INNOVAATIOJOURNALISMIN STIPENDIAATTIOHJELMA

Innovaatiojournalismista (InJo)

Innovaatioista on tullut globaalissa taloudessa yritysten, alueiden ja kansakuntien keskeinen kilpailukykytekijä. Kun innovaatiotaloudessa tutkimus ja siihen liittyvä tuotekehittely ovat yksi kansallisen talouden vahvimmista tukijaloista, innovaatiotoiminnan seuranta ja siitä kertominen saavat aivan uuden merkityksen. Median rooli yhteiskunnan innovatiivisuuden lisäämisessä ja innovatiivisuutta edistävässä päätöksenteossa on jatkuvasti korostunut. Innovaatiokysymykset ovat kuitenkin suhteellisen uusia myös medialle. Innovaatiojournalismin kehittämisen tavoitteena on parantaa median valmiuksia käsitellä innovaatioihin liittyviä kysymyksiä  

Olosuhteissa, joissa nopeasta muutoksesta on tullut yhteiskuntien pysyvä piirre, innovaatiojournalismi korostaa tulevaisuustiedon tarvetta mediassa. On pystyttävä tunnistamaan tulevaisuuteen vaikuttavat kehityskulut, riskit, haasteet ja mahdollisuudet sekä mahdolliset heikot signaalit ja käymään niistä kattavaa ja pitkäjänteistä keskustelua. Korkealaatuista innovaatioraportointia kuitenkin haittaavat mm. journalismin perinteiset genrerajat, joita olisi pystyttävä tarkistamaan. Innovaatiojournalismi ei voi olla erillinen journalismin lohko vaan uusi näkökulma, joka liittyy kaikkeen median toimintaan. 

InJo:n tausta 

Ruotsalainen Vinnova on rahoittanut vuodesta 2003 alkaen innovaatiojournalismin stipendiaatti-ohjelmaa, johon liittyen 6–7 ruotsalaistoimittajaa on työskennellyt vuosittain neljästä kuuteen kuukauteen amerikkalaisissa lehdissä. Ohjelman kehittäjänä, vetäjänä ja innovaatiojournalismin tutkijana toimii Stanfordin yliopistossa tri David Nordfors.  

Suomeen innovaatiojournalismin toi valtiot. tri Seppo Sisättö yhteistyössä Tekesin kanssa työskenneltyään puoli vuotta Fulbright-stipendiaattina Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa. Kevään 2004 jälkeen Suomessa on käynnistetty seuraavat innovaatiojournalismitoiminnot:  

1. Sitran InJo-ohjelma

Sitran kesällä 2005 käynnistämä kaksivuotinen stipendiaattiohjelma tarjoaa suomalaisille toimittajille mahdollisuuden työskennellä noin neljä kuukautta amerikkalaisessa mediassa. Lisäksi siihen kuuluu kolme noin viikon opiskelujaksoa Stanfordin yliopistossa, joka myöntää ohjelmaan osallistumisesta todistuksen. Projekti toteutetaan yhteistyössä ja osana Vinnovan innovaatiojournalismiohjelmaa. Sen vastaavana vetäjänä toimii valtiot. tri Seppo Sisättö.

2. Ohjelman rahoitus

Sitra maksaa suomalaisen InJo-ohjelman hallinnointikulut. Muulta osin rahoitus perustuu stipendiaatin omaan aloitteellisuuteen. Ohjelman vetäjä auttaa kuitenkin rahoituksen hankinnassa erityisesti Stanfordin yliopiston 18 000 dollarin (noin 15 000 euron) osuuden kohdalla. Kyseisen summan lisäksi on stipendiaatin siten hankittava rahoitus matkoihin ja USA:ssa asumiseen.  

Tähänastiset kokemukset ovat osoittaneet suomalaisstipendiaattien rahoituksen perustuvan osin hänen työnantajansa tai työnantajaa lähellä olevan organisaation (esim. säätiö) panostuksiin sekä erilaisten rahastojen myöntämiin apurahoihin. Rahoituksen hankkiminen vaatii aikaa ja siksi stipendiaattivalinnat pyritäänkin tekemään mahdollisimman hyvissä ajoin ennen stipendiaattikauden (tammi-helmikuun vaihde) alkua. Neljän – viiden kuukauden oleskelu USA:ssa sekä siihen liittyvien matkakulujen kattaminen on toki vaikea, mutta ei kuitenkaan ylivoimainen tehtävä.

3. Ohjelman hallinnointi

Sitran InJo-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja FT Antti Hautamäki, joka työskentelee parhaillaan Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Ryhmä päättää uusista stipendiaateista ja seuraa projektin etenemistä, jotta kesäkuussa 2007, jolloin kaksivuotinen hanke päättyy, olisi koossa riittävästi tietoa ja kokemusta projektin tulosten punnitsemiseksi myös mahdollisten jatkotoimien osalta  

Ohjausryhmän jäsenet ovat seuraavat:  
Ari Järvinen (YLE)
Jukka Koivisto (Taloudellinen tiedotustoimisto)
Lauri Kontro (Maaseudun Tulevaisuus)
Erkki Laatikainen (Keskisuomalainen)
Kaarle Nordenstreng (Tampereen yliopisto)
Jari Romanainen (Tekes)
Aino Sallinen (Jyväskylän yliopisto)
Janne Virkkunen (Helsingin Sanomat)  
Seppo Sisättö (sihteeri)

4. InJo-tutkimus

Tekesin rahoittama Innovaatiojournalismi Suomessa on tutkimus- ja kehityshanke, jossa täsmennetään innovaatiojournalismin käsitettä, kartoitetaan innovaatiojournalismia suomalaisissa viestimissä, tutkitaan toimitusten ja toimittajien ammattikulttuuria, työkäytäntöjä, asenteita, visioita ja osaamista innovaatiotoiminnan raportoimisen näkökulmasta ja selvitetään innovaatioihin liittyen yritysten ja organisaatioiden mediaan liittyviä tarpeita, pelkoja, hyötyjä ja riskejä ja yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia.  

Projektin johtavana tutkijana toimii tiedetoimittaja, valtiot. tri Erkki Kauhanen.   Tutkimuksen kuluessa innovaatiojournalismin käsite on täsmentynyt tarkoittamaan kaikkea journalismia, jossa on tietoinen tulevaisuusnäkökulma. Näin käsitteen piiriin kuuluvat teknologisten ja kaupallisten innovaatioiden ohella myös sosiaaliset innovaatiot. Innovaatiotoiminta nähdään keskeisenä osana yhteiskunnan kokonaisprosessia, tulevaisuustyötä, jonka merkitys nykyisen rajun rakennemuutoksen oloissa erityisesti korostuu. Tulevaisuustyössä sosiaalinen ja teknologinen muutos niveltyvät erottamattomasti toisiinsa synnyttäen yhdessä toisilleen ja yhteiskunnalle jatkuvasti haasteita ja mahdollisuuksia. 

Innovaatiojournalismi on siis yhteiskunnan tulevaisuustyön tekemistä läpinäkyväksi. Sen on tulevaisuusjournalismia, joka jatkuvan muutoksen yhteiskunnassa pyrkii tekemään tulevaisuustyöstä olennaisen osan journalismin arkea. Toimivassa kansalaisyhteiskunnassa journalistinen media nähdään keskeisenä osana yhteiskunnallisen keskustelun ja tiedon- sekä tahdonmuodostuksen prosessia. tulevaisuuskeskustelun korostuessa journalistit tarvitsevat uusia välineitä tulevaisuustiedon analyysiin ja hallintaan. Tällä hetkellä niitä ei sisälly journalistien ammattikoulutukseen.  

Tutkimuksen rinnalla on kehitetty innovaatiojournalismin koulutusta Suomeen. Talvella 2004–2005 ja 2005–2006 on toteutettu kaksi innovaatiojournalismin kurssia, joista saatujen kokemusten avulla koulutusta kehitetään edelleen vuonna 2007 järjestettävällä kurssilla. Kurssin lisäksi on järjestetty useita erillisiä koulutustilaisuuksia ja workshop-tyyppisiä tilaisuuksia eri kohderyhmille.

5. Stipendiaatit

Ensimmäiset suomalaiset Sitran ohjelmaan osallistuneet stipendiaatit ovat toimittaja Jyrki Alkio Helsingin Sanomista ja fil. tri Turo Uskali Jyväskylän yliopistosta. Alkio on työskenteli San Franciscon lähellä Belmontissa ilmestyvässä Red Herringissä noin neljä kuukautta, ja Turo Uskali työskentelee innovaatiojournalismin tutkijana Stanfordin yliopistossa ohjelman vetäjän tri David Nordforsin tiimissä aina vuoden 2007 puoliväliin saakka.  

Toukokuussa 2006 kokoontunut ohjausryhmä nimesi alkuvuodesta 2007 alkavalle stipendiaattijaksolle toimittaja Ilkka Luukkosen Maaseudun Tulevaisuudesta ja toimittaja/tutkija Kari Koljosen Tampereen yliopistosta/Taloussanomista.

6. Hakumenettely

Seuraavalle stipendiaattijaksolle on mahdollisuus sijoittaa vielä 1–2 suomalaista toimittajaa. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran lokakuun 2006 alussa. 

Lisätietoja hakumenettelystä antavat:  
Seppo Sisättö, puh. 050 360 2600
Antti Hautamäki, sähköposti: antti.hautamaki at kolumbus.fi
Erkki Kauhanen (tutkimus), sähköposti: erkki.kauhanen at uta.fi

Mistä on kyse?