julkaisut

Vastuullinen sijoittaminen Sitrassa 2020

Sitra noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tuoton ja riskin lisäksi kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ESG). Tässä katsauksessa tarkastellaan Sitran vuoden 2020 sijoitustoimintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Kirjoittajat

Juuso Janhonen

Salkunhoitaja, Venture Capital

Julkaistu

Vastuullisuus Sitran sijoitustoiminnassa

Sitra sijoittaa varallisuutensa vastuullisesti ja tuottoa tavoitellen. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Sitrassa sitä, että kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan huomioon tuoton ja riskin lisäksi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ESG). Sitran vastuullisen sijoitustoiminnan ohjeina ja suuntaviivoina toimivat YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI, Principles for Responsible Investment). Sitra sitoutui niihin vuonna 2015.

Myös useimmat Sitran varainhoitajista ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen. PRI-periaatteisiin sitoutuneet varainhoitajat hallinnoivat peräti 92 prosenttia Sitran sijoitusvarallisuuden arvosta vuoden 2020 lopussa. Kaikki osake- ja korkorahastoja hallinnoivat varainhoitajat ovat jo allekirjoittaneet PRI-periaatteet. Korkosijoituksissa kattavuus ei ole vielä aivan sataprosenttinen, mikä johtuu muutamista pienemmistä private debt -rahastoista.

Muissa sijoituksissa PRI-kattavuus oli 68 prosenttia. Muut sijoitukset sisältävät epälikvidejä sijoituksia, joiden varainhoitajat ovat usein pienempiä, paikallisia toimijoita. Venture capital -sijoituksista vasta 13 prosenttia on virallisesti sitoutunut PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Tämäkin osuus kasvaa todennäköisesti jatkossa. Uusissa rahastosijoituksissa kun on vähimmäisvaatimuksena, että varainhoitaja on allekirjoittanut PRI- periaatteet tai että sillä on muu vastuullisen sijoittamisen toimintamalli.

Kuva 1. PRI-periaatteet allekirjoittaneiden varainhoitajien hallinnoimien varojen osuus

Global Compact -periaatteet ovat PRI:n rinnalla toinen kansainvälisesti hyödynnetty vastuullisen sijoittamisen viitekehys. Vastuullisen sijoittamisen käytännön toteutuksessa nojaudumme Sitran hallituksen hyväksymään vastuullisen sijoittamisen ohjeistukseen. Myös vuosittain laadittavassa sijoitussuunnitelmassa vastuullisuusasioihin otetaan kantaa ja luodaan suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Sitran sijoitukset tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Rahastosijoituksiin kuuluvat kaikki osakerahastot, korkorahastot, indeksirahastot ja pääomarahastot (ml. velkapääomarahastot ja riskipääomarahastot). Niitä hallinnoivat ulkopuoliset varainhoitajat, jotka tekevät yksittäiset sijoitusanalyysit ja sijoitusten valinnat. Sitran sijoituksiin kuuluu myös muutamia suoria sijoituksia. Vastuullista sijoittamista toteutetaan kunkin omaisuusluokan ominaispiirteet huomioiden. Vastuullisuus näkyy kaikkien sijoituskohteiden valinnassa ja seurannassa ja on Sitrassa jatkuvan kehittämisen kohde.

Vastuullisen sijoittamisen ohjeistus: muutosten implementointi

Sitran vastuullisen sijoittamisen ohjeistus päivitettiin syksyllä 2019. Vuonna 2020 pääpaino oli ohjeistuksen käytännön toteutuksessa ja varainhoitajien kanssa käydyissä keskusteluissa erityisesti toimiala- ja normirikkomusseulontaan liittyen.

Ohjeistuksen mukaisesti Sitran sijoitusuniversumista on poissuljettu
1) tupakkatuotteiden valmistajat, joille tupakasta tulee yli 50 prosenttia liikevaihdosta
2) yritykset, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita
3) yritykset, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia liittyy kivihiilen tuotantoon tai käyttöön energiantuotannossa ilman selkeää strategiaa kivihiilen käytön vähentämiseksi ja
4) yritykset, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä yleisesti hyväksyttyjä normeja (koskien ihmisoikeuksia, ympäristöä, korruptiota ja työolosuhteita) eivätkä ole toimineet riittävästi rikkeen seuraamuksen korjaamiseksi.

