julkaisut

Sitran ehdotukset paremman Euroopan ja Suomen rakentamiseksi

EU-päättäjä, keskity näihin seuraavina vuosina

Kirjoittajat

Samuli Laita (Toim.) Työryhmä: Kristine Alanko, Laura Halenius, Tuuli Hietaniemi, Eero Jalava, Taru Keltanen, Johanna Kippo, Vesa-Matti Lahti, Rosa-Maria Mäkelä, Elina Ravantti, Ilkka Räsänen, Krista Takkinen

Julkaistu

Tulevaisuustalolla on EU-päättäjille kahdeksan ehdotusta, joilla talous saa uutta nostetta, kun dataa osataan hyödyntää paremmin ja luontokadon torjunnasta syntyy liiketoimintaa sekä hyvinvointia. Samalla huoltovarmuutemme ja kriisinkestävyytemme paranee sekä demokratia vahvistuu ja kansalaisten mahdollisuus osallistua itselleen tärkeiden asioiden käsittelyyn paranee.

Eurooppa elää keskellä useita kriisejä, joista akuutein on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Merkittävät panostukset puolustukseen, harmaantuva väestö ja pahenevat ilmasto-ongelmat äärisäineen sekä luonnon köyhtyminen koettelevat taloutta ja ihmisten hyvinvointia. Riippuvuudet Kiinan materiaaleista ja tehtaista sekä yhdysvaltalaisesta teknologiasta nakertavat Euroopan mahdollisuuksia määrätä omasta tulevaisuudesta.

EU-päättäjien tulee nyt luoda vakautta monin eri tavoin. Sitra haluaa auttaa eurooppalaisia päättäjiä hahmottamaan valoisampaa tulevaisuutta sekä askelia sitä kohti. Kahdeksan ehdotusta, jotka ratkovat aikamme visaisimpia haasteita, pohjautuvat Sitran pitkäjänteiseen tulevaisuustyöhön.

1. Vahvista kansalaisten osallistumista päätöksentekoon informaatiotulvassa

Mikä on toivottava tulevaisuus?

EU-kansalaiset pääsevät hyötymään entistä enemmän demokratiasta ja saavat oikeaa tietoa. Heillä on uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan arkeensa. Lisäksi heillä on taitoja toimia informaatiotulvassa ja käytössä tekoälytyökaluja informaatiovaikuttamisen tunnistamiseen. Tämä kasvattaa hyvinvointia ja kykyä vastata hybridiuhkiin.

Osallistuminen on kiinteä osa EU:n virallista päätöksentekoprosessia. Se ylläpitää demokratiaa yhteiskuntajärjestelmänä ja tekee lainsäädännöstä laadukasta ja laajasti hyväksyttyä.

Miksi?       

Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat siihen, että osallistumalla voi vaikuttaa.

Tapamme käyttää yhä lisääntyvää tietoa muuttuu radikaalisti. Väärä tieto ja verkkohäirintä ovat huolenaiheita, jotka eivät hälvene tekoälyn yleistyessä.

Myös nuorten tulee kokea demokratia omakseen, jotta he osallistuisivat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Muutoin vaarana on, että heidän äänensä ja sitoutumisensa demokraattiseen järjestelmään heikkenevät edelleen.

Kansalaiset on saatava mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteiskunnan suuria muutoksia, kuten siirtymää maapallon kantokyvyn mukaiseen talouteen.

2. Ota kansalaiset mukaan kehittämään digitalisaatiota

Mikä on toivottava tulevaisuus?

EU-kansalaiset voivat vaikuttaa teknologisen kehityksen suuntaan ja saavat digitalisaatiosta aitoja hyötyjä.

Palvelut paranevat, kun niiden kehittämisessä hyödynnetään tekoälyn käytön ja koulutuksen mahdollisuuksia.

Miksi?

Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa digitalisaatioon on ollut heikkoa silloinkin, kun kehitys on vaikuttanut ihmisten arkeen.

Tällä hetkellä digitaalisissa ympäristöissä valtaa käyttävät etenkin suuret teknologiayhtiöt. Kansalaisten on saatava vaikuttaa heitä koskevaan teknologian kehitykseen.

Luottamus tekoälyyn on arvioitu heikoksi. Vaarana on, ettei tekoälyä käytetä työn tuottavuuden lisäämisessä ja yhteiskunnallisten ongelmien – kuten kestävyyskriisin – ratkaisemisessa.

3. Vahvista kilpailukykyä ja talouden vakautta hyödyntämällä dataa ja teknologioita

Mikä on toivottava tulevaisuus? 

Eurooppa on noussut Kiinan ja Yhdysvaltain rinnalle datatalouden kehityksessä, ja perustana on eettisesti tuotteita ja palveluja tuottava reilu datatalous.

Eurooppa on turvannut kilpailukykynsä ja taloutensa toimintavarmuuden panostamalla vahvasti ja strategisesti kriittisiin teknologioihin, eikä ole enää riippuvainen ulkovalloista keskeisissä teknologioissa.

Datan hyödyntäminen on yleistynyt ja monipuolistunut eri toimialoilla, ja se on parantanut työn tuottavuutta. Yritykset osaavat toimia uudistuneen datasääntelyn mukaan ja innovoivat kilpailukykyistä datavetoista liiketoimintaa.

Miksi? 

Eurooppa on takamatkalla dataa hyödyntävän talouden kehityksessä. Tämä on uhka EU:n talouden toimintavarmuudelle sekä kilpailukyvylle geopoliittisesti jännitteisessä tilanteessa. Unionista uhkaa tulla riippuvaisempi muiden hallitsemista teknologioista ja raaka-aineista.

Datasääntely on monimutkaista. EU:n on ratkottava, miten kaikenkokoiset yritykset pystyvät noudattamaan sääntöjä sujuvasti samalla kun ne pyrkivät säilyttämään innovatiivisuutensa ja kilpailukykynsä.

EU:n on vahvistettava kykyään toimia riippumattomasti luovan tekoälyn kehittämisessä, jotta uusilta riippuvuuksilta digijätteihin vältytään.

4. Varmista, että eurooppalaiset saavat tehokkaasti hoitoa myös kotimaansa ulkopuolella

Mikä on toivottava tulevaisuus? 

EU-kansalaiset saavat parempaa hoitoa omiin terveystietoihinsa pohjautuen olivatpa he missä päin EU:ta tahansa.

Yritykset ja tutkijat hyödyntävät terveydenhuollossa syntynyttä dataa, kun he kehittävät digitalisoituneen terveydenhuollon palveluita, tuotteita ja ennaltaehkäiseviä ratkaisuja.

EU:n terveyspalveluiden sisämarkkina on toimiva ja tehokas. Digitaalisia terveyssovelluksia ja potilastietojärjestelmiä voidaan myydä Euroopan laajuisesti.

Miksi? 

Jos terveysdataa voidaan hyödyntää unionin jäsenmaiden välillä, saadaan terveyshyötyjä ja parempaa hoitoa sekä voidaan ehkäistä pandemioita

Terveysdatan hyödyntämiseen yrityksissä ja tutkimuksessa on lainsäädännöllisiä ja käytännön esteitä. Sujuvat, yhdessä sovitut käytännöt vahvistaisivat Euroopan kilpailukykyä tutkimuksessa ja innovaatioissa.

Tekoälyn käytön lisääminen terveydenhuollossa auttaisi tarjoamaan parempia teknologia-avusteisia digitaalisia palveluita.

5. Luo sisämarkkinoista kiertotalouden mukaiset

Mikä on toivottava tulevaisuus?

EU on luonut kiertotalouden mukaiset sisämarkkinat, minkä seurauksena sen strateginen autonomia ja omavaraisuus ovat vahvistuneet, suomalaiset ja eurooppalaiset kiertotalousyritykset menestyvät maailmalla ja kuluttajat hyötyvät pitkäikäisemmistä tuotteista. Uusia työpaikkoja on syntynyt ja hyvinvointi on kasvanut ilman luonnonvarojen ylikulutusta.

Kuluttajat saavat aiempaa helpommin tietoa tuotteista.Kasvanut läpinäkyvyys tuotetiedoissa on lisännyt liiketoiminnan vastuullisuutta ja nopeuttanut siirtymistä luonnonvaroja säästävään kiertotalouteen.  

Miksi?

Tällä hetkellä EU:n materiaalien kiertotalousaste on pieni, alle 12 prosenttia. Materiaalien haaskauksesta kärsii niin Euroopan talous, huoltovarmuus, ilmasto kuin luonto – maanosan kokonaisturvallisuuskin.

Kun kiertotalous kehittyy, riippuvuutemme esimerkiksi Kiinan tuottamista kriittisistä raaka-aineista vähenee. Raaka-aineet, joita käytetään esimerkiksi puhelimissa, sähköautoissa, tuuliturbiineissa ja puolustusteknologiassa, saadaan pidettyä kierrossa.

6. Turvaa ruuantuotanto – pidä huolta Euroopan maaperästä

Mikä on toivottava tulevaisuus?

Eurooppalaiset pellot voivat hyvin. Ne kestävät lisääntyviä sään ääriolosuhteita ja tuottavat eurooppalaisille nykyistä parempia satoja. Se mahdollistaa Euroopan oman ruuantuotannon paremmin myös kriisioloissa.

Euroopan maaperä on terve: se sitoo tehokkaasti hiiltä ja aiheuttaa nykyistä vähemmän vesistöpäästöjä.

Miksi?

Kaksi kolmasosaa Euroopan maaperästä on nyt huonossa kunnossa ja altis sään lisääntyville ääri-ilmiöille. Monet nykyiset viljelykäytännöt heikentävät tilannetta.

Uudistusten avulla Euroopan huoltovarmuus  ja kokonaisturvallisuus paranee, kun esimerkiksi lantaa jalostetaan lannoitteiksi ja biokaasuksi sekä ruuantuotannon riittävä määrä varmistuu

Kestävästi tuotetulle ruualle on kasvavat markkinat, joilla Suomen kannattaa olla mukana. Suomi on jo kehityksen eturintamassa mm. Carbon Action -hiiliviljelykokeilulla.

7. Vaali Euroopan tärkeintä pääomaa – luontoa

Mikä on toivottava tulevaisuus?

Luonto tarjoaa meille elintärkeitä palveluita, kuten ruokaa, energiaa, veden puhdistusta, lääkekasveja, hiilen sidontaa ja ravintokasvien pölytystä. Eurooppa kukoistaa, kun sen talouden ja hyvinvoinnin pohja on turvattu.

Miksi?

Luonnon tila Euroopassa heikkenee. Se vaarantaa talouden ja hyvinvoinnin pohjan. Euroopan keskuspankin mukaan 75 prosenttia pankkilainoista myönnetään yrityksille, jotka ovat riippuvaisia vähintään yhdestä luonnon tarjoamasta palvelusta.

Luonnon arvo täytyy tehdä näkyväksi, jotta luontopääomaa ei kuluteta yli varojen.

Julkisia varoja säästyy ja uutta tuottavaa liiketoimintaa syntyy niin sanotuilla luontopohjaisilla ratkaisuilla. Ne ovat innovaatioita, joissa luonto ja sen tarjoamat palvelut otetaan ihmisen kumppaniksi ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia.

8. Varmista, että Euroopasta tulee ilmastoneutraali

Mikä on toivottava tulevaisuus?

Eurooppa irrottautuu kalliista, tuontiriippuvuutta aiheuttavasta fossiilitaloudesta. Tilalle rakennetaan uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja energiansäästöön nojaava kriisinkestävä talous.

Miksi?

Tieteellinen tieto ilmastokriisin etenemisestä edellyttää nopeita ja määrätietoisia toimia. Euroopassa nähdään enenevässä määrin sään ääri-ilmiöitä, jotka vaarantavat sekä ihmisten hyvinvoinnin että maanosan taloudellisen menestyksen.

Suomi hyötyy energiasiirtymästä merkittävästi maahamme kohdistuvien investointien kautta.

Tiivistelmä

EU-päättäjien on uskallettava katsoa rohkeasti kauas tulevaisuuteen ja luoda vakautta sekä hyvinvointia jatkossakin. Tulevaisuustalo Sitra haluaa auttaa hahmottamaan valoisampaa tulevaisuutta sekä askelia sitä kohti.

Sitralla on EU-päättäjille kahdeksan ehdotusta, joilla demokratia vahvistuu ja kansalaisten osallisuus paranee. Talous saa uutta nostetta, kun dataa osataan hyödyntää paremmin yrityksissä ja luontokadon torjunnasta syntyy liiketoimintaa. Samalla huoltovarmuutemme paranee ja kriisinkestävyytemme myös yhä digitalisoituvassa maailmassa lisääntyy.

Kahdeksan ehdotusta jotka auttavat voittamaan aikamme visaisimpia haasteita, pohjautuvat pitkäjänteiseen tulevaisuustyöhön. Ehdotukset ovat:

 1. Vahvista kansalaisten osallistumista päätöksentekoon informaatiotulvassa. Kansalaisille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin ja taitoja toimia informaatiotulvassa sekä uudistaa demokratiaa.
 2. Ota kansalaiset mukaan kehittämään digitalisaatiota. Eurooppalaiset osallistuvat teknologiseen kehitykseen – mukaan lukien tekoäly. Siten luottamus kehitykseen paranee, kuten myös työn tuottavuus.
 3. Vahvista kilpailukykyä ja talouden vakautta hyödyntämällä dataa ja teknologioita. Eurooppa irrottautuu keskeisissä teknologioissa riippuvaisuudestaan ulkovalloista sekä digijäteistä. Tehokkaan sääntelyn myötä eurooppalaiset yritykset innovoivat datavetoista liiketoimintaa.
 4. Varmista, että eurooppalaiset saavat tehokkaasti hoitoa myös kotimaansa ulkopuolella. Lisäksiyritykset ja tutkijat hyödyntävät terveydenhuollossa syntynyttä dataa uusien palvelujen kehittämiseen.
 5. Luo sisämarkkinoista kiertotalouden mukaiset. Euroopan strateginen autonomia ja omavaraisuus vahvistuvat. Kuluttajat hyötyvät pitkäikäisemmistä tuotteista ja hyvinvointi kasvaa ilman luonnonvarojen ylikulutusta.
 6. Turvaa ruuantuotanto – pidä huolta Euroopan maaperästä. Pellot tuottavat eurooppalaisille nykyistä parempia satoja ja sitovat tehokkaasti hiiltä sekä aiheuttavat nykyistä vähemmän vesistöpäästöjä.
 7. Vaali Euroopan tärkeintä pääomaa – luontoa. Talouden ja hyvinvoinnin pohja on turvattu.  Eurooppa kukoistaa, kun sen talouden ja hyvinvoinnin pohja on turvattu. Luontopohjaiset ratkaisut säästävät julkisia varoja sekä luovat uutta liiketoimintaa.
 8. Varmista, että Euroopasta tulee ilmastoneutraali. Eurooppa irrottautuu tuontiriippuvuutta ja terveyshaittoja aiheuttavasta fossiilitaloudesta. Uusiutuviin nojaava talous kestää paremmin kriisejä ja perustuu kiertotalouteen.

Sammanfattning

EU:s ledare måste våga se långt in i framtiden och fortsätta att skapa stabilitet och välstånd. Sitra vill hjälpa dem att se en ljusare framtid och stegen mot den.

Sitra har åtta rekommendationer till EU:s beslutsfattare för att stärka demokratin och förbättra medborgarnas delaktighet. Ekonomin får en skjuts av bättre dataanvändning i affärslivet och affärslivet av att vi bekämpar förlusten av biologisk mångfald. Samtidigt kommer vår försörjningstrygghet att förbättras och vår motståndskraft mot kriser att öka, även i en alltmer digital värld.

Åtta förslag som ska bidra till att lösa vår tids mest akuta utmaningar bygger på Sitras långsiktiga arbete för framtiden. Förslagen är följande:

 1. Stärka medborgarnas deltagande i beslutsfattandet i en tid av informationsöverflöd. Ge medborgarna nya möjligheter att påverka de frågor de bryr sig om, färdigheter att hantera informationsöverflödet och nya sätt att modernisera demokratin.
 2. Involvera medborgarna i utvecklingen av digitaliseringen. Involvera européerna i den tekniska utvecklingen – inklusive artificiell intelligens. Detta kommer att öka tilltron till framsteg och arbetsproduktiviteten.
 3. Stärka konkurrenskraften och den ekonomiska stabiliteten genom att utnyttja data och teknik. Europa håller på att bryta sig loss från sitt beroende av utländska makter och sitt digitala slöseri med viktig teknik. Med effektiv reglering kommer europeiska företag att innovera inom datadriven affärsverksamhet.
 4. Säkerställa att européer har effektiv tillgång till vård utanför sitt hemland. Och företag och forskare kommer att använda data som genereras inom vården för att utveckla nya tjänster.
 5. Skapa en inre marknad som är förenlig med den cirkulära ekonomin. Stärka Europas strategiska självständighet och självförsörjning. Konsumenterna kommer att dra nytta av produkter med längre livslängd och välfärden kommer att öka utan överkonsumtion av naturresurser.
 6. Säkra livsmedelsproduktionen – ta hand om Europas jordar. Fälten kommer att ge bättre avkastning för européerna, binda kol på ett effektivt sätt och ge mindre vattenföroreningar.
 7. Värna om Europas viktigaste tillgång – naturen. Europa kommer att blomstra när grunden för dess ekonomi och välstånd är tryggad. Naturbaserade lösningar sparar offentliga medel och skapar nya affärer.
 8. Se till att Europa blir klimatneutralt. Europa är på väg bort från en fossilbränsleekonomi som är importberoende och skadlig för hälsan. En ekonomi som bygger på förnybara energikällor kommer att vara mer motståndskraftig mot kriser och baseras på en cirkulär ekonomi.

Summary

EU leaders must have the courage to look far into the future and continue to create stability and prosperity. Sitra wants to help them see a brighter future and the steps towards it.

Sitra has eight recommendations for EU decision-makers to strengthen democracy and improve citizen participation. The economy will get a boost from better use of data in business and the fight against biodiversity loss will become a business opportunity. At the same time, our security of supply will improve and our resilience to crises will grow, even in an increasingly digital world.

The eight proposals are based on Sitra’s long-term work for the future and tackle the most pressing challenges of our time. The proposals are:

 1. Strengthen citizens’ participation in decision-making in an information overload. Citizens will have new opportunities to influence their daily lives, new skills to deal with the information overload and new ways to modernise democracy.
 2. Involve citizens in the development of digitalisation. Involve Europeans in technological developments, including artificial intelligence. This will boost confidence in progress, as well as labour productivity.
 3. Strengthen competitiveness and economic stability by harnessing data and technologies. Europe is breaking away from its dependence on foreign powers and digital waste in key technologies. With effective regulation, European companies will innovate in data-driven business.
 4. Ensure that Europeans have effective access to healthcare outside their home country. And businesses and researchers will use data generated in healthcare to develop new services.
 5. Create a circular single market. Strengthen Europe’s strategic autonomy and self-sufficiency. Consumers will benefit from longer-lasting products and welfare will increase without overconsumption of natural resources.
 6. Secure food production – take care of Europe’s soil. Fields will produce better yields for Europeans, efficiently sequester carbon and produce less water pollution.
 7. Cherish Europe’s most important asset: nature. Europe will flourish when the basis for its economy and prosperity is secure. Nature-based solutions save public money and create new business.
 8. Make sure Europe becomes climate neutral. Europe is moving away from a fossil fuel economy that is import-dependent and damaging to health. An economy based on renewables will be more resilient to crises and based on a circular economy.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sitran ehdotukset paremman Euroopan ja Suomen rakentamiseksi

Alaotsikko

EU-päättäjä, keskity näihin seuraavina vuosina

Tekijät

Samuli Laita (Toim.) Työryhmä: Kristine Alanko, Laura Halenius, Tuuli Hietaniemi, Eero Jalava, Taru Keltanen, Johanna Kippo, Vesa-Matti Lahti, Rosa-Maria Mäkelä, Elina Ravantti, Ilkka Räsänen, Krista Takkinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2024

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

12

ISBN (PDF)

978-952-347-376-8

ISSN (PDF)

2737-1042 (verkkojulkaisu)

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?