nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Från strategi till framtidens handlingar – Sitra övergår till en ny era med nya ledare

Framtidshuset Sitra övergår till en ny era på den väg som präglas av den nya strategin och som leds av nya ledare samt påskyndas av den förnyade organisationsstrukturen och verksamhetssätten. Elina Ravantti har valts till Sitras kommunikationsdirektör.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati, Sitra

Publicerad

Sitras vision är en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom gränserna för jordens bärkraft. Rättesnöret för förverkligandet av visionen är strategin, som trädde i kraft i början av 2021. I Sitras arbete betonas hädanefter tre teman: att hitta lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen, att främja en rättvis dataekonomi samt att stärka demokratin och delaktigheten.

Under början av året valdes fyra centrala direktörer till Sitra för att leda detta arbete. Nina Honkala har utnämnts till operativ direktör. Kristo Lehtonen börjar leda temat rättvis dataekonomi, och Sitras nuvarande kommunikationsdirektör Veera Heinonen övergår till att leda temat Demokrati och delaktighet som börjar på sommaren. De inleder sina uppgifter den 1 april.

Elina Ravantti har valts till ny kommunikationsdirektör för Sitra. Hon arbetar för närvarande som kommunikationsdirektör vid utrikesministeriet och inleder sin nya uppgift den 1 juli.

Jyrki Katainen, som inledde sin verksamhet som Sitras överombudsman i början av 2020, säger att direktörsurvalet uttrycker målen i Sitras nya strategi: att stöda hållbarheten i det finländska samhället och människornas välfärd.

”Den finländska samhällsmodellen är fortfarande ett framgångsrikt koncept där öppenheten och konkurrenskraften i ekonomin förenas med delad välfärd. Men vi måste också ta itu med de utmaningar som globala förändringsfenomen medför, såsom den ekologiska hållbarhetskrisen eller tillbakagången i demokratiutvecklingen, säger Katainen.

Rättvis dataekonomi är ett samarbete mellan människor och företag

Temat Rättvis dataekonomi bygger på det tidigare arbetet med att utnyttja data på Sitra. Temat främjar en människoorienterad och rättvis dataekonomi som grundar sig på en europeisk värdegrund, vilket innebär förändringar i de ekonomiska strukturerna, såsom reglering och spelregler. I fortsättningen strävar temat efter att skapa ett ännu mer direkt mervärde för förnyelsen och konkurrenskraften i Finland.

”Digitaliseringens potential är ännu till stor del outnyttjad. Även nya innovationsekosystem håller på att bildas i Finland. Dessa förändringar har potential att skapa nytt arbete och ny utkomst runt om i Finland. Arbetets produktivitet, kompetens och investeringar måste öka. Detta lyckas genom att utnyttja finländarnas styrkor, hög teknologisk kompetens och ett starkt ömsesidigt förtroende. Sitra behövs just nu”, säger Lehtonen.

Kristo Lehtonen, direktör för temat Rättvis dataekonomi, bidrar till Sitras dataekonomiarbete med internationellt och teknologiskt kunnande. Lehtonen övergår till Sitra från platsen som verkställande direktör för utbildningsteknologibolaget 3DBear Oy, och tidigare har han varit bland annat kommunikationsministerns specialmedarbetare, Nokias chef för Finlands regeringsrelationer samt Nokias och Nokia Siemens Networks chef för EU-politiken i Bryssel.

Demokratin söker sig själv – hur kan de splittrande krafterna omvandlas till en resurs?

Temat Ny demokrati och delaktighet stärker som namnet säger demokratin och jobbar med att forma en inspirerande framtid. Temat förnyar och utvecklar demokratins strukturer, verksamhetssätt och metoder för deltagande och växelverkan. Sitra har redan länge arbetat för att stödja demokrati, under de senaste åren särskilt inom ramen för projektet Folkstyrets grundrenovering. Arbetet inom det nya temat fokuserar särskilt på hur nätverksbaserade verksamhetssätt och metoder för algoritm- och databaserad verksamhet och påverkan kan utnyttjas som stöd för demokrati, delaktighet och samarbete.

Veera Heinonen, som utnämnts till direktör för temat Demokrati och delaktighet, har under hela sin arbetskarriär på ett eller annat sätt varit kopplad till främjandet av en livskraftig demokrati, först som redaktör och korrespondent, senare som tjänsteman. Därefter har hon arbetat som kommunikationsdirektör vid utrikesministeriet och kommunikationschef för republikens president.

”Den pågående övergången från en demokrati i industrialiseringens tidevarv till en demokrati i ett samhälle som digitaliseras förutsätter att verksamhetssätten förnyas och att man även förbereder sig på nya hot. Dessa är till exempel manipulation av nätverk och olika kampanjer som bygger på förvirring samt en oroväckande utveckling som man under den senaste tiden har sett i starka demokratistater”, säger Heinonen.

Mot ett allt mer verkningsfullt framtidsarbete

Nina Honkala, som inleder sin verksamhet som operativ direktör för Sitra, ansvarar för att Sitras beslutssystem fungerar samt för styrningen och utvecklingen av den operativa verksamheten. Hon ersätter i år ombudet Tapio Anttila i Sitras ledningsgrupp.

Den operativa ledarens uppgiftsfält innehåller tidigare ombudsuppgifter i fråga om beslutssystemet och Sitras institutionella roll. Till Honkalas uppgift kommer dessutom nya ansvarsområden i anslutning till den operativa planeringen och uppföljningen av verksamheten, det interna samarbetet samt utvecklingen av framtidshusets verksamhetsmodell och kultur.

Nina Honkala har över tjugo års erfarenhet av strategisk utveckling, förnyelse av verksamhetsmodeller och genomförande av förändringsprojekt. Under de senaste tio åren har hon fungerat som chefskonsult och därtill även som Sitras rådgivare. Dessförinnan arbetade Honkala inom global affärsverksamhet med utvecklings- och ledningsuppgifter vid Nokia.

”Sitras arbete är arbete för Finlands framtid. Ett gott samarbete med riksdagen, Sitras förvaltningsråd och regeringen är grunden för framtidshusets verksamhet. Med genomslagskraften och ansvarstagandet i vår verksamhet uppfyller vi ständigt vår plats som en unik samhällsaktör. En inspirerande och uppskattande kultur gör det möjligt att lyckas tillsammans.” säger Honkala.

Elina Ravantti leder kommunikationen

Elina Ravantti, som utnämnts till Sitras kommunikationsdirektör, kommer från uppgiften som utrikesministeriets kommunikationsdirektör. Före sin nuvarande uppgift har Ravantti verkat i Yle som chef för Journalismakademin, chef för utrikesredaktionen samt medlem i ledningsgruppen för nyhets- och aktualitetsverksamhet. Hon har bland annat arbetat i Bryssel och Berlin som korrespondent för Yle.

Ravantti är en expert inom strategisk ledning, kommunikation, växelverkan och medier som har gedigna bevis på förändringsledning samt ledar- och påverkarkommunikation.

”I en värld som förändras snabbt är det allt viktigare att förstå framtiden, utveckla nytt genom försök och söka lösningar genom internationellt samarbete. Som framtidshus för alla finländare deltar Sitra med sitt eget arbete i att Finlands och finländarnas välfärd tryggas. Det är ett nöje att få samarbeta med experter på Sitra.”

Närmare presentationer av Sitras nya direktörer här (på finska).

Vad handlar det om?