nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Företagsenkät: Efterfrågan på betydelsefullt arbete växer – företagen upplever det som den viktigaste trenden

En intervjuundersökning som gjorts med över 2 000 företag vittnar om att betydligt fler än hälften av företagen samarbetar med läroanstalter och hittar på det sättet nya experter. De trender som starkast påverkar affärsverksamhetens utveckling är hur betydelsefullt arbetet är, nätverksbaserad verksamhet och bristen på experter.

Författare

Anna-Maija Vesa

Publicerad

Sitra utredde med en omfattande enkät vad beslutsfattarna i företagen har för åsikt om kunnande som konkurrensfaktor, samarbete med läroverk och om vilka trender som mest påverkar affärsverksamhetens utveckling.

En tillräcklig mängd experter, företagens förmåga att förutsäga kompetensbehov och att förnya kunnandet snabbt är förutsättningar för en framgångsrik affärsverksamhet i alla delar av Finland.

Från enkäten som genomfördes av Taloustutkimus framgår att två av tre respondenter anser att företaget han eller hon representerar känner bra till framtidens kompetensbehov.

40 procent av företagen samlar och lagrar kompetensuppgifter. Till dessa hör speciellt företag inom service- och industribranscherna samt stora företag. Över hälften (52 %) säger att de har beskrivit nuläget av kunnandet som är betydelsefullt för företagets affärsverksamhet åtminstone bra.

Man frågade också beslutsfattarna i företagen om hur de ser att olika trenderna påverkar affärsverksamhetens utveckling. Enligt respondenterna är den största effekten att det är allt mer viktigt för människorna att arbetet känns betydelsefullt. Näst mest nämndes den växande betydelsen av nätverksbaserad verksamhet, delandet av information och samarbete samt den växande bristen på kunnig arbetskraft och experter.

De trender som minst påverkar affärsverksamhetens utveckling är enligt företagens beslutsfattare hur samhället blir mer heterogent, att arbetskarriärerna splittras och den ekologiska krisen. Resultaten kan förklaras av att det var många små, 1–4 personers företag, bland respondenterna.

”Samtidigt som företagen förutsäger en växande brist på kompetens är det intressant att lägga märke till att företagens beslutsfattare inte uppfattar det allt mer heterogena samhället som en starkt påverkande trend för företagsverksamhetens utveckling”, säger projektledare Helena Mustikainen på Sitra.

Företagens erfarenheter av samarbete med läroanstalter

Eftersom samarbetet mellan läroanstalterna och företagen i Sitras livslånga inlärning i arbetet har identifierats som ett område som innehåller såväl många möjligheter som utmaningar ville vi via företagsenkäten fördjupa oss i företagens erfarenheter och tankar om läroanstaltssamarbetet.

Även om 56 procent av respondenterna säger att de aktivt (18 %) eller sporadiskt (38 %) samarbetar med läroanstalter säger ändå nästan en tredjedel (32 %) att det för tillfället inte är nödvändigt, möjligt eller intressant. Det finns emellertid en grupp på 11 procent som skulle vara intresserade av samarbete men som inte ännu förverkligar det. Här finns outnyttjade möjligheter, speciellt för mindre små och medelstora företag.

De vanligaste orsakerna till läroanstaltssamarbetet är att hitta nya experter (60 %) – speciellt inom byggnadsbranschen – och att förbereda sig för framtidens kompetensbehov (57 %). Också främjandet av den regionala livskraften och förverkligandet av samhällsansvaret nämns som en betydande orsak till samarbetet. Först på fjärde plats nämns utvecklingen av egen eller personalens kompetens.

Enligt respondenterna fungerar det att man hittar kontaktpersoner och tjänsternas läge bäst i samarbetet med läroanstalterna. Mest sällsynt är att internationellt samarbete, samhällets stöd till samarbetet och nätverksbyggande fungerar i läroanstaltssamarbetet.

Att cirka en tredjedel av företagen inte är intresserade av samarbete med läroanstalterna har ofta en koppling till att de upplever att affärsverksamheten, utvecklingen av personalens kompetens och att skaffa nya experter utvecklas bättre på andra sätt. Detta upplever speciellt industriföretagens respondenter. Som orsaker nämns också relationen mellan satsningen som behövs för samarbetet och nyttan man får ut av det samt utmaningar med tidsanvändningen.

Mest nöjda med läroanstaltssamarbetet är större företag som ser nyttan mångsidigt.

Även om befolkningsutvecklingen drastiskt differentierar regionerna ser företagens beslutsfattare de teman som undersöktes mycket enhetligt. Den enda som betydligt stack ut bland svaren är Seinäjoki, där man är mer nöjd än andra regioner med läroanstaltssamarbetet och speciellt läroanstalternas läge.

”Betydelsen av nätverksbaserad verksamhet, informationsdelning och ett växande samarbete är stor i alla branscher. Respondenterna upplever att kompetensens förutsägelse är på en bra nivå i företagen de representerar”, säger Mustikainen.

Enkätens rapporter

Företagsenkätens resultat på finska är tillgängliga både som en rapport för hela landet och nio regionala rapporter (PDF).

Bakgrund

Sitra beställde undersökningen för nätverkssamarbeten som görs inom nio olika områden och räcker ett år. Företagsenkäten har erbjudit aktuell information till varje regions aktörer om deras företags åsikter, behov och förväntningar gällande kompetensens förnyelse.

Vad handlar det om?