nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

”USA:s kaos behöver inte vara Finlands väg” – Kommunerna prövar en robot som stöd för delaktighet och demokrati

Föregångarkommuner på olika håll i Finland prövar under hösten och vintern om robotsamtal och analys med artificiell intelligens fungerar som stöd för att höra kommuninvånarna och som grud för att utveckla kommunen.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati, Sitra

Publicerad

Från och med november testar en grupp finländska kommuner robotsamtal som ett verktyg för att stärka kommuninvånarnas röst i kommunernas utveckling och beslutsfattande. Målet med nästa skede i projekthelheten för försök med robotsamtal i kommunerna som Sitra dragit igång är att på ett så mångsidigt sätt som möjligt samla information om kommuninvånarnas åsikter – även av de som i allmänhet inte deltar i kommundemokratin.

”Här vänder man tanken om demokrati och delaktighet så att kommunen är en aktiv part som går dit där människorna finns och tar reda på deras tankar och önskemål. Robotsamtalen kan vara ett tillvägagångssätt som bidrar till att utöka mångfalden av sätt att delta. Dessutom handlar det om ett smidigare sätt att få fram sin egen synpunkt.”, säger Sitras expert Joonas Leppänen.

Antti Kivelä, direktör för Sitras tema Förnyelseförmåga, säger att frågor kring demokratins nuläge och förnyelse diskuteras just nu runt om i världen.

”Enligt många analyser är känslorna av utanförskap och brist på visioner en del av bakgrunden för till exempel det inflammerade politiska läget och tudelningen i USA. I Finland har vi den fördelen att vi ligger lite efter trendströmmarna i den stora världen och kan förutse dem. USA:s politiska kaos behöver inte vara Finlands väg, men för att undvika kaoset krävs aktiva åtgärder för att utveckla demokratin och mod att pröva nya tillvägagångssätt”, säger Kivelä.

Robotsamtal testades redan på våren i Kuhmois, Riihimäki och Lovisa som en del av coronakommunikationen under undantagsförhållandena. Resultaten och responsen på dessa omgångar samtal var positiva. Sitra har startat projekthelheten och ansvarar även för koordinationen och finansieringen.

Kuhmois, Riihimäki, Ijo och Suonenjoki med sina partner som föregångare

I nästa skede av projekthelheten deltar Kuhmois, Riihimäki och Ijo samt Suonenjoki i samarbete med Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo och Vesanto. I samtalen kan kommuninvånaren ge det svar han eller hon önskar på robotens fråga. Innehållet i samtalen behandlas anonymt och det är inte möjligt att kombinera svaren med enskilda respondenter. I behandlingen och analysen av det material som samlas in genom samtalen prövas å sin sida en separat lösning med artificiell intelligens.

Kuhmois kommundirektör Anne Heusala säger att utmaningen i kommunerna är att en allt mindre del av befolkningen deltar i beslutsfattandet. Robotsamtalen syftar till att göra det möjligt för alla att få sin röst hörd.

”Kuhmois kommun håller på att skapa ett delaktighetsprogram genom vilket kommuninvånarna i högre grad kan påverka kommunens verksamhet och dess utveckling. Mer omfattande deltagande och kommuninvånarnas möjlighet att definiera sina egna behov skapar en lägesbild för kommunen som stärker kommunens förmåga att fatta strategiska beslut samtidigt som den säkerställer kommuninvånarnas delaktighet”, säger Heusala.

Kommunerna i SavoGrow-området har en stark drivkraft för att utveckla livskraften. Man vill inkludera kommuninvånarna i planeringen av kommunernas utvecklingsåtgärder, och man vill öka öppenheten i beslutsfattandet. Kommunen kan, om den så önskar, ytterligare fördjupa de teman som lyfts fram som de viktigaste utvecklingsobjekten i materialet under den kommunspecifika andra omgången samtal”, säger SavoGrows livskraftschef Sanna Kauvosaari, som koordinerar försöket med Suonenjoki och partnerkommunerna.

I Ijo kommun har man under de senaste åren satsat på klimatarbete, och ett av de viktigaste delområdena har varit att engagera kommuninvånarna i klimatarbetet. Kommundirektör Ari Alatossava anser att digitaliseringens möjligheter hittills har utnyttjats ganska lite i utvecklingen av demokratin.

”Ijo kommun håller tillsammans med fyra andra kommuner på att starta ett projekt vars mål är att hitta sådana sätt att utnyttja digitalisering och delaktighet i kommunernas vardag som upprepas med vissa intervaller och som alla kommuner i Finland kan ta till sig efter projektet. En bättre helhetsförståelse av kommuninvånarnas vardag ger en grund för att förnya kommunens serviceprocesser och förbättra deras kvalitet och effektivitet. Försök med robotsamtal lämpar sig mycket bra för denna helhet”, säger Alatossava.

Riihimäki vill vara en föregångare inom kommunernas digitalisering och vill i sitt spetsprojekt RakasRiksu utveckla kommuninvånarnas delaktighet och gemenskap till en del av utvecklingen av kommunen, med hjälp av bl.a. deltagande budgetering.

”Att utnyttja artificiell intelligens även i kommunernas verksamhet kommer på lång sikt att höra till vardagen, och Riihimäki vill även här vara en föregångare”, konstaterar tf. stadsdirektör Mika Herpiö.

Projekthelheten med försök med robotsamtal i kommunerna är en del av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering, vars centrala mål är att utveckla nya sätt att delta och förbättra förmågan att förnya det finländska beslutssystemet.

Mer information:
Joonas Leppänen, expert, Folkstyrets grundrenovering, Sitra, joonas.leppanen@sitra.fi, tel. 040 767 1228
Antti Kivelä, ledare, Förnyelseförmåga, Sitra, antti.kivela@sitra.fi, tel. 040 482 7435

Anne Heusala
, kommundirektör, Kuhmoinen, anne.heusala@kuhmoinen.fi, tel. 040 718 5959
Ari Alatossava, kommundirektör, Ii, ari.alatossava@ii.fi, tel. 040 567 6700
Sanna Kauvosaari, livkraftschef, SavoGrow, sanna.kauvosaari@savogrow.fi, tel. 020 746 4670
Mika Herpiö, tf. stadsdirektör, Riihimäki, mika.herpio@riihimaki.fi, tel. 040 500 3345

Vad handlar det om?