Beräknad läsningstid 3 min

Rättvis omställning inom torvbranschen kan påskynda kolneutralt Finland

Sitra lägger fram åtgärder, med vilka det går att stöda en socialt och ekonomiskt rättvis omställning inom torvbranschen, då Finland har som mål att bli kolneutralt till år 2035.
Bild: Topias Dean / Sitra

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Sitras arbetsdokument, som först publiceras, lyfter fram en rad åtgärder inriktade på rättvisa. Arbetsdokumentet heter ”Turpeen käytöstä luopuminen – keinoja Suomelle reilun siirtymän tukemiseen” (“Att avstå från användningen av torv – metoder för att stöda en rättvis omställning i FInland”), och baserar sig på en kartläggning som Sitra har gjort tillsammans med Finlands miljöcentral för att vilka konsekvenser torvproduktionen har för sysselsättningen, ekonomin, klimatet och miljön, samt hur en avveckling av torvproduktionen skulle påverka dessa. Arbetsdokumentet tar fram fem metoder för att främja en rättvis omställning och ger rekommendationer för beslutsfattare. Finland söker efter metoder för att bli kolneutralt. I samband med utsläppsminskingarna behövs det samhälleligt stöd för att göra torvsektorns omställning socialt och ekonomiskt rättvis.

För närvarande står förbränningen av torv för nästan 12 procent av alla växthusgasutsläpp i Finland och för omkring 0,1 procent av sysselsättningen, och mindre än 0,1 procent av förädlingsvärdet i ekonomin.

Torvproducenterna är villiga att delta i planeringen av en rättvis omställning, framkommer det av en intervjuundersökning som Sitra riktat till torvproducenterna i samband med sammanställningen av arbetsdokumentet.

“Det är uppenbart att förändringen är förenad med stor osäkerhet gällande den egna ekonomin och näringen, liksom regionernas livskraft”, säger Tatu Leinonen, expert vid Sitras team för klimatlösningar. “Utifrån intervjuerna måste företagare och andra aktörer inom branschen få sin röst hörd i högre utsträckning.”

Nya diskussionsträffar med producenterna

Sitra tar fasta på behovet som framkommit under intervjuerna och ordnar en serie diskussionsträffar. Syftet med dem är att tillsammans med olika parter diskutera hindren och möjligheterna för en rättvis omställning i Finland.

“Vi vill stöda de första stegen i den rättvisa omställningen genom att anordna diskussionsträffarna med vårt arbetsdokument som utgångspunkt”, fortsätter Outi Haanperä, projektledare vid Sitras team för klimatlösningar.

Tre diskussionsträffar kommer att anordnas i början av hösten. Sitra samlar in lärdomarna från träffarna och de idéer som har framkommit, och sammanställer dem till branschens förfogande, till exempel för en arbetsgrupp för torvindustrin med bred bas.

Allt bättre utsikter för en rättvis omställning

Möjligheterna till en rättvis omställning har blivit förbättrats avsevärt, eftersom det finns många lösningar för att ersätta torvbränning – och i takt med att tekniken utvecklas förväntas kostnadseffektiviteten ytterligare förbättringar. Dessutom har både EU och Finland tagit i bruk metoder för att påskynda omställningen.

Medel från den så kallade fonden för rättvis omställning inom EU-kommissionens program för grön tillväxt, den gröna given, planeras att användas till projekt, medel med vilka Finland kan främja avståendet från användningen av torv, stöda diversifieringen av näringarna inom centrala områden som är beroende av torv, samt erbjuda omskolning och fortbildning.

En brett upplagd arbetsgrupp för torvsektorn inledde sitt arbete i mars i enlighet med det finska regeringsprogrammet. En av arbetsgruppens uppgifter är att föreslå metoder för regionalt och socialt rättvisa omställningar.

OM ARBETSDOKUMENTEN

Metoder och rekommendationer

Fem metoder, som kunde stöda en rättvis omställning i Finland

1) En klar, statlig målsättning gällande styrmedel för att avstå från användningen av torv.

2) Lyssna till branschföretagare, intressebevakare, myndigheter, kommuner, landskap och beslutsfattare, samt involvera dem i planeringen av förändringen.

3) Utvärdera åtgärder och utarbeta planer för att främja en kontrollerad omställning och, ökad sysselsättningen, samt för att dessa ska kunna finansieras genom fonden för rättvis omställning.

4) Utbildning – till exempel omskolning och fortbildning för att stöda en övergång till nya branscher.

5) Använda befintliga finansieringskanaler, till exempel EU:s fond för rättvis omställning.

 

Rekommendationer i arbetsdokumentet för att stöda en rättvis omställning

1) Trygga att människorna och organisationerna som är föremål för den rättvisa omställningen har en möjlighet att påverka.

2) Samtidigt stöda diversifieringen av sysselsättningen och ekonomin.

3) Använda befintliga finansieringskanaler för att finansiera åtgärderna.

 

Rekommendationer i arbetsdokumentet för att ersätta torven

1) Den sänkta skattesatsen för torv bör avskaffas stegvis till exempel till och med år 2025.

2) Om utsläppshandeln och avskaffandet av skattestödet inte är tillräckliga incitament för att avskaffa energianvändningen av torv till och med år 2030, kunde en lag som förbjuder användningen av torv övervägas.

3) Lösningar inom energiproduktionen som inte bygger på förbränning bör främjas.

4) Det bör utredas hur den ökande efterfrågan på biomassa, som beror på minskad användning av torv samt på andra faktorer, bidrar till att målen för kolsänkor och biologisk mångfald uppnås. Likaledes borde man behovet av eventuell styrning utredas.

5) Ökningen av andelen material som ersätter torven i odlingsunderlag och strö bör främjas.

6) I likhet med Sverige fodras ett noggrant övervägande gällande hur nya områden med torvproduktion kan tas i bruk på grund av deras inverkan på klimatet och miljön.

Ämne

Klimat- och naturlösningar

Det är mycket bråttom att minska utsläppen – följderna av klimatkrisen både syns och känns redan. Det enda sättet som Finland kan nå framgång är att klimatkrisen tas med som utgångspunkt i allt politiskt beslutsfattande. Vi samlar information om klimatlösningar som också samtidigt medför välfärd för Finland.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?