uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Rakentava keskustelu hyödyttää kaikkia – ja nyt sen käymiseen on kehitetty uusi tapa, Erätauko

Miksi yhteiskunnan kyky ratkoa suuria haasteita, kuten syrjäytymistä tai ympäristön pilaantumista, on niin heikko? Miksi esimerkiksi sote-uudistuksesta päättäminen on tuskastuttavan hidasta? Tilannetta voitaisiin parantaa dialogilla, jonka käymiseen Sitra esittelee tänään uuden tavan, Erätauon.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Useat yhteiskunnalliset haasteet koostuvat monista toisiinsa vaikuttavista osista. Niiden hoitamista ei voi osoittaa vain yhden toimijan tai sektorin tehtäväksi, eikä niihin löydy yhtä yksinkertaista ratkaisua.

Parantaaksemme kykyä tarttua haasteisiin tarvitsemme parempaa vuorovaikutusta ja yhteistoiminnan tapoja. Näiden aikaansaamiseksi dialogi on lupaava keino: se mahdollistaa uuden tiedon ja tiedon tulkintojen luomisen organisaatioiden raja-aitojen yli.

Sitra julkaisee tänään Dialogin vuoro -selvityksen, jonka on kirjoittanut dialogisen viestinnän kehittäjä ja tutkija Taneli Heikka. Selvitys avaa viiden teesin ja kokeiluesimerkin kautta dialogin hyötyjä ja hyödyntämistä käytännössä.

Nykyinen tapamme keskustella on johtanut ääripäiden korostumiseen, mikä on osaltaan voinut kasvattaa etäisyyksiä ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Tällä hetkellä vain osa ihmisistä osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun, kun taas osa jättäytyy kokonaan keskustelun ulkopuolelle.

”Dialogissa keskustelijat oppivat sekä omasta että toisten näkökulmista aiheeseen. Yhteisen ymmärryksen kasvaminen tukee rakentavampaa keskustelukulttuuria”, kertoo Sitran ennakointi- ja strategiajohtaja Paula Laine.

Parempaa vuorovaikutusta peräänkuulutetaan myös Sitran vanhempien neuvonantajien Liisa Hyssälän ja Jouni Backmanin Kansanvallan peruskorjaus -työpaperissa. Yhdeksi keskeisistä havainnoista yli sadan päätöksentekijän ja vaikuttajan haastatteluun perustuvassa työpaperissa nousee se, että puolueiden ohjelmatyö ei ole riittävän avointa eivätkä kansalaiset pääse vaikuttamaan poliittisiin agendoihin. Työpaperi ehdottaa, että päätöksenteon agendan pitäisi nousta laajasta, muun muassa puolueiden ylläpitämästä kansalaiskeskustelusta.

”Dialogi olisi iso mahdollisuus julkisessa keskustelussa, kansalaisyhteiskunnassa ja yrityksissä”, Laine summaa.

Erätauko – uusi tapa keskustella rakentavasti

Sitra esittelee tänään Erätauko teoiksi -tilaisuudessa uuden tavan keskustella rakentavasti. Erätauko-keskustelutapa on kehitetty yhdessä 20 hengen poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän sekä lukuisten paikallistoimijoiden kanssa ympäri Suomen vuoden 2017 aikana.

Rakentavan keskustelun suunnittelua ja vetämistä tukevat Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi. Erätauko-konseptin avulla voidaan tuoda yhteen eri taustoista tulevia ihmisiä sekä kartuttaa ymmärrystä sidosryhmien näkemyksistä ja kokemuksista.

Erätaukoa voivat hyödyntää esimerkiksi kaupunginosat, aktivistit, yritykset, järjestöt, koulut ja korkeakoulut, media, poliitikot ja puolueet tai kunnat ja maakunnat. Esimerkiksi kunnissa dialogi on toimiva väline osallisuuden vahvistamiseen ja kuntalaisten aktivointiin.

Erätauon kehitysvaiheen 11 keskustelutapahtumassa oli mukana ihmisiä erilaisista taustoista, leipäjonon asiakkaista kaupunginjohtajiin.

”Erätauko-työkalujen melko yksinkertaisilla toimenpiteillä keskustelutilanteisiin on mahdollista luoda tasavertainen ja kunnioittava keskusteluilmapiiri”, kertoo Sitran asiantuntija Janne Kareinen.

”Hyvässä dialogissa luottamus keskustelijoiden välillä kasvaa ja ymmärrys aiheesta syvenee ennalta-arvaamattomien oivallusten kautta – joita ei syntyisi ilman dialogia”, Kareinen korostaa.

Dialogia käytäessä vahvistuvat myös osallistujien dialogitaidot, jotka ovat tarpeellinen kansalaistaito niin kasvokkain keskustelussa kuin verkossakin.

Tämän vuoden aikana Sitra mentoroi Erätauko-keskusteluiden järjestämiseen sitoutuvia verkostomaisia toimijoita. Haku mentorointiin on avautunut ja se löytyy täältä. Erätauon esittelyn yhteydessä lanseerataan myös Suomen dialogihaaste 2018.

Sitran visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä peräänkuuluttaa edistyksellistä hallintoa ja johtamista sekä demokratian toimintatapojen uudistamista. Erätauko-toimintatapa rakentavan keskustelun käymiseksi on konkreettinen ratkaisu, jolla voitaisiin vahvistaa demokratiaa ja ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan sekä kehittää vuorovaikutusta.

Mistä on kyse?