archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Slut på spekulationerna: Informationspaketen avslöjar vad som faktiskt sker inom social- och hälsovården

Digitaliseringen gör informationen till det viktigaste verktyget för styrning och utveckling. Informationspaketen för social- och hälsovården införlivar denna globala megatrend i social- och hälsovårdsreformen.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

En av tidernas största satsningar för att förbättra transparens och kundfokus inom social- och hälsovården i Finland går in i ett nytt skede i höst.

Det är fråga om den nya rapporteringsmodellen för social- och hälsovården, informationspaketen, som Sitra har utvecklat tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och hundratals experter. Testperioden med informationspaket, som inleddes i sju landskap i början av året, har nu nått sitt slut.

Lärdomarna och erfarenheterna från det över tre år långa arbetet med att utveckla informationspaketen för social- och hälsovården har nu samlats i en publikationssamling. I den ingår en vägkarta över ibruktagandet av informationspaket för social- och hälsovården (på finska) och en handbok (på finska) med detaljerad information om reglerna för resursfördelning och kalkyler gällande informationspaketen.

Vägkartan innehåller testlandskapens lärdomar och idéer, och den fungerar som ett verktyg för att ta i bruk informationspaketen även för de landskap som inte deltog i testerna. Enligt minister Juha Rehulas riktlinjer sommaren 2015 (på finska) blir informationspaketen en nationell rapporteringsmodell för social- och hälsovården, som införs under 2019.

Det största pilotprojektet i Sitras historia visade informationsproduktionens blindskär – och fördelarna för utvecklingen av social- och hälsovården

Det är enklare att säga att social- och hälsovården är som ett lapptäcke, än att göra något åt saken.

Nu har något gjorts.

Under tre års tid har otaliga yrkesutövare deltagit i planeringen, pilotprojekten, vidareutvecklingen och testerna i samband med informationspaketen och granskat social- och hälsovården ur olika perspektiv. Testperioden som genomfördes i sju landskap har berört en stor del av Finlands befolkning. Det här är det största pilotprojektet i Sitras historia.

Pilotprojekten och testerna med informationspaketen har genererat information som till många delar varit otillgänglig tidigare, till exempel om servicehelheternas klientantal och kostnader. Informationens jämförbarhet gör det möjligt att för första gången göra kostnadsjämförelser mellan kommunernas och landskapens servicehelheter, till exempel områdesvis mellan tjänsterna för äldre och tjänsterna för barn, unga och familjer.

Informationspaketen för social- och hälsovården är ett verktyg för rapportering och ledning med hjälp av information framför allt för dem som ordnar tjänsterna. Paketen tar inte ställning till hur serviceproduktionen organiseras.

Arbetet med att utveckla informationspaketen har vid sidan av övriga resultat även gett perspektiv på nivån på landskapens och kommunernas produktion av social- och hälsovårdsinformation och hur den kan utvecklas. Det har också gett insikt i vilka resurser och vilken kompetens som krävs för att ta i bruk informationspaketen för social- och hälsovården.

Samtidigt har man utarbetat metoder för att integrera informationspaketen i landskapens övriga ledning med hjälp av information.

Enhetlig utveckling är ett livsvillkor för social- och hälsovårdens jämförbarhet och förnyelseförmåga

Landskapen som deltog i testerna lyfter fram att modellen med informationspaket för social- och hälsovården måste utvecklas enhetligt, så att produktionen av nationellt enhetlig och jämförbar information förblir möjlig och kan realiseras i praktiken.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att identifiera god praxis och sprida den effektivare än tidigare, både på landskapsnivå och på riksnivå.

Det här förutsätter dock en ännu öppnare arbets- och verksamhetskultur i fråga om informationsdelning över organisationsgränserna. Vidare måste man skapa modeller för fortlöpande uppdatering av informationen, så att social- och hälsovårdens förnyelseförmåga blir permanent och inte en engångsföreteelse.

Inom en snar framtid kommer skillnaderna mellan förändringsbenägna och stagnerade aktörer sannolikt att öka snabbt. Det här gäller även social- och hälsovården i Finland.

Informationspaketen för social- och hälsovården har utvecklats så att möjligheterna med ledning med hjälp av information främjar finländarnas hälsa och välfärd så verkningsfullt och kostnadseffektivt som möjligt i vår snabbt föränderliga omgivning – i Finland och övriga världen.

 

 

Vad handlar det om?