uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Toimintakertomus 2021: Kolme tulevaisuusteemaa ja kymmeniä kokeiluja eri puolilla maata

Vuosi 2021 oli Sitralle eräänlainen käänne kohti uutta, kun lähdimme toteuttamaan päivitettyä strategiaamme. Tulevaisuuteen suuntautuvien selvitysten, työkalujen, tilaisuuksien ja koulutusten lisäksi olimme mukana kymmenissä käytännön kokeiluissa eri puolilla maata. Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on poikkileikkaus monimuotoiseen työhömme Suomen ja suomalaisten hyväksi.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran työ painottuu uuden strategian mukaisesti kolmeen teemaan, jotka ovat Kestävyysratkaisut, Reilu datatalous sekä Demokratia ja osallisuus. Kyseisten teemojen kehityksestä pitkälti riippuu, millaisiksi yhteiskuntamme ja arkemme kehittyy pitkällä aikavälillä.

”Maailmaa muokkaavat isot megatrendit eivät ole hävinneet minnekään, vaikka koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota vievät tällä hetkellä ison osan huomiostamme. Suomen ja maailman haasteet kansainvälisistä jännitteistä ilmaston lämpenemiseen ja algoritmien vallasta yhteiskunnalliseen osattomuuteen vaativat nopeita ja innovatiivisia ratkaisuja”, painottaa Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Sitra tarjoaa kaikille suomalaisille työkaluja tulevaisuusajattelun ja yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi vuorovuosin ilmestyvät Megatrendit- ja Heikot signaalit -listaukset kuin myös alkuvuodesta 2021 julkistettu Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä ja kaikille avoin, maksuton Näkymiä muutoskykyyn -verkkokoulutus.

Kunnianhimoa ilmasto- ja luontopolitiikkaan, vauhtia kiertotalouteen

Luonnon monimuotoisuus hupenee hälyttävää vauhtia kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Sitra tunnetaan etenkin ilmasto- ja kiertotaloustyöstään. Nyt luonnon elinvoimaisuuden vahvistaminen on nostettu niiden rinnalle uudeksi, isoksi tavoitteeksi. Esimerkiksi kesän 2021 kuntavaalien alla selvitimme kaikkien Suomen kuntien ilmasto- ja luontotavoitteet keskustelun ja toimenpiteiden aktivoimiseksi. Toivoa luovaa on se, että suomalaisilla on vahva luontosuhde: kyselytutkimuksemme mukaan valtaosa eli 87 prosenttia vastanneista pitää luontoa itselleen erittäin tai melko tärkeänä.

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF järjestettiin syyskuussa Sitran, Kanadan ja kansainvälisten kumppaneiden yhteistyönä. Kolmipäiväiseen verkkotapahtumaan ilmoittautui ennätykselliset 8 000 osallistujaa. WCEF on vakiinnuttanut paikkansa alan johtavana tapahtumana, mistä yksi osoitus on se, että EU-komission ja YK-järjestöjen Globaali kiertotalousallianssi GACERE kokoontuu jatkossa foorumin yhteydessä.

Yksi viime vuoden tärkeistä uusista avauksista liittyy kahdeksan EU-maan yhteiseen PSLifestyle-hankkeeseen, jota Sitra valittiin vetämään. Hanke on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen tavoitteena on aktivoida eurooppalaisia ilmastonmuutoksen torjuntaan. Esimerkiksi Sitran vuonna 2018 lanseeraama Elämäntapatesti kiinnostaa useita Euroopan maita. Lontoo suunnittelee jo testistä kestävän arjen työkalua omille asukkailleen.

Kilpailukykyä ja yhteiskunnallista kestävyyttä datasta

Datatalouden sääntelyyn ja epäreilun kilpailun kitkemiseen haetaan parhaillaan Euroopan laajuisia ratkaisuja, joten kansainvälisessä yhteistyössä on paljon voitettavaa. Sitran tavoitteena on nousta alan suunnannäyttäjäksi niin Suomessa kuin EU:ssa.

Eurooppalaiseen kehitykseen vaikutamme etenkin kahden uuden projektin kautta: toinen niistä on Euroopan digitaalista tulevaisuutta luotaavaa Gaia-X ja toinen terveysdatan käytön pelisääntöihin keskittyvä TEHDAS-hanke.

Reilun datatalouden perusteita rakentanut IHAN-projekti päättyi kesällä 2021. Sen oppeja hyödynnämme jatkossa esimerkiksi datatalouden kansallisen tiekartan rakentamiseen ja yritysten dataan perustuvan kilpailukyvyn vahvistamiseen. Projektin kehittämät konseptit jatkavat elämäänsä myös Sitran ulkopuolella: datapohjaisten innovaatioiden syntyä ja arvonluontia vauhdittava Datasta kasvua -yritysohjelma jatkuu työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa ja digitaalisten palvelujen käytännön kehitystyöhön tarkoitettua IHAN-kokeilualustaa hyödynnetään ulkoministeriön Virtual Finland -hankkeessa.

Parempaa demokratiaa, lisää osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia

Demokratian tila käy maailmalla yhä ahtaammaksi, ja vuosikymmeniä rakennettu globaali järjestelmä huojuu. Suomessakin kiinnostus vaaleihin ja luottamus puolueita kohtaan on vähentynyt huolestuttavasti.

Sitran tavoitteena on tukea demokratiaa kehittämällä uusia osallisuuden tapoja. Ensimmäisiin aluevaaleihin liittyen Sitra ideoi hyvinvointialueiden tukena keinoja asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi.

Kesällä 2021 päättyneen Kansanvallan peruskorjaus -projektin perusteelliset raportit herättivät yhteiskunnallista keskustelua muun muassa korona-ajan johtamisesta ja algoritmien vallasta. Myös Sitran kuudessa kirjastossa rahoittamat ja koordinoimat Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeilut päättyivät. Niiden oppeihin nojaten kirjastoissa eri puolilla maata alkaa tänä vuonna eduskunnan rahoituksella lähes 40 uutta demokratiahanketta.

Sitra on taloudellisesti omavarainen rahasto

Sitran toiminta rahoitetaan sijoitusten tuotoilla. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa 1 107 miljoonaa euroa. Sijoitukset tuottivat vuoden aikana 16,6 prosenttia. Sitra sijoittaa varallisuutensa vastuullisesti ja tuottoa tavoitellen. Vuonna 2021 julkaistun ilmastostrategian mukaan Sitran pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikki sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Sitran varsinaisen toiminnan kulut olivat 34,1 miljoonaa euroa. Hankekuluista noin yksi kolmasosa käytettiin erilaisiin kokeiluihin ja pilotteihin.

Työmme ohjenuorana ovat vuonna 2021 päivitetyt arvot: yhdessä, riippumattomasti, arvostaen ja vastuullisesti.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tilinpäätöksen kanssa yhtä aikaa julkistamme myös Sitran ostolaskut ja hankekulut kolmen viime vuoden ajalta eli vuosilta 2019–2021.

Lataa ja lue!

Tulevaisuus kuuluu kaikille:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Sitra
Helsinki, 2022

Mistä on kyse?