archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Över 6 500 finländare har bytt serviceproducent i det inledande skedet av försöken med utvidgad valfrihet inom hälso- och sjukvården

Färska medborgarenkäter visar att önskemålen och förväntningarna beträffande social- och hälsovårdstjänsterna varierar: kvinnor önskar individuell service och personlig rådgivning i betydligt högre grad än vad män gör, och att serviceproducenten är inhemsk viktigare för äldre än för yngre åldersgrupper. Att det ska vara enkelt och bekvämt att få tjänsterna är den viktigaste faktorn enligt enkäterna.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

I medborgarenkäter som utförts nyligen har finländarna svarat att den främsta förväntningen som förknippas med den bredare valfriheten inom social- och hälsovården är att få en smidig service i den egna jäktiga vardagen. I praktiken innebär det snabb tillgång till vård, korta väntetider och att saker ordnar sig på en gång utan att man behöver förklara samma sak många gånger för flera olika personer. Personer i arbetsför ålder i olika åldersgrupper är mest intresserade av att byta serviceproducent i det första skedet av försöken. De som bytt eller de som är intresserade av att byta fördelas återigen på två grupper. Den första gruppen består av jäktade personer i arbetsför ålder och företagare som på det hela taget upplever att de är vid god hälsa. Den andra gruppen utgörs av personer som aktivt anlitar hälso- och sjukvårdstjänster samt arbetslösa och permitterade som upplever att de har en svag hälsa.

Det här är de första observationerna kring den utökade valfriheten för social- och hälsovårdskunder i Finland. Uppgifterna härrör från kundresponsen på de försök med utvidgad valfrihet som startades i början av året samt från rikstäckande medborgarenkäter och medborgarenkäter som genomförts i försöksregionerna. Just nu pågår försök med utvidgad valfrihet i Övre Savolax, Jyväskylä, Tavastehus och Tammerfors. I Mellersta Nyland startar ett försök i maj. Försöken är en del av social- och hälsovårdsministeriets försök med servicesedlar. Försöken har startat i positiv anda utan några större överraskningar.

”Utifrån enkäten förefaller det som om medborgarna är mycket mer beredda för valfriheten än vad man skulle tro om man följer den offentliga debatten. Medborgarna verkar inte tycka att det här är alltför konstigt”, säger ledande expert Tuula Tiihonen på Sitra.

Sitra lät göra medborgarenkäterna hösten 2016 och vårvintern 2017. Höstens riksomfattande enkät besvarades av 2 052 personer. Den riksomfattande enkäten har kompletterats under år 2017 med lokala enkäter i försöksregionerna. Enkäterna genomfördes av Kantar TNS.

Det finns inte en enda typkund – värderingarna, behoven och önskemålen varierar efter ålder, kön och livssituation

Fram till mitten av maj har sammanlagt över 6 500 personer i försöken utnyttjat sin rätt att byta serviceproducent. Befolkningsunderlaget i försöksregionerna är inalles något över 341 000 personer, men av dessa har försöket i Mellersta Nyland (200 000 personer) inte ännu kommit igång. Hittills har sammanlagt 15 privata serviceproducenter medverkat i de olika regionala försöken.

Enligt medborgarenkäterna påverkas intresset för att byta serviceproducent och bedömningen av olika serviceproducenter av människans livssituation, kön, ålder och omfattningen av de tjänster som anlitats hittills. Förväntningarna på social- och hälsovårdstjänsterna varierade till exempel mellan kvinnor och män i det hänseendet att kvinnor anser att möjligheten till individuella och helhetsbetonade behandlingar och tjänster är klart viktigare än vad män anser. För kvinnor är det också mer viktigt än för män att det går smidigt och bekvämt att anlita tjänsterna, att vården och servicen är mångsidig och att rådgivning finns att tillgå. Närmare uppgifter om resultaten från enkäten finns här (på finska).

”Utifrån medborgarenkäterna förefaller det som att man byter serviceproducent först när det uppkommer ett behov av en tjänst. Vid ett byte söker man alltså en lösning på önskemålet om tjänsternas tillgänglighet. Men det är först tiden efter försöken som kommer att visa om valfriheten ger bättre möjligheter att tillgodose detta behov och de övriga mycket varierande förväntningarna som människorna har”, säger Johanna Perälä, expert på Sitra.

Flest byten i Tavastehus under det inledande skedet av försöken

Enkäterna visar att den stora majoriteten av finländarna är tämligen nöjd med de befintliga tjänsterna inom primärvården, och därför inte är intresserad av att byta till en annan serviceproducent inom primärvården. I de pågående försöksregionerna har nästan var fjärde person (23 procent) bytt eller överväger att byta serviceproducent. Bland försöksregionerna visade invånarna i Tavastehus det största intresset för att byta producent av hälsocentralstjänster: 29 procent hade redan bytt eller övervägde att byta serviceproducent.

Det här kan ha påverkats av att Tavastehus har flest serviceproducenter att välja mellan och av att budskapet om möjligheten att byta serviceproducent gått särskilt bra hem i Tavastehus. I medborgarenkäten svarade 86 procent av tavastehusborna att de fått information om att försöket har startats.

För övrigt var de regionala skillnaderna tämligen små i de olika enkäterna, men på det lokala planet finns vissa intressanta variationer: till exempel i Kiuruvesi i Övre Savolax, som hittills lidit av läkarbrist, har bytesaktiviteten varit klart större än i Vieremä, där man sedan tidigare varit mycket nöjd med de lokala tjänsterna som den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahåller. Läs mer om försöket i Övre Savolax i det färska www.sitra.fi-reportaget (på finska, ”Kiuruvedestä tuli valinnanvapauden pääkaupunki”).

Vad handlar det om?