nyheter
Beräknad läsningstid 9 min

Nu pågår datatalko – Så här går Finland mot en rättvis dataekonomi, påverkare i samhället och ekonomin lovar att ta itu med detta

Aktörer som är centrala för att bygga dataekonomi vill påskynda byggandet av en rättvis dataekonomi i Finland. De förbinder sig till att föra förnyelser framåt på sex centrala delområden så att Finland skulle kunna förnya sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den ledande tanken hos ställningstagandet är att det snabbt bör skapas strukturer och lösningar för en rättvis dataekonomi i Finland, så att man kan förnya affärsverksamheten med data, stärka produktiviteten och välbefinnandet samt åstadkomma positiv naturpåverkan. På detta vis stärks även motståndskraften i samhället och ekonomin.  

 ”Datas betydelse som en kraft som förändrar ekonomi och samhälle kommer att stärkas under de närmaste åren. Finland har goda förutsättningar för att skapa framgångsberättelser inom dataekonomi, eftersom våra starka sidor är ett samarbetsvilligt förtroende- och informationsbaserat samhälle, en hög kompetensnivå och en nationell vilja att lyckas i dataekonomin. För att våra styrkor ska kunna ge nytta bör samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn stärkas ytterligare samt satsa på ledarskap över sektorsgränserna”, säger Laura Halenius, direktör för projektet Vägkarta för dataekonomi vid Sitra.  

Sitra koordinerar det nationella arbetet med en vägkarta för dataekonomi, vars syfte är att hjälpa finländska aktörer att tillsammans förbinda sig till att bygga ett samhälle och en ekonomi som drivs av data. Ställningstagandet som nu har färdigställts, det vill säga visionen för en rättvis dataekonomi är en del av arbetet med vägkartan.  

Organisationerna som deltog i arbetet förbinder sig till att arbeta för att förnya Finland enligt ställningstagande och de bjuder även in andra aktörer.    

Det är bråttom att främja dataekonomin   

Den växande mängden data och att utnyttja den möjliggör nya affärsmodeller. Data har blivit en ny, värdefull råvara som förändrar alla branscher och med vilka man kan skapa nya slags innovationer. Som en föregångare i digitalisering och teknik har Finland goda förutsättningar för att ge fart åt bygget av dataekonomi.  

”Den utmanande ekonomiska situationen ställer krav på att tänka ut nya källor för tillväxt. Data och nya affärsmodeller som utnyttjar data kan skapa ny konkurrenskraft för Finland, men för att lösa in möjligheterna krävs gemensamma satsningar för det delade målet. Som ett verktyg för detta har man skapat en vision för en rättvis dataekonomi för Finland”, säger styrelseproffs Kaisa Olkkonen som är ordförande för styrgruppen för det nationella arbetet med vägkartan.  

Finland bör snabbt hitta metoder för att främja dataekonomin. Enligt prognoserna håller Finland på att falla efter de centrala konkurrentländerna i Europa.  

Framåt med samarbete och raska förnyelser  

Deltagarna i arbetet med vägkartan har under hösten tillsammans definierat centrala delområden för en rättvis dataekonomi, inom vilka det behövs förändring i Finland. Gruppen som bestod av experter har i sitt ställningstagande lyft fram hur utvecklingen av dataekonomin kan framskrida tillräckligt snabbt.  

Som centrala delområden identifierades  

  • att bygga människoorienterade tjänster  
  • att förnya affärsverksamheten med data  
  • att stärka Finlands EU-påverkan och tankeledarskap i dataekonomi  
  • öka förståelsen för och kompetens inom dataekonomi  
  • infrastruktur som behövs för säker delning av data  
  • utveckling av finansieringsmodeller som dataekonomin behöver och inriktning av investeringar.  

Centrala förändringsområden som vi har sett är till exempel utvecklingen av mer människoorienterade och rättvisa tjänster i privata och offentliga sektorn. Detta betyder att tjänsterna kan stöda människors livssituation och att deras rättigheter uppfylls. Människoorienterade databaserade tjänster har tydliga spelregler och för användarna tillhandahålls förståelig och transparent information om hur deras data används.  

För att förnya affärsverksamheten är det nödvändigt att sammanställa kollegiala exempel för hur data utnyttjas för olika teknologiska lösningar i företag, erbjuda företag möjligheter att lära sig kollegialt och stödja skapandet av samarbetsnätverk, det vill säga dataekosystem Data-ekosystem Av många datanätverk bestående nätverk, var aktörerna sammarbetar för att dela och använda data inom nätverket för att främja innovation och ny affärverksamhet. Öppna termsidan Data-ekosystem .  

Utbildningsbehoven för dataekonomiövergången bör beaktas i olika utbildningsprogram. Även medborgarfärdigheter för att agera i en dataekonomi bör främjas, konstaterar initiativet.  

Även till exempel gemensamma finansieringsmodeller för offentliga och privata sektorn bör utvecklas och investeringar riktas in för att utveckla dataekosystem och datarymder för branscher som är centrala för Finlands konkurrenskraft.     

”Dataekonomi skapar möjligheter i omfattande grad för olika branscher samt verktyg för att klara kriser. Nu är det viktigt att centrera arbetet särskilt inom de sektorer där nyttan hos dataekonomi redan är uppenbar och uppnåelig. Dessa är till exempel att främja den gröna omställningen samt bättre användning av hälsodata och industriell data”, säger Halenius.   

“Nu bör aktörer särskilt i dessa sektorer ha mod och förmå att dela med sig av sin data för att hållas med i utvecklingen och för att skapa ny slags affärsverksamhet. För att kunna åstadkomma detta tar vi ett steg framåt och får de förebilder för utvecklingsarbetet som vi behöver.” 

  

Vägkartan publiceras på våren 2023

Organisationerna som deltagit i arbetet med ställningstagandet önskar att dess innehåll lyfts fram i regeringsförhandlingarna efter vårens riksdagsval.   

I arbetet deltog representanter från den offentliga, privata och tredje sektorn på Sitras inbjudan. Styrgruppen för vägkartan utgörs av Business Finland, Finlands näringsliv, Kommunförbundet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Suomen startup-yhteisö, Företagarna i Finland, Teknologiska forskningscentralen VTT, Teknologiindustrin, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.   

Nästa steg i arbetet med vägkartan är att identifiera åtgärder som förverkligar visionen i ett omfattande, nationellt samarbete. Vägkartan publiceras i sin helhet på våren 2023. 

Läs ställningstagandet i sin helhet och ladda ner materialet förknippat med det från våra webbsidor. 

Vad handlar det om?