artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

En ansvarsfull dataanvändning lägger grunden för hållbar affärsverksamhet

Under en kris betonas behovet av och möjligheterna med att bygga nytt. En mer rättvis affärsverksamhet som grundar sig på data är möjlig när data räknas med som en del av företagsansvaret. En rättvis dataekonomi grundar sig på förtroende och ger mervärde till alla. Företagen spelar en nyckelroll i uppbyggandet av detta.

Författare

Heli Parikka

Publicerad

Då undantagsförhållanden rått har samarbete, partnerskap och särskilt förmågan till förnyelse visat sig viktiga för överlevnad, samtidigt som en merhållbar affärsverksamhet byggts upp. Hållbara affärsverksamheter möjliggörs av förtroende mellan företag och individer.

Inom serien av seminarier, Data som en del av företagsansvar, som avslutades i början av juni, har vi byggt upp en mer hållbar framtid. Vi hade möjligheten att nå samförstånd om ämnet tillsammans med ett tjugotal företag och organisationer somkan ses som föregångare verksamma i Finland. För vilka olika ändamål behöver vi samförstånd och vad har vi lärt oss inför framtiden?

Förändringstänkande ger en skjuts i riktning mot rättvis verksamhet

Ibland är det bra att gå tillbaka till de grundläggande frågorna, exempelvis ”varför det lönar det sig att arbeta för en rättvis dataekonomi”. Med andra ord, varför är det viktigt att företagen har med en ansvarsfull dataanvändning i såväl sin strategi som i den dagliga, ansvarsfullt styrda affärsverksamheten? Kan vi vara nöjda med hur det ser ut i nuläget eller bör vi kanske fundera på vad vi eventuellt kan göra ännu bättre? Hur vill vi att framtiden ska se ut med tanke på utnyttjandet av data ur konsumenternas perspektiv? Företagen är även intresserade av att veta om affärsmodellerna för en rättvis dataekonomi är lönsamma.

Sitras arbete utgår från hur vi tänker kring förändring. Även den nya modellen för dataekonomi baserar sig på den insikt och vision om att konsumenterna vill ha större möjligheter att påverka utnyttjandet av sin egen data samt förståelse för hur persondata utnyttjas i digitala tjänster. Företagen vill i sin tur ha en mer rättvis konkurrenssituation på datamarknaden i förhållande till de största internationella aktörerna. Avsikten är att med hjälp av verktyg för rättvis dataekonomi och nya driftsmodeller skapa fördelar såväl för företagen som för dem som utnyttjar tjänsterna och genom detta åstadkomma en förändring av driftsmodellerna.

Vilken nytta har företagen av en ansvarsfull dataanvändning?

Frågor gällande ansvarsfullhet handlar ofta om varumärket. Vi tror att det handlar om mycket mer än enskilda organisationers varumärke och rykte som i sig själva är viktiga för företagens affärsverksamhet.

Betydelsen av företagens miljömässiga och sociala styrning (ESG) har ökat. Ett flertal studier visar att en ansvarsfull verksamhet skapar olika fördelar för företagen bl.a. med hänsyn till kundlojalitet, arbetstagarnas engagemang och affärsverksamhetens lönsamhet. Det är dock något som är mycket svårt att mäta och det kan vara svårt att påvisa några direkta effekter av en ansvarsfull verksamhet på lönsamheten. Det betyder dock inte att en ansvarsfull dataanvändning inte skulle ge företagen en betydande konkurrensfördel. När företagens kompetens gällande företagsansvar och de egna datalagren växer, växer även möjligheten att utnyttja denna kompetens för att utveckla affärsverksamheten.

En ansvarsfull dataanvändning minskar bl.a. företagens informationssäkerhets- och ryktesrisker. Transparens i dataanvändningen bidrar dessutom till att öka kundernas och intressentgruppernas förtroende gentemot företagens verksamhet. Förtroendekapital kan anses vara en av företagets viktigaste framgångsfaktorer.

Ansvarsfull verksamhet ger fler möjligheter till partnerskap

I de ansvarsfulla datanäten i framtiden skapar företagen mervärde såväl för varandra som för sina kunder och andra intressenter. Den nuvarande situationen i kombination med den interna verksamheten präglas dock ännu av konkurrens mellan aktörerna. Utöver de faktorer som främjar konkurrens mellan företag kommer framgångsfaktorer i framtiden även handla om rättvis delning av data, där de företag som ligger i framkant här tydligast kan dra fördelar av detta. Partnerskap kring delning av data kommer i framtiden att skapas med sådana aktörer som agerar ansvarsfullt i förhållande till insamling, lagring och delning av data och som även kan bevisa detta.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det genom delning av data är möjligt att skapa nya tjänster och innovationer som betjänar samhället och individerna på ännu bredare bas.

Gemensamma definitioner är nödvändiga

Konkreta definitioner av ansvarsfullt dataanvändning hjälper konsumenterna och samarbetsparterna att identifiera företag och tjänster inom rättvis dataekonomi. Det hjälper också aktörer inom dataekonomin att styrasin affärsverksamhet i en mer rättvis riktning jämfört med dagens läge. Konkreta driftsmodeller eller förfaranden som omsätter definitionen i praktiken är till hjälp för organisationerna när de planerar sin verksamhet. Det ska vara möjligt att mäta och påvisa verksamheten enligt en rättvis dataanvändning. För detta krävs gemensamma kriterier som möjliggör jämförelser.

Av företagen som deltog i seminarierna fick vi värdefulla insikter om dessa aspekter. Resultatet av arbetet kommer sammanställas av Sitra och presenteras i ett arbetsdokument hösten 2020. Syftet med arbetsdokumentet är att bredda diskussionen och förståelsen om ämnet, särskilt bland organisationer med en stor dataanvändning.

Vad handlar det om?