uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Yrityskysely: Merkityksellisen työn kysyntä kasvaa – yritykset kokevat tärkeimmäksi trendiksi

Yli 2 000 yritykselle tehty haastattelututkimus kertoo, että selvästi yli puolet yrityksistä tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja löytää sitä kautta uusia osaajia. Trendeistä vahvimmin liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavat työn merkityksellisyys, verkostomainen toiminta ja osaajapula.

Kirjoittaja

Anna-Maija Vesa

Julkaistu

Sitra selvitti laajalla kyselyllä, mitä yrityspäättäjät ajattelevat osaamisesta kilpailutekijänä, oppilaitosyhteistyöstä ja siitä, mitkä trendit vaikuttavat eniten liiketoiminnan kehittämiseen.

Osaajien riittävyys, yritysten kyky ennakoida osaamistarpeita ja uudistaa osaamista nopeasti ovat edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle joka puolella Suomea.

Taloustutkimuksen toteuttamasta kyselystä käy ilmi, että kaksi kolmesta vastaajasta katsoo edustamansa yrityksen tunnistavan tulevaisuuden osaamistarpeita hyvin.

Osaamistietoja kerää ja tallentaa 40 prosenttia yrityksistä, erityisesti palvelu- ja teollisuusalan yritykset ja suuret yritykset. Yli puolet (52 %) kertoo kuvanneensa yrityksen liiketoiminnalle merkityksellisen osaamisen nykytilan vähintäänkin hyvin.

Yrityspäättäjiltä kysyttiin myös, miten he näkevät erilaisten trendien vaikuttavan liiketoiminnan kehittämiseen. Vastaajien mukaan eniten vaikutusta on sillä, että työn merkityksellisyys on ihmisille entistä tärkeämpää. Seuraavaksi eniten mainintoja keräsivät verkostomaisen toiminnan, tiedon jakamisen ja yhteistyön kasvava merkitys sekä pula osaavasta työvoimasta ja osaajista.

Vähiten liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavia trendejä yrityspäättäjien mukaan ovat yhteiskunnan monimuotoistuminen, työurien pirstaloituminen ja ekologinen kriisi. Tulosta voi selittää se, että vastaajissa oli paljon pieniä, 1–4 hengen yrityksiä.

Eri alueiden, toimialojen ja erikokoisten yritysten vastaukset trendeistä ovat hyvinkin samansuuntaiset.

”Samaan aikaan kun yritykset ennakoivat kasvavaa osaajapulaa, on kiinnostavaa havaita, etteivät yrityspäättäjät näe yhteiskunnan monimuotoistumista liiketoiminnan kehittämiseen vahvasti vaikuttavana trendinä”, projektijohtaja Helena Mustikainen Sitrasta sanoo.

Yritysten kokemuksia oppilaitosyhteistyöstä

Koska oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on Sitran elinikäisen oppimisen työssä tunnistettu alueeksi, joka sisältää sekä paljon mahdollisuuksia että haasteita, yrityskyselyllä haluttiin pureutua tarkemmin yritysten kokemuksiin ja ajatuksiin oppilaitosyhteistyöstä.

Vaikka 56 prosenttia vastaajista kertoo tekevänsä aktiivisesti (18 %) tai satunnaisesti (38 %) yhteistyötä oppilaitoksen kanssa, silti liki kolmannes (32 %) kertoo, ettei se tällä hetkellä ole tarpeellista, mahdollista tai kiinnostavaa. Löytyy kuitenkin 11 prosentin vastaajajoukko, joka olisi kiinnostunut tekemään yhteistyötä, eikä sitä vielä tee. Tässä piilee hyödyntämättömiä mahdollisuuksia erityisesti pienemmissä pk-yrityksissä.

Yleisimmät syyt oppilaitosyhteistyöhön ovat uusien osaajien löytyminen (60 %) – erityisesti rakennusalalla – ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen (57 %). Myös alueellisen elinvoiman edistämisen ja yhteiskuntavastuun toteuttamisen nimetään merkittäväksi syyksi yhteistyöhön. Vasta neljäntenä mainitaan oman tai henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Vastaajien mukaan oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä toimivat parhaiten yhteyshenkilöiden löytyminen ja palvelujen sijainti. Harvimmin toimivat kansainvälinen yhteistyö, yhteiskunnan tuki yhteistyölle ja verkostoituminen oppilaitosyhteistyön kautta.

Se, että noin kolmasosa yrityksistä ei ole kiinnostunut yhteistyöstä oppilaitosten kanssa liittyy useimmin siihen, että ne kokevat liiketoiminnan, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja uusien osaajien hankkimisen kehittyvän paremmin muulla tavalla. Näin kokevat erityisesti teollisuusyritysten vastaajat. Syiksi mainitaan myös yhteistyöhön vaadittavan panostuksen ja hyödyn suhde sekä ajankäyttöön liittyvät haasteet.

”39 prosenttia yrityksistä, jotka eivät tee oppilaitosyhteistyötä, näkee osaamisen kehittämisen tapahtuvan paremmin muulla tavalla.”

Tyytyväisimpiä oppilaitosyhteistyöhön ovat suurimmat yritykset, jotka näkevät hyötyjä monipuolisesti.

Vaikka väestökehitys erilaistaa rajusti alueita, yrityspäättäjät eri alueilla näkevät tutkitut aiheet varsin yhteneväisesti. Selvästi vastauksista erottuu vain Seinäjoki, missä ollaan muita alueita tyytyväisempiä oppilaitosyhteistyöhön ja erityisesti oppilaitosten sijaintiin.

”Verkostomaisen toiminnan, tiedon jakamisen ja kasvavan yhteistyön merkitys on tärkeää kaikilla toimialoilla. Vastaajat kokevat, että heidän edustamissaan yrityksissä osaamisen ennakointi on hyvällä tasolla”, Mustikainen sanoo.

Sitra tilasi tutkimuksen yhdeksällä eri alueella tapahtuvaa vuoden pituista verkostoyhteistyötä varten. Yrityskysely on tarjonnut ajantasaista tietoa kunkin alueen toimijoille sen yritysten näkemyksistä, tarpeista ja odotuksista osaamisen uudistamiseen.

Koonti ja 9 alueraporttia

Yrityskyselyn tuloksista on saatavana sekä koko maan raportti että yhdeksän aluekohtaista raporttia.

Tutustu myös Tulevaisuusbarometriin, joka kertoo suomalaisten suhtautumisesta tulevaisuuteen. Siitäkin on saatavana aluekohtaisia raportteja.

Mistä on kyse?