nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitra påskyndar förnyelseförmågan inom nio områden i ett nätverkssamarbete

Hur bevarar olika områden i Finland sin livskraft och hur säkerställer man att det finns tillräckligt med kompetenta arbetstagare, när befolkningsutvecklingen differentierar områdenas behov? Sitra inledde ett samarbete inom nio områden för att stödja aktörernas förmåga att förnyas och för att ännu effektivare utnyttja områdenas kompetens.

Författare

Anna-Maija Vesa

Publicerad

I olika delar av Finland genomförs oerhört mycket utvecklingsarbete, vars syfte är att förbättra företagens verksamhetsmöjligheter, se till att det finns tillräckligt med behövliga yrkesmänniskor och bidra till invånarnas välbefinnande. Aktörerna i området är intresserade av regionens livskraft och dragningskraft. Skulle det mångsidiga utvecklingsarbetet i området kunna vara ännu effektivare?

Eller hur skulle det vara om någon kunde påskynda förnyelsen, föra områdets aktörer ännu närmare varandra, koordinera och facilitera samarbetet, stödja framtidens läskunnighet, skapa forum för gemensamt lärande och därmed bidra till att öka områdets aktörers förmåga att förnya sig? Sitra inledde i en sådan roll i januari ett samarbete på ett år med nio områden i olika delar av Finland.

”Utifrån kartläggningen bjöd vi in olika slags områden, där det redan förekommer gemensamt lärande i nätverk. I samarbete påskyndar vi utvecklingsarbetet så att det blir ännu mer effektivt, och man delar med sig av de nya erfarenheterna med de övriga områdena”, säger projektchef Helena Mustikainen.

Följande städer, ekonomiska regioner och landskap deltar i samarbetet: Seinäjoki och Ilmajoki, Tavastehus, Brahestads ekonomiska region, Övre Savolax ekonomiska region och av landskapen Birkaland, Egentliga Finland, Kajanaland, Lappland och Södra Savolax.

Finlands karta

Bakom områdenas nätverkssamarbete ligger trettio centrala samhällsaktörers gemensamma syn på ett Finland som satsar på livslångt lärande. Det gemensamma målet är att ”Finland ska ha världens bästa förutsättningar för lärande som sker tillsammans i nätverk samt för en kompetensreform och uppkomsten av innovationer”. Sitra stöder genomförandet av målet i olika typer av områden.

Förutom beslutsfattare från städer, ekonomiska regioner och landskap deltar även representanter för offentliga aktörer, företag, läroanstalter och organisationer.

Situationen i varje område varierar redan beroende på befolkningsutvecklingen, och därmed är även lösningarna för stärkandet av livskraften områdesspecifika.

Sitra hjälper aktörerna i varje område att skapa ett interaktivt sätt att identifiera områdets kompetens- och samarbetsbehov, förstå olika perspektiv och att i samarbete hitta sätt att utvecklas som siktar mot en hållbar framtid.

Modeller och lärdomar från försöken sprids öppet, så att även andra områden i Finland kan dra nytta av dem.

Nätverksforum, en företagsenkät och ett utbildningsprogram

Sitras samarbete i varje område inleds med en serie av nätverksmöten som samlar aktörer i stor omfattning. Först tar områdets centrala aktörer på vårens tre lägesbildforum fram en gemensam uppfattning om områdets behov, projekt och verksamhetsmiljöer.

I varje område genomförs en enkät för företag som kartlägger samarbete mellan företag och läroanstalter, megatrendernas effekter på utvecklingen av affärsverksamheten samt kompetensens roll som en konkurrensfaktor för företagen.

För områden som fortsätter att samarbeta i större omfattning ordnas framtidsforum som stärker deltagarnas färdigheter att förutse framtiden och där områdets aktörer avtalar om fortsatt samarbete.

Under året genomförs även ett utbildningsprogram som koordineras av Sitra och som är avsett för områdenas centrala aktörer. Syftet med programmet är att öka förändringsförmågan i områdena och att göra det möjligt för dem att lära sig av varandra.

Vad handlar det om?