nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Enkät: Nästan 90 procent av finländarna anser att naturen är viktig för dem – det finns ett brett spektrum av relationer till naturen, alla olika

En överväldigande majoritet av finländarna anser att naturen är viktig för dem. En enkätundersökning som Sitra låtit göra vittnar om att finländarna har många olika slags relationer till naturen. För att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden är det viktigt att alla kan finna egna sätt att delta i åtgärder som skyddar naturen.

Författarna

Antti Koistinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt i världen, och läget är allvarligt. Natur går förlorad även i Finland. Nu gäller det att vända riktning, eftersom människors välbefinnande och även ekonomin är helt beroende av naturen.

Värderingar, attityder och tankemodeller har en stor betydelse för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Ju bättre vi förstår människors olika relationer till naturen, desto bättre möjligheter finns det att i Finland finna acceptabla lösningar för att åtgärda förlusten av biologisk mångfald.

Naturen är viktig för nästan alla finländare

Enkätundersökningen som Sitra låtit göra vittnar om att det bland finländarna råder en rentav överraskande stark samstämmighet om naturens betydelse. Trots att naturen är viktig för många så varierar attityderna, känslorna och handlingarna i fråga om naturen: det finns alltså många olika slags relationer till naturen.

– Det finns inte bara en äkta finländsk relation till naturen. För att stoppa förlusten av biologisk mångfald är det viktigt att alla kan finna sätt som passar dem för att delta i åtgärder som skyddar naturen utifrån sina egna utgångspunkter, poängterar Lasse Miettinen, ledande expert inom klimat- och naturlösningar på Sitra.

Enligt enkäten som utfördes av Kantar TNS anser 87 procent av finländarna att naturen är mycket eller ganska viktig i deras eget liv och i vardagen. Endast 12 procent av alla som svarade uppgav att de inte anser att naturen är särskilt viktig eller alls viktig. Cirka två procent kunde inte ange sin ståndpunkt.

Finländarna upplever i huvudsak att naturen är viktig för dem, oavsett bakgrund. Att naturen anses vara viktig beror inte i någon större grad på hur väl människorna upplever att de klarar sig ekonomiskt. Skillnaderna är små också mellan städer och landsbygd. Naturens betydelse betonades dock särskilt i svaren från personer över 65 år, kvinnor samt högt utbildade.

Naturen hjälper människor att återhämta sig från vardagens påfrestningar

Enligt resultaten upplever finländarna att naturen främst ger dem immateriellt välbefinnande: 65 procent av alla som svarade uppgav att de får sinnesro i naturen och 62 procent att de får rekreationsmöjligheter och energi från naturen. 56 procent av alla som svarade uppgav att naturen hjälper dem återhämta sig och slappna av.

Även naturens traditionella gåvor som bär, svamp, vilt och fisk är viktiga för 56 procent av alla som svarade. Sju procent uppgav att naturen ger dem arbete och inkomst.

Finländarna upplever att det är särskilt viktigt att röra sig i den omgivande naturen och att iaktta naturen i vardagen där de bor. Av dem som svarade på enkäten ansåg 84 procent att detta var mycket viktigt eller viktigt.

Relationen till naturen inbegriper emellertid mycket mer än att bara möta naturen som omger oss i Finland. När finländarna tillfrågades vilka de viktigaste naturaktiviteterna är för dem låg möten med naturen genom vackra bilder (74 procent) och att lära sig intressanta saker om naturen i faktaböcker eller naturdokumentärer (73 procent) nära täten. Nästan lika viktigt är det att uppleva olika länders natur under utlandsresor (69 procent).

Hela 79 procent uppgav att de i viss mån är oroade över naturens tillstånd i världen. Lite färre, 58 procent av dem som svarade, var oroade över naturens tillstånd i Finland. 62 procent av finländarna uppgav att de är redo att ändra sina konsumtionsvanor och levnadssätt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. 12 procent var inte redo att göra förändringar.

Omvälvningar i relationerna till naturen

Torsdagen den 9 december publicerade Sitra även en promemoria som behandlar relationer till naturen och naturuppfattningar, Människan som en del av den biologiska mångfalden – naturrelationer, naturuppfattningar och bildning i hållbarhetskrisens tidevarv. Promemorian fördjupar sig bland annat i hur relationerna till naturen och uppfattningarna om naturen påverkar lösningen av den ekologiska hållbarhetskrisen.

Promemorian innehåller inlägg om relationen till naturen från forskare och experter. En central observation är att den västerländska uppfattningen om att naturen och människan är åtskilda håller på att förändras. Människan ses allt oftare som beroende av naturens system. I och med detta håller våra relationer till naturen på att förändras.

– Enbart praktiska förändringar av levnadssätt eller tekniska lösningar räcker inte till för att lösa hållbarhetskrisen. Nu behövs det stora strukturella förändringar – men detta kommer inte att ske om vi inte samtidigt är redo att även se över våra värderingar och ideal. Kan en nyckel till att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen vara att överge tanken om att människa och natur är åtskilda? frågar Vesa-Matti Lahti, ledande expert inom Sitras projekt Bildning+.

Välkommen att följa diskussionen om finländarnas mångsidiga relationer till naturen i Sitras webbinarium torsdag 9.12.2021 kl. 9–10. Anmälan är öppen tills evenemanget börjar via Sitras webbplats. Du kan också följa evenemanget via YouTube.

Så här gjordes enkätundersökningen:

  • Enkäten genomfördes via Kantar TNS:s internetpanel 30.8–10.9.2021
  • Målgruppen var den vuxna befolkningen i Finland (åldersgrupperna 18–75), antalet personer som svarade var 2 245.
  • Resultatens konfidensintervall i fråga om totalresultaten är +- 2,1 procentenheter (50 % på resultatnivån)

Mer information:

Enkät: Suomalaisten luontosuhteet (på finska)

Promemoria: Ihminen osana elonkirjoa – Luontosuhteet, luontokäsitykset ja sivistys kestävyyskriisin aikakaudella (på finska)

Vad handlar det om?