nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Endast rättvisa regler stärker dataekonomin – arbetspapper innehåller rekommendationer för att förtydliga EU:s datalagstiftning

EU:s datalagstiftning är en komplex uppsättning regler som utmanar EU-organ, medlemsstater och dataaktörer att tillämpa dem. Sitras senaste arbetspapper innehåller rekommendationer för att underlätta tillämpningen av datalagstiftningen.

Författare

Jenna Kiljunen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Tillförlitlig delning och användning av data är kärnan i EU:s strategi för dataekonomi. Effektiv delning av data mellan organisationer möjliggör utveckling av bättre produkter och tjänster och ökar produktiviteten på arbetsplatsen.  
 
Men datadelning kräver förtroende och rättvisa regler. I Sitras färska arbetspapper ”Towards a Holistic EU Data Governance – Taking stock of the progress of the EU Data Strategy and proposals” (sammanfattning finns på svenska) betonas att endast lätt tillämplig reglering som stöder innovation kommer att göra det möjligt för Europa att utnyttja de affärsmöjligheter som dataekonomin erbjuder.

Komplex förordning kräver nya sätt att implementera 

Europeiska kommissionen håller på att genomföra en ny uppsättning bestämmelser om datadelning och styrning som kommer att innebära nya institutioner på EU-nivå och nya ansvarsområden för medlemsstaterna. 
 
Genomförandet av den nya lagstiftningen i medlemsstaterna är inte okomplicerat, eftersom den inte ersätter befintlig reglering utan kommer vid sidan av den. Överlappningarna mellan den gamla och den nya lagstiftningen kan orsaka förvirring både för offentliga myndigheter och för experter som arbetar med datahantering. 
 
Sitras nya arbetspapper tar ett helhetsgrepp om dataregleringen och ger rekommendationer om åtgärder och nya verktyg för att underlätta tillämpningen av den på olika nivåer – på EU-nivå, nationell nivå och dataområdesnivå. För rapporten har man intervjuat dussintals experter som arbetar i olika roller med datadelning i olika länder.

Tolkningen av lagstiftningen får inte falla på företagens axlar

I dokumentet undersöks effekterna av datalagstiftningen på EU-nivå, nationell nivå och datadelningsnivå. Ett dataområde Dataområde En helhet som består av gemensamt överenskomna principer och spelregler, som är avsedd för utbyte och delning av data inom vissa branscher eller mellan branscher. Öppna termsidan Dataområde är ett decentraliserat system som möjliggör säkra och tillförlitliga dataöverföringar mellan deltagarna. 
 
I praktiken handlar klargörandet av tillämpningen av datalagstiftningen om att se till att företag och operatörer som är intresserade av att dela data inte ska behöva anstränga sig i onödan för att förstå lagstiftningen. Helst ska det vara enkelt och till och med automatiserat att följa reglerna för datadelning.

Vem övervakar dataförordningen på olika nivåer?

och befintliga organ, som kommer att ge vägledning till genomförarna och underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter. Ett exempel är Europeiska datainnovationsrådet (EDIB), som bland annat ska ta fram operativa rekommendationer för europeiska dataområden. 
 
I medlemsstaterna övervakas EU:s datalagstiftning av befintliga organ som konkurrens-, telekom- och dataskyddsmyndigheter, eller av nya organ som inrättats för ändamålet.  
 
Datadelning mellan olika parter kräver också branschspecifika regler, arkitekturer och standarder för att komplettera lagstiftningen. Dessa regler och avtal, som inte är en del av själva lagstiftningen, kallas ” mjuk infrastruktur Mjuk infrastruktur Ett delområde inom digital infrastruktur som bildas av bland annat institutioner, tjänster, standardiserade definitioner och avtal. Öppna termsidan Mjuk infrastruktur ”. 

Tolkningen av regleringen kompliceras ytterligare när reglering på alla tre nivåer – EU-organ, medlemsstater och dataområden – bör beaktas samtidigt.

Foto: PunaMusta EU:s nya datalagstiftning kräver åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå. Förordningen kommer också att påverka utvecklingen av data space-projekt och de regler som gäller för dem. 

Arbetspappret rekommenderar nytt rolldokument för datadelning för regeltillämpning

Intervjuer som genomfördes för rapporten visade att många intressenter på europeisk och nationell nivå, liksom utvecklare av datautrymmen i olika branscher, kämpar med hur de ska tolka rollerna och ansvarsområdena för alla de olika institutioner som är involverade i datareglering. I det nyligen publicerade arbetspapper ges rekommendationer för tillämpningen av reglering på alla nivåer som nämns ovan. 
 
En viktig rekommendation är ett nytt holistiskt tillvägagångssätt som skulle integrera regelböcker för datadelning inom olika branscher i ett nytt verktyg, rollbok
 
Rollboken skulle komplettera och sammanföra befintliga regelböcker för datadelning som byggts upp i olika nätverk och underlätta upptäckten och tillämpningen av information.

Rollboken skulle komplettera och sammanföra befintliga regelböcker och underlätta upptäckten och tillämpningen av information.

I praktiken skulle rollboken vara ett öppet, transparent och uppdaterat register över de roller och institutioner som deltar i eller påverkar datadelning på olika nivåer. 
 
Sitra har bidragit starkt till arbetet med regelböcker för dataekonomin, och regelboken Fair Data Economy Rulebook har använts som riktlinje och grund för branschspecifika regelböcker i hela Europa. 
 
I arbetspappret föreslås hur rollmodellen skulle kunna utvecklas på EU-nivå, men modellen har ännu inte testats i praktiken.

Läs rapporten

Arbetspappret ”Towards a Holistic EU Data Governance – Taking stock of the progress of the EU Data Strategy and proposals” har publicerats på engelska, men en sammanfattning finns också på svenska.

Vad handlar det om?