nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

En konstruktiv debatt gynnar alla – och nu har det utvecklats ett nytt sätt att föra en sådan debatt, Rondpaus

Varför är samhällets förmåga att lösa stora utmaningar, som diskriminering och miljöförstöring, så svag? Varför går det så olidligt långsamt att besluta om exempelvis social- och hälsovårdsreformen? Man skulle kunna uppnå bättre resultat med dialog, och Sitra presenterar idag ett nytt sätt att göra det: Rondpaus.

Författare

Tatu Leinonen

Expert, Natur och ekonomi

Publicerad

Många samhällsutmaningar består av många olika delar som påverkar varandra. Man kan inte ge en enda aktör eller sektor i uppgift att lösa dem, och det finns inte en enkel lösning på dem.
För att förbättra vår förmåga att tackla utmaningar behöver vi en bättre interaktion och bättre samverkansmetoder.

För att uppnå det är dialog en lovande metod: det gör det möjligt att skapa ny kunskap och nya tolkningar av kunskapen över organisationsgränserna.

Sitra publicerar idag rapporten Dialogin vuoro, som har skrivits av utvecklaren av och forskaren inom dialogisk kommunikation Taneli Heikka. Rapporten tar upp fem teser samt fördelarna med och användning av dialog via experimentella exempel.

Vårt nuvarande sätt att diskutera har lett till att ytterligheter markeras, vilket i sin tur har ökat avståndet mellan människor och människogrupper. Just nu är det bara en del som deltar aktivt i den offentliga debatten medan en del hamnar helt utanför diskussionen.

”I en dialog får deltagarna både lära sig mer om den egna och andras perspektiv på frågan. När samförståndet ökar får man en mer konstruktiv samtalskultur”, säger Sitras strategidirektör Paula Laine.

Större interaktion är även något som efterlyses av Sitras seniorrådgivare Liisa Hyssälä och Jouni Backman i arbetspappret Kansanvallan peruskorjaus. En av de centrala observationerna i arbetspappret som bygger på intervjuer med över hundra beslutsfattare och inflytelserika personer var att partiernas programarbete inte är tillräckligt öppet och att medborgarna inte kan påverka de politiska dagordningarna. I arbetspappret föreslås det att man borde ha med en medborgardiskussion på dagordningen för beslutsfattande som bland annat upprätthålls av partierna.

”Dialog skulle vara en stor möjlighet i den offentliga debatten, i det civila samhället och på företagen”, säger Laine sammanfattningsvis.

Rondpaus – ett nytt sätt att diskutera konstruktivt

Sitra presenterar idag evenemanget Rondpaus till handling ett nytt sätt att diskutera konstruktivt. Diskussionsmetoden Rondpaus har utvecklats tillsammans med en tvärsektoriell utvecklingsgrupp på 20 personer samt åtskilliga lokala aktörer över hela Finland under 2017.

Rondpaus-verktygen, som ger stöd i planeringen och ledningen av en konstruktiv debatt, finns fritt tillgängliga att användas av alla på adressen www.eratauko.fi. Med hjälp av Rondpaus-konceptet kan man sammanföra människor med olika bakgrund samt öka förståelsen för intressegruppernas synpunkter och erfarenheter.

Rondpaus kan användas av exempelvis stadsdelar, aktivister, företag, organisationer, skolor och högskolor, media, politiker och partier eller kommuner och landskap. Exempelvis i kommunerna är dialog ett fungerande verktyg för att stärka delaktigheten och aktivera kommuninvånarna.

På de 11 diskussionstillfällena under Rondpaus utvecklingsfas deltog människor med olika bakgrund, från kunder i brödkön till stadsdirektörer.

”Med Rondpaus-verktygens relativt enkla tillvägagångssätt för diskussionstillfällen kan man skapa ett jämlikt och respektfullt debattklimat”, säger Janne Kareinen, expert på Sitra.

”I en bra dialog ökar tilliten mellan de som deltar och förståelsen för ämnet fördjupas via oförutsägbara insikter som inte skulle komma utan en dialog”, betonar Kareinen.

När man använder sig av dialog ökar även deltagarnas dialogkompetens, vilket är en nödvändig medborgarfärdighet såväl i diskussioner ansikte mot ansikte som på nätet.

Under året har Sitra varit mentor åt nätverksliknande aktörer som är engagerade i att anordna Rondpaus-debatter. Ansökan om mentorskap har påbörjats. I samband med presentationen av Rondpaus lanseras även Suomen dialogihaaste 2018.

Sitras vision Välfärdens nästa rond efterlyser en progressiv förvaltning och ledning samt en förnyelse av demokratins verksamhetssätt. Rondpaus-metoden för att ha en konstruktiv dialog är en konkret lösning som kan stärka demokratin och människors delaktighet i samhället samt utveckla interaktionen.

Vad handlar det om?