Vuoden 2019 toimiala- ja normirikkomusselvityksen pohjalta kävimme keskusteluja varainhoitajien kanssa siitä, miten sijoitusprosesseja on kehitetty. Päätimme myös rahastomuutoksista, joita toteutettiin vuoden 2021 aikana.

Vaihtoehtoisiin sijoituksiin (kiinteistöt, infra, private debt, PE ja VC) kuuluvat rahastot käytiin läpi vuoden 2020 arvonmäärityspalaverin yhteydessä. Palaverissa selvitettiin varainhoitajien toimittamien raporttien perusteella rahastojen olennaiset ESG-asiat. Havaitut puutteet ja rikkeet raportoitiin ja kirjattiin pöytäkirjaan jatkotarkastelua varten. Poikkeamia Sitran toimialarajoituksiin ei huomattu. Datan heikko kattavuus erityisesti PE- ja VC-omaisuusluokissa muodostaa haasteen vastuullisuusasioiden syvälliseen tarkasteluun. Varainhoitajat ovat tietoisia näistä puutteista ja huomattavia kehitysaskelia raportointiin on odotettavissa.

Raportointiuudistus

Vuonna 2020 toteutimme Suomen Sijoitustutkimuksen kanssa merkittävän raportointiuudistuksen. Uudistuksen myötä vaihtoehtoisten sijoitusten seuranta integroitiin entistä kattavammin Sijoitustutkimuksen portaaliin. Myös niiden raportointia kehitämme jatkossa yhteistyössä.

Listattujen sijoitusten raportoinnin kattavuutta lisättiin ottamalla mukaan rahoitus- ja analyysiyhtiö MSCI:n tuottamat rahastokohtaiset ESG-raportit. Raportointiuudistus mahdollistaa mm. Sitran vastuullisen sijoittamisen ohjeen mukaisen poissulkujen seurannan sekä kattavamman ESG-raportoinnin. Saamme säännöllisesti tietoomme listattujen osake- ja korkorahastojen mahdolliset poikkeamat ohjeistuksesta. Samalla mahdollistui rahastojen vertailu vastuullisuusnäkökulmista.

ESG-raportoinnin piirissä olevien rahastojen vastuullisuusarvosanat ovat varsin hyvällä tasolla. MSCI:n antamat ESG-arvosanat vaihtelevat AAA:n ja CCC:n välillä luottoluokitusten tapaan. Peräti kymmenen rahastoa saa arvosanan AA eli ne ovat vastuullisuusasioissa edelläkävijöitä. Yksitoista rahastoa on keskitasoa, eikä alisuoritujia ole lainkaan. Sijoitusten arvossa mitattuna edelläkävijöiden osuus on vielä suurempi eli lähes 60 prosenttia. Koko Sitran sijoitussalkun arvosana oli A.

Kuva 2. Rahastojen ESG-luokitusten jakauma
Lähde: MSCI

Raportoinnin kehittäminen on jatkossakin tärkeää. Vuonna 2020 selvitimme useiden palveluntarjoajien mahdollisuuksia tukea Sitraa  ilmastoriskien TCFD-raportoinnissa (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Tämän raportointikokonaisuuden rakentaminen on yksi seuraavista kehitysaskelista. Tavoitteena on myös datan kattavuuden parantaminen ja erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusten ESG-analyysin lisääminen raportointikokonaisuuteen.

Vaikuttavuustyö

Rahastosijoittajana Sitralla on mahdollisuus vaikuttaa sijoituksiinsa varainhoitajien kanssa käytävien keskusteluiden kautta. Tällaisia keskusteluja toteutettiin mm. aiemmin kuvattuun toimiala- ja normirikkomusseurantaan liittyen. Mikäli vaikuttamisella ei saavuteta parannusta tilanteeseen, viimesijainen toimenpide on rahaston myyminen. Sitran nykyisten rahastosijoitusten osalta noudatetaan kahden vuoden siirtymäaikaa toimialarajauksien huomioimisessa eli käytännössä salkun tulee olla linjausten mukainen viimeistään syksyllä 2021.

Myös raportointiuudistuksen yhteydessä varainhoitajien kanssa käytiin aktiivista keskustelua ja kirjeenvaihtoa. Tavoitteena oli saada vertailukelpoista ESG-dataa mahdollisimman monelta varainhoitajalta. Varainhoitajia myös kannustettiin raportoimaan ESG-asioista. Lopputulemana MSCI:n ESG-datan kattavuus saatiin nostettua lähes 70 prosenttiin.

Varainhoitajien kanssa käytävien keskustelujen lisäksi vaikuttavuustyötä tehdään myös osallistumalla sijoittaja-aloitteisiin. Sitra liittyi maaliskuussa 2020 Climate Action 100+ -hankkeen tukijäseneksi. Kyseessä on sijoittajavetoinen hanke, joka kannustaa yrityksiä Pariisin sopimuksen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin sekä raportoimaan ilmastonmuutoksen riskeistä liiketoiminnalleen.

Climate Action 100+ -hankkeen kohderyhmänä ovat maailman suurimmat kasvihuonepäästöjen aiheuttajat. Vuonna 2020 hankkeen vaikuttavuustyö kohdistui 160 yritykseen, joiden kasvihuonepäästöt vastasivat 80 prosenttia kaikista teollisuuden päästöistä. Tavoitteiden etenemistä voidaan arvioida kohdeyrityksiä analysoivan uuden vertailutyökalun (Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark) avulla. Lähes puolet kohdeyhtiöistä (43 %) on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2050 mennessä, mutta ainoastaan 10 prosenttia ottaa laskelmissaan huomioon myös toiminnan olennaisimmat epäsuorat päästöt (scope 3).

Climate Action 100+ -hankkeessa havaitut puutteet liittyivät yritysten päästövähennystavoitteiden kattavuuteen (scope 1,2,3) ja kunnianhimon tasoon sekä uusien investointien, strategian ja tavoitteiden yhteensovittamiseen. Climate Action 100+ -työ jatkuu vuonna 2021 painottuen Net-Zero Company Benchmarkin kehittämiseen, toimialakohtaisten päästövähennyspolkujen luomiseen sekä lobbaamisen edistämiseen Pariisin sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sitran tavoitteena on osallistua jatkossakin sellaisiin merkityksellisiin aloitteisiin, jotka tukevat sekä Sitran sijoitusstrategiaa että kestävän kehityksen tavoitteita. Ympäristöasioiden lisäksi myös yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvien asioiden huomioiminen sijoitustoiminnassa on meille tärkeää.
Sitra on myös Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin, Finsifin jäsen vuodesta 2013 lähtien. Olemme osallistuneet aktiivisesti Finsifin toimintaan mm. hallitustyöskentelyyn ja tapahtumajärjestelyihin. Vuonna 2020 Sitra isännöi Finsifin toteuttaman PRI-raportointiin liittyvän tilaisuuden.

ESG-teema: ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteistamme. Vähähiilisyys ja kestävä kehitys ovat Sitran sijoitustoimintaa ohjaavia tekijöitä. Myös Sitran tulee kehittää sijoitustoimintaa niin, että se tukee Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Tämä liittyy suoraan myös Sitran strategiseen tavoitteeseen sopeutumisesta maapallon kantokykyyn ja Kestävyysratkaisut-teeman työhön. Asian konkretisoimiseksi Sitran sijoitustoiminnan ilmastostrategian valmistelu aloitettiin vuonna 2020. Ilmastostrategialla hallitaan sekä sijoituksiin liittyviä ilmastoriskejä että pyritään tunnistamaan tulevaisuuden tuottomahdollisuuksia.

Ilmastostrategian laatiminen alkoi vuonna 2020 nykytilanteen kartoittamisesta. Osake- ja yrityslainasijoitusten ilmastoriskien arviointi on selkeämpää kuin esimerkiksi vaihtoehtoisten sijoitusten, joissa haasteena on rajallisempi datan saatavuus. Sitran sijoitusten ilmastoriskit selvitetään käytettävissä olevan tiedon puitteissa.

Ilmastoriskien raportoinnissa ja analysoinnissa hyödynnetään TCFD-viitekehystä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). TCFD on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista. TCFD:n suositusten mukaan mm. sijoitusten hiilijalanjälki selvitetään, fossiilisten polttoaineiden varannot sekä vähä- ja korkeahiilipäästöiset sijoitukset arvioidaan, ja kansainvälisten ilmastosopimusten mukaisten hiilipäästörajojen toteutumiset arvioidaan.

Sijoituksiin liittyvää hiiliriskiä mitataan toistaiseksi pääasiassa painotetun hiili-intensiteetin avulla. Se mittaa sijoituskohteina olevien yritysten hiiliekvivalentteja päästöjä yrityksen liikevaihtoon suhteutettuna ja sijoitusten markkina-arvolla painotettuna. Toistaiseksi tunnusluvussa on mukana ainoastaan yrityksen suorasta toiminnasta ja ostetusta sähköstä syntyvät päästöt eli scope 1- ja scope 2 -päästöt. Epäsuorien scope 3 -päästöjen arvioiminen on haastavampaa, eikä luotettavia tietoja ole vielä saatavilla.

Toistaiseksi hiiliriskilaskenta kattaa likvidit osake-, korkosijoitukset- ja kiinteistösijoitukset, koska muista omaisuusluokista ei ole vielä tietoa riittävästi saatavilla. Näin laskettuna koko sijoitussalkun painotettu hiili-intensiteetti oli vuoden 2020 lopussa 145 tCO2e/M€ liikevaihto. Osakesijoitusten hiili-intensiteetti oli 129 ja korkosijoitusten 235.

Sitran sijoitusten hiiliriskiä verrataan vertailuindeksiin, joka on muodostettu rahastojen osuuksilla painotetuista osake- ja korkoindekseistä. Sijoitusten hiiliriski oli lähes 30 prosenttia matalampi kuin vertailuindeksillä, mikä selittyy poissulkujen toteutumisella, vastuullisesti toimivien varainhoitajien valinnalla ja osakesijoitusten kasvuosakepainotuksella.

Kuva 3. Sijoitusten hiiliriski (tCO2e/M€ liikevaihto)
Lähde: MSCI

Luvut sisältävät yritysten scope 1- ja scope 2 -päästöt perustuen rahastojen omistuksiin 31.12.2020. Vertailuindeksinä on käytetty rahastokohtaisesti valittujen ja painotettujen indeksien yhdistelmää. Käytetyt indeksit olivat MSCI ACWI, MSCI Finland IMI, MSCI Europe, MSCI Emerging Markets, MSCI EUR IG Corporate Bond, MSCI EUR HY Corporate Bond ja MSCI World Real Estate.

Raportointi

Vastuullisen sijoittamisen käytännön toteuttamisesta raportoidaan vuosittain PRI:n raportissa. Ensimmäisen kerran raportointi toteutettiin vuonna 2017. Keväällä 2020 toteutetusta raportoinnista Sitran sai seuraavanlaisia arvioita:

  • strategiaosuus A+ (2019: A)
  • varainhoitajien valinta ja seuranta A (2019: B)
  • aktiivinen omistajuus C (2019: D)

PRI:n raportointi on yksi työkalu, jolla voi parantaa vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä vertaamalla omia toimia toimialan parhaisiin käytäntöihin.

Jatkamme raportoinnin kehittämistä  myös vastuullisuustyön osalta. PRI-jäsenyys ja TCFD:n mukaiset raportointivelvoitteet edellyttävät sijoitusten riittävää läpivalaisemista ja valittujen tunnuslukujen seurantaa. Käymme myös jatkossa aktiivista vuoropuhelua varainhoitajien kanssa sijoitussalkun ilmastoriskeistä.

 

Disclaimer: Although Sitra’s information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the ”ESG Parties”), obtain information (the ”Information”) from sources they consider reliable, none of the ESG parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vastuullinen sijoittaminen Sitrassa 2020

Tekijät

Marja Karttunen ja Juuso Janhonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Mistä on kyse?