artiklar
Beräknad läsningstid 7 min

Stora naturdialogdagen fick ett entusiastiskt mottagande – 95 % av arrangörerna anser att naturdiskussioner borde ordnas även framöver

Under stora naturdialogdagen den 9 mars anordnades över hundra konstruktiva naturdiskussioner på tiotals orter på olika håll i landet. Responsen från arrangörerna visar att det finns ett stort behov av naturdialoger även i fortsättningen.

Författarna

Rasmus Sihvonen

Projektkoordinator, Natur och ekonomi

Alexander Kohl

Expert, Biodiversitet och vardag

Publicerad

Vilken slags exempel på relationer till naturen kan mor- och farföräldrar förmedla till sina barnbarn? Vad betyder naturen för studerande, kulturaktörer och jordbruksproducenter? Och vilken betydelse har naturkapitalet i affärsverksamheten?

Bland annat sådana här frågor fördjupade man sig i på stora naturdialogdagen den 9 mars. Målet var att skapa en djupare förståelse för vad naturen betyder för olika människor och organisationer. Det är viktigt med dialog mellan olika ståndpunkter när man funderar på hur man kan trygga mångfalden i naturen.

Naturdialoger arrangerades av en varierande grupp aktörer från olika delar av samhället: Läroanstalter, städer, miljöorganisationer, representanter för företag och näringsliv, politiska organisationer och privatpersoner.

evenemangets webbplats finns en omfattande förteckning över dem som ordnade dialoger och de ämnen som diskuterades. Stora naturdialogdagen anordnades av framtidshuset Sitra och DialogAkademin.

Stort behov av konstruktiv naturdiskussion

Under stora naturdialogdagen hölls sammanlagt över hundra konstruktiva naturdiskussioner på tiotals orter på olika håll i landet. Det var en av de största dialogdagar som ordnats med samtalsmetoden Dialogpaus i Finland.

Sammanlagt deltog över 700 personer i dialogerna. Nya röster kom också med: I varannan diskussion deltog personer som för första gången deltog i diskussionen om naturen och den biologiska mångfalden.

Utifrån responsen från dialogarrangörerna upplevde både arrangörerna och deltagarna att diskussionerna var viktiga och inspirerande som helhet. Hela 95 procent av arrangörerna uppgav att de upplever att det behövs dialog även framöver. 56 procent skulle själva vara beredda att arrangera en dialog på nytt.

Det kom också utvecklingsförslag. Bland de viktigaste av dem var behovet av att utvidga diskussionerna mellan olika aktörer och människor. Man önskade också att det material som erbjuds för diskussionerna skulle utarbetas till exempel med beaktande av olika åldersgrupper.

Behovet av dialog betonades ytterligare under kristid

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har orsakat enormt mänskligt lidande och omfattande materiella skador. En del av diskussionerna under stora naturdialogdagen byggde på tankar och känslor som rörde kriget i Ukraina. Å andra sidan var det en stor del av dialogerna som kriget inte påverkade direkt eller så behandlades det i korthet.

Utifrån responsen från diskussionsarrangörerna upplevdes dialogerna som ett viktigt tillfälle att diskutera andra viktiga ämnen som berör hela mänskligheten. I responsen framhävde man att den biologiska mångfalden och förlusten av värdefull natur borde diskuteras även i kristider.

”Vi delade upplevelsen av att vi känner frid och trygghet i naturen också mitt i en kris. Det är viktigt att diskutera förlusten av biologisk mångfald även i kristid”.

”Förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen pågår hela tiden och kriget i Ukraina förvärrar dem, så det var ännu viktigare att diskutera ämnet. Genom naturdiskussionen kunde man också på sätt och vis förbigå det akuta ångestfyllda ämnet och stanna upp vid grunderna för människans existens”.

Närnaturen i städerna ett viktigt tema

Den lokala närnaturens betydelse lyftes fram i flera dialoger. Till exempel hölls en diskussion i Tammerfors om att värna om lokala livsmiljöer och om invånarnas förhållande till naturen som gav deltagarna möjlighet att diskutera närnaturens betydelse på en djupare nivå än tidigare:

”I området har närheten till naturen upplevts som en resurs. Förutom att diskutera naturens betydelse ville vi också förstå vad som skulle kunna inspirera områdets invånare att värna om naturen i framtiden. Deltagarna inspirerades av diskussionen och gav feedback om att den var viktig.”

Å andra sidan erbjöd dialogerna också en möjlighet att behandla naturen och dess betydelse ur synvinklar som är viktiga för olika organisationer. Exempelvis upplevdes MTK:s diskussion om naturens betydelse för jord- och skogsbruksproducenterna som nyttig med tanke på det egna arbetet:

”Bra koncept på så sätt att man själv fick bygga upp en egen diskussion och tillämpa den på sitt eget utvecklingsarbete. Kommer att användas även framöver!”

Även till exempel i Statistikcentralens diskussion betonades dialogens betydelse inte bara för att lyfta fram nya synvinklar, utan också för att förena organisationer och människor:

”[Dialog är] ganska ovanligt i vår verksamhetskultur och ett nytt sätt att behandla ett ämne. Dialogen för samman experter och gör det möjligt att utveckla ny kunskap. Det motiverar alla deltagare att tänka åtminstone ur lite nya perspektiv. Det förde också arbetet och det personliga närmare varandra, vilket gjorde att man också kom närmare de andra deltagarnas personliga sida”.

Dialoger för ett naturklokt Finland

Sitra låter göra ett sammandrag av naturdialogerna, som man har för avsikt att publicera i maj. Sammanställningen strukturerar centrala teman och synvinklar i diskussionerna under stora naturdialogdagen: Vilka olika betydelser ger finländarna naturen och vad förenar vårt tänkande? Och vad hindrar oss från att stoppa naturförlusten?

Naturdialogerna är en del av det naturrelaterade visionsarbetet, som Sitra kommer att presentera resultaten från senare i år. Visionen skapar en realistisk och positiv framtidsbild av ett Finland som har lyckats stoppa naturförlusten.

”Ett så här stort ämne avklaras inte på en gång. Å andra sidan har ingen av oss den ultimata sanningen. Nya idéer hittar man bäst genom crowdsourcing. Det är ett bra sätt att få höra prov på visdom som finns hos olika medborgare och grupper.”

”… jag upplever att vi behöver mer öppen diskussion med människor med olika bakgrund för att förebygga polariseringen i samhället. Det här är en bra början!”

Stora naturdialogdagen den 9 mars var bara ett första steg, och vi måste fortsätta utveckla naturdialogerna. Ju djupare vi uppfattar naturens betydelse för olika människor och organisationer, desto bättre beredskap har vi att föra utmanande naturdiskussioner som sammanför olika perspektiv. Om du blev intresserad av att ordna en naturdialog kan du fortfarande utnyttja materialet (PDF) för Stora naturdialogdagen.

Låt alltså diskussionen fortsätta! Hur kan du skapa en konstruktiv diskussion om såväl naturen som andra stora och små frågor?

Vad handlar det om?