnan toimintoihin. Etenkin generatiivisen tekoälyn yleistyminen asettaa kasvatukselle ja koulutukselle uudistumisen tarpeita.

Tutkimukset osoittavat, että oppilailla ja opettajilla on useita virheellisiä käsityksiä tekoälystä. Myös tekoälyyn ilmiönä liittyvä osaaminen ja tekoälypedagogiikka on vielä suurimmalle osalle opettajista vierasta.

Demokratiakasvatuksen ja lasten toimijuutta korostava, lapsenoikeusperustainen näkökulma puuttuu lähes kokonaan sekä tekoälyä koskevasta julkisesta keskustelusta että suomalaisten tekoälyosaamista opetuskontekstissa kehittävien toimijoiden toiminnasta.

Tekoälyn ymmärtäminen, sen luova käyttö sekä tekoälykehitykseen vaikuttaminen on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Tekoälyyn liittyvää osaamista demokratiakasvatuksen ja lasten oikeuksien näkökulmasta tulee kehittää jo koulutuksen varhaisilta asteilta lähtien. Kaikille tulee taata taustasta riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet olla aktiivisia toimijoita tekoälynkin aikakaudella.

Tavoitteenamme on tuoda demokratian, lasten oikeuksien ja teknologisen kehityksen välinen yhteys näkyväksi lapsille ja nuorille sekä antaa heille työkaluja käyttää tulevaisuusvaltaa tekoälyn suunnan suhteen. Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti tekoälyn käyttöön, kehittämiseen ja siihen liittyviin päätöksiin vaikuttamisessa.

Mitä teemme?

Hankkeessa kootaan yhteen Skotlannin Exploring Children´s Rights and AI -ohjelman kaltaisia kansainvälisiä ja kotimaisia esimerkkejä tekoälyopetuksesta, jossa on vahva demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusfokus.

Rakennamme toimintamallin, jonka avulla opettajat voivat käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kanssa tekoälyyn liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä pohtia tekoälyn tulevaisuutta. Toimintamallin avulla tekoälyopetukseen voidaan yhdistää menetelmällisesti esimerkiksi media- ja teknologiakasvatusta, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta sekä innovaatiokasvatusta.

Lasten oikeuksia ja tekoälyä tarkastellaan hankkeessa demokratian ja vallan näkökulmasta. Innostamme lapsia ja nuoria pohtimaan ja tutkimaan, mitä he tietävät ja ajattelevat tekoälystä, millaista tekoälyä he haluaisivat hyödyntää tulevaisuudessa sekä miten he voisivat olla mukana vaikuttamassa tekoälyinnovaatioiden kehittämiseen ja siihen liittyvien päätösten tekemiseen.

Kuka on mukana?

Rahoitamme Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoimaa Innokas-verkostoa, joka vastaa hankkeen toteutuksesta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä opetuksen digitalisaation asiantuntijoiden kanssa.

Missä mennään?

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan laajasti lasten oikeuksiin ja tekoälyopetukseen liittyvää tietoa sekä kansainvälisiä ja kotimaisia hyviä käytänteitä.

Syksyllä 2024 järjestetään tilaisuus kasvatuksen ja koulutuksen toimijoille sekä laajemmin teknologia-alan, lasten oikeuksien ja demokratiakysymysten parissa toimiville asiantuntijoille.

Vuoden 2024 lopussa julkaistaan kartoitetun tiedon pohjalta selvitys, jossa esitellään toimintamalli koulujen lapsenoikeusperustaiseen tekoälyopetukseen.

Ota yhteyttä

Kerromme mieluusti lisää!

ihmiset
Tiina Härkönen
Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus
ihmiset
Heikki Lauha
Asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?