uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Vain reilut säännöt vahvistavat datataloutta – työpaperi tarjoaa suosituksia EU:n datasääntelyn selkeyttämiseen

EU:n datalainsäädäntö muodostaa mutkikkaan kokonaisuuden, jonka soveltaminen haastaa unionin elimiä, jäsenvaltioita sekä datan parissa työskenteleviä toimijoita. Sitran tuore työpaperi tarjoaa suosituksia, joilla datasääntelyn soveltamista voisi helpottaa. 

Kirjoittaja

Jenna Kiljunen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Datan luotettava jakaminen ja hyödyntäminen ovat Euroopan unionin datataloutta koskevan strategian ytimessä. Tehokas datan jakaminen organisaatioiden välillä mahdollistaa parempien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja kasvattaa työn tuottavuutta.

Datan jakaminen vaatii kuitenkin luottamusta sekä reiluja pelisääntöjä. Sitran tuore työpaperi “Towards a Holistic EU Data Governance – Taking stock of the progress of the EU Data Strategy and proposals” (julkaisun tiivistelmä saatavilla suomeksi) painottaa, että vain helposti sovellettava ja innovointia tukeva sääntely mahdollistaa datatalouden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen Euroopassa.

Mutkikas sääntely vaatii uusia toteutuskeinoja

Euroopan komissio on laittamassa parhaillaan täytäntöön uutta datan jakamista ja hallinnointia koskevaa sääntelykokonaisuutta, joka tuo mukanaan uusia toimielimiä EU-tasolle ja viranomaistehtäviä jäsenmaihin.

Uuden lainsäädännön toimeenpano jäsenvaltioissa ei ole yksiselitteistä, sillä se ei korvaa jo olemassa olevaa sääntelyä, vaan tulee sen rinnalle. Vanhan ja uuden sääntelyn päällekkäisyydet saattavat aiheuttaa hämmennystä sekä viranomaisissa että datanhallinnan parissa työskentelevissä asiantuntijoissa.

Sitran uusi työpaperi tarkastelee datasääntelyä kokonaisvaltaisesti ja antaa suosituksia toimenpiteistä ja uusista työkaluista, joilla sääntelyn soveltamista eri tasoilla, eli EU:ssa, jäsenmaissa ja data-avaruuksien parissa voitaisiin helpottaa. Raporttia varten on haastateltu kymmeniä datan jakamisen parissa eri rooleissa työskenteleviä ammattilaisia eri maista.

Sääntelyn tulkinta ei saa kaatua yritysten harteille

Työpaperissa datasääntelyn vaikutuksia tarkastellaan EU:n, jäsenvaltioiden sekä datan jakamiseen tarkoitettujen data-avaruuksien tasoilla. Data-avaruudella Data-avaruus; tietoalue Yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen muodostama kokonaisuus, joka on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä. Avaa termisivu Data-avaruus; tietoalue tarkoitetaan hajautettua järjestelmää, joka mahdollistaa turvalliset ja luotettavat datasiirrot osallistujien välillä.

Käytännössä datasääntelyn soveltamisen selkeyttämisessä kyse on siitä, että datan jakamisesta kiinnostuneiden yritysten ja toimijoiden ei pitäisi joutua näkemään kohtuutonta vaivaa sääntelyn ymmärtämiseksi. Parhaimmassa tapauksessa datan jakamista koskevien sääntöjen noudattamisen pitäisi olla helppoa ja jopa automatisoitua.

Kuka valvoo datasääntelyä eri tasoilla?

EU-tasolla uuden datasääntelyn toimeenpanoon liittyy monia uusia sekä jo olemassa olevia toimielimiä, jotka antavat tarkentavia ohjeistuksia lainsäädännön toteuttajille ja toimivat jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyön edistäjinä. Esimerkkinä voidaan mainita Euroopan datainnovaatiolautakunta (European Data Innovation Board, EDIB), jonka tehtäviin kuuluu esimerkiksi toimintasuositusten tuottaminen eurