julkaisut

Ratkaisu 100 -haastekilpailun vaikutukset kolme vuotta myöhemmin

Tiimit, ideapolut ja opit tuleville järjestäjille

Kirjoittajat

Tuukka Toivonen, Emma Nordbäck ja Ville Takala

Julkaistu

Tässä raportissa tarkastellaan Sitran vuosina 2016–2017 järjestämän Ratkaisu 100 -haastekil­pailun vaikutuksia kolme vuotta kilpailun jälkeen. Raportti perustuu haastekilpailun kuuden kuukauden kiihdyttämöjaksoon osallistuneiden 15 tiimin laadullisiin syvähaastatteluihin kesäkuussa 2020.

Tarkastelemme ”ideapolun” käsitteen avulla ensinnäkin näyttöä tiimien ja niiden ideoiden suorista yhteiskunnallisista vaikutuksista, joita kutsumme ”innovaatiovaikutuksiksi”. Toiseksi tarkastelemme haastekilpailussa yksilö- ja tiimitasolla opittuja asioita, joita kutsumme ”val­miuksia koskeviksi vaikutuksiksi”.

Aloitamme esittelemällä neljä erilaista, anonymisoitua case-kuvausta, jotka osoittavat tiimien ja niiden ideoiden erilaiset kehityspolut haastekilpailun jälkeen. Sen jälkeen tarkaste­lemme tiimien lopettamispäätösten taustalla olleita syitä. Niihin lukeutuvat esimerkiksi rahoi­tuksen puute, kannusteiden puute irtisanoutumiseen nykyisestä työstä ja käsitykset siitä, etteivät yhteiskunnalliset rakenteet ole tarpeeksi suopeita muutoksille.

Tulokset viittaavat yleisesti ottaen siihen, että haastekilpailuun osallistuneet tiimit hyötyivät kilpailusta merkittävästi. Se paransi osallistujien valmiuksia edistää yhteiskunnallista muutosta opettamalla heille yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja rohkeutta, perehdyttämällä heidät yhteiskun­nallisen hyödyn ja taloudellisen kannattavuuden yhdistämiseen ja auttamalla heitä rakenta­maan verkostoja.

Tarkastelemme raportin lopussa muutostavoitteiden saavuttamisen tiellä olleita esteitä ja esitämme kuusi keskeistä kysymystä siitä, miten tulevien haastekilpailujen järjestäjät voivat siirtyä lyhytkestoisesta, uusien tiimien käynnistämisestä kohti pitkäkestoista tukea yhteiskun­nallisia innovaatioita luoville tiimeille vuosien, jopa vuosikymmenten ajaksi.

Töitä on vielä paljon tehtävänä yhteiskunnallisia innovaatioita ja muutoksia mahdollista­vien tehokkaiden rajapintojen rakentamiseksi (esimerkiksi kattavat haasteinfrastruktuurit, jotka yhdistävät tiimit erityisiin haasteisiin, mukaan lukien joukko erilaisia toimijoita ja rahoi­tuslähteitä).

Suosittelemme, että erilaiset innovaatiotoimintaa tukevat tahot, sellaiset kuin Sitra, pyrkisi­vät vielä aktiivisemmin lisäämään eri sidosryhmien kaikupohjaa pienten tiimien ideoille, ehdotuksille ja ratkaisuille. Vain yhteistyön kautta tiimit voivat käytännössä kokeilla ja toteut­taa yhteiskunnalle hyödyllisiä innovaatioita, ja samalla kehittää ja uudistaa nykyisiä toiminta­malleja yhteiseksi hyväksi.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ratkaisu 100 -haastekilpailun vaikutukset kolme vuotta myöhemmin

Alaotsikko

Tiimit, ideapolut ja opit tuleville järjestäjille

Tekijät

Tuukka Toivonen, Emma Nordbäck ja Ville Takala

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

33 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-213-6

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

yhteiskunta, yhteiskunnallinen muutos, yhteiskunnalliset vaikutukset, innovaatiot; yrittäjät, yritykset, ideointi; kilpailut; ratkaisu 100 -haastekilpailu, arviointi

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

180

Mistä on kyse?