nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Sitras verksamhetsberättelse 2021: Tre framtidsteman och dussintals försök i hela landet

År 2021 var på sätt och vis en vändning mot det nya för Sitra, då vi började implementera vår uppdaterade strategi. Utöver framtidsinriktade utredningar, verktyg, evenemang och utbildningar medverkade vi även vid dussintals praktiska försök över hela Finland. Sitras verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 är ett tvärsnitt av vårt mångsidiga arbete för Finlands och finländarnas bästa.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I enlighet med den nya strategin fokuserar Sitra sitt arbete på tre teman: Hållbarhetslösningar, Rättvis dataekonomi samt Demokrati och delaktighet. Hur vårt samhälle och vår vardag blir på lång sikt avgörs i stor utsträckning på utvecklingen av dessa teman.

”De stora megatrenderna som formar världen har inte försvunnit, även om coronapandemin och Rysslands anfallskrig för närvarande tar en stor del av vår uppmärksamhet. Utmaningarna i Finland och ute i världen, från internationella spänningar till global uppvärmning, från algoritmers makt till bristande delaktighet i samhället, kräver snabba och innovativa lösningar”, poängterar Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Sitra erbjuder alla finländare verktyg för att främja framtidstänkande och förändring i samhället. Dessa utgörs till exempel av listorna Megatrender och Svaga signaler som utkommer vartannat år, liksom även workshopmetoden Framtidsfrekvensen som offentliggjordes i början av år 2021 och den kostnadsfria webbkursen Utsikter på samhällets förändringsförmåga (på finska) som är öppen för alla.

Ambitiös klimat- och naturpolitik, påskynda den cirkulära ekonomin

Den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt överallt i världen, även i Finland. Sitra är särskilt känd för sitt arbete med klimatet och en cirkulär ekonomi. Nu har en förstärkning av naturens livskraft lyfts fram som ett nytt, stort mål vid sidan av dessa. Inför kommunalvalet sommaren 2021 tog vi till exempel fram klimat- och naturmål för alla kommuner i Finland, i syfte att aktivera diskussioner och åtgärder. Det är hoppingivande att finländarna har ett starkt förhållande till naturen: enligt vår enkät anser de allra flesta, 87 procent, att naturen är mycket eller ganska viktig för dem.

I september anordnades Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF som ett samarbete mellan Sitra, Kanada och internationella partner. Ett rekordstort antal deltagare, 8 000 personer, anmälde sig till onlineevenemanget som pågick i tre dagar. WCEF har etablerat en plats som det ledande evenemanget inom området. Ett bevis på detta är att EU-kommissionens och FN-organisationernas globala allians för cirkulär ekonomi GACERE i fortsättningen ska sammanträda i samband med forumet.

Ett av de viktigaste uppslagen förra året gäller åtta EU-länders gemensamma projekt PSLifestyle, som Sitra har utvalts att leda. Projektet är en del av EU:s gröna giv och dess mål är att aktivera européerna till att bekämpa klimatförändringen. Till exempel har Livsstilstestet som Sitra lanserade år 2018 väckt intresse i flera länder i Europa. I London håller man redan på att göra detta till ett vardagsverktyg för invånarna.

Konkurrenskraft och hållbarhet i samhället genom data

För närvarande söks europeiska lösningar för reglering av dataekonomin och för att bota orättvis konkurrens, följaktligen finns det mycket att vinna genom internationellt samarbete. Sitra har som mål att bli en vägvisare inom området både i Finland och inom EU.

Vi påverkar utvecklingen i Europa i synnerhet genom två nya projekt: det ena är Gaia-X, som gäller Europas digitala framtid, och det andra är TEHDAS, som fokuserar på spelreglerna för användningen av hälsodata.

Projektet IHAN, som skapade grunden för en rättvis dataekonomi, avslutades sommaren 2021. I fortsättningen kommer vi att utnyttja lärdomarna från projektet för att till exempel ta fram en nationell färdplan för dataekonomi och stärka företagens databaserade konkurrenskraft. De koncept som projektet utvecklat fortsätter sitt liv även utanför Sitra: företagsprogrammet Tillväxt genom data, som påskyndar uppkomsten av databaserade innovationer och värdeskapande, fortsätter under ledning av arbets- och näringsministeriet medan IHAN-försöksplattformen, avsedd för praktiskt utvecklingsarbete med digitala tjänster, utnyttjas inom utrikesministeriets projekt Virtual Finland.

Bättre demokrati, fler möjligheter till delaktighet och påverkan

Tillståndet för demokratin i världen blir allt trängre och det globala system som byggts upp under många decennier vacklar. Även i Finland har intresset för val och förtroendet för partier minskat på ett oroväckande sätt.

Sitras mål är att stödja demokratin genom att utveckla nya sätt för delaktighet. I samband med det första regionvalet utarbetade Sitra sätt att öka invånarnas delaktighet till stöd för välfärdsområdena.

De omfattande rapporterna om projektet Folkstyrets grundrenovering, som avslutades sommaren 2021, väckte en samhällsdebatt gällande bland annat ledarskapet under coronatiden och algoritmers makt. Även försöken Biblioteken blir forum för folkstyret, som Sitra finansierade och samordnade på sex bibliotek, avslutades. Med stöd av lärdomarna från dessa inleds i år närmare 40 nya demokratiprojekt med finansiering från riksdagen på bibliotek runtom i landet.

Sitra är en ekonomiskt självbärande fond

Sitras verksamhet finansieras med avkastningen på placeringar. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av år 2021 till 1 107 miljoner euro. Under året gav placeringarna en avkastning på 16,6 procent. Sitra placerar sina tillgångar på ett ansvarfullt sätt och eftersträvar avkastning. Enligt klimatstrategin som offentliggjordes år 2021 är Sitras mål på lång sikt att alla placeringar ska vara i linje med Parisavtalet.

Kostnaderna för Sitras ordinarie verksamhet uppgick till 34,1 miljoner euro. Ungefär en tredjedel av projektkostnaderna användes vid olika försök och pilotprojekt.

Vårt arbete styrs av de värderingar som uppdaterades 2021: tillsammans, oberoende, uppskattande och ansvarsfullt.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2021 publiceras på finska, svenska och engelska. Materialet finns på Sitras webbplats med adressen www.sitra.fi. I samband med bokslutet offentliggör vi också Sitras inköpsfakturor (på finska) för de tre senaste åren, 2019–2021.

Ladda ner och läs!

Framtiden tillhör alla:
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
Sitra
Helsinki, 2022

Vad handlar det om?