julkaisut

Tulevaisuusbarometri 2021

Kirjoittajat

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Tulevaisuusbarometri 2021 on Sitran teettämä kyselytutkimus, jossa tutkittiin 15–84-vuotiai­den mannersuomalaisten näkemyksiä tulevaisuudesta: miten ihmiset eri puolilla Suomea suhtautuvat tulevaisuuteen, pystyykö siihen vastaajien mielestä vaikuttamaan, miten korona­vuosi on vaikuttanut tulevaisuusnäkymiin ja mikä suomalaisille on tärkeää tulevaisuuden kannalta? Kyselyyn vastasi 3 800 henkilöä eri puolilta Suomea. Suuren vastaajajoukon vuoksi kyselystä saatiin ensimmäistä kertaa maakuntakohtaisesti edustavia tuloksia. Tulevaisuusbaro­metri toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Tulevaisuus kiinnostaa kaikkialla Suomessa ja yleinen näkemys on, että siihen voi vaikut­taa. Vaikutusmahdollisuuksiin uskovat erityisesti nuoret ja korkeasti koulutetut. Kokemus omasta toimeentulosta heijastuu suhtautumiseen selvästi: he, jotka kokevat joutuvansa tinki­mään kaikesta, näkevät tulevaisuuden synkempänä ja omat vaikutusmahdollisuutensa heikom­pina kuin he, jotka kokevat tulevansa hyvin toimeen.

Puolet suomalaisista kokee tulevaisuuden välillä innostavana, välillä pelottavana. Neljäsosa odottaa tulevaisuutta innoissaan ja joka kymmenes näkee siinä paljon uhkakuvia. Muita enemmän tulevaisuutta innolla odottavia on Päijät-Hämeessä, Pohjanmaalla ja Kanta-Hä­meessä, vähiten Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa. Tulevaisuuteen liittyvät uhkakuvat pelottavat eniten Etelä-Pohjanmaalla.

Suhtautuminen tulevaisuuteen on pysynyt samana koronasta huolimatta. Kiinnostus tulevaisuuteen ja näkemykset vaikutusmahdollisuuksista ovat miltei samalla tasolla kuin vuonna 2019. Kaksi kolmasosaa suomalaisista kuitenkin arvioi koronalla olleen vaikutusta omaan näkemykseen tulevaisuudesta.

Näkemykset siitä, onko Suomen tai oman asuinkunnan tulevaisuus parempi vai huonompi jakavat suomalaisia. Hieman suurempi osa näkee kuitenkin tulevaisuuden nykyhetkeä parem­pana. Oman asuinkunnan tulevaisuus arvioidaan huonoimmaksi Etelä-Savossa, Etelä-Karja­lassa, Kainuussa, Satakunnassa, Pohjois-Savossa ja Kymenlaaksossa. Parhaimmaksi tulevaisuus arvioidaan Pirkanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Näkemyksiin asuinkunnan tulevaisuudesta vaikuttaa erityisesti odotettu asukasmäärän muutos.

Megatrendit ovat tuttuja noin kahdelle kolmasosalle suomalaisista. Niiden vaikutukset omaan elämään ja toisaalta omat vaikutusmahdollisuudet niiden kuvaamiin kehityskulkuihin arvioidaan melko vähäisiksi. Sitran megatrendien kuvaukset vastaavat varsin hyvin suomalais­ten näkemyksiä tulevaisuuden kehityskuluista.

Hyvinvointivaltio, työllisyys ja ympäristö ovat suomalaisille tärkeitä. Hieman suurempi osa vastanneista pitää talouteen liittyviä teemoja tärkeämpinä kuin ilmastonmuutoksen hillintää tai luontokadon pysäyttämistä. Talouskysymykset korostuvat erityisesti kuntavaalien äänestys­päätöksissä.

Suomelle ja omalle asuinkunnalle suomalaiset toivovat ennen kaikkea tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tulevaisuusbarometri 2021

Tekijät

Mikko Dufva, Christopher Rowley ja Katri Vataja

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

43 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-219-8

ISBN (PDF)

978-952-347-220-4

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

Suomi, kansalaiset, tulevaisuus, megatrendit, vaikuttaminen, käsitykset, tulevaisuudenodotukset, covid-19, kyselytutkimus

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

184

Mistä on kyse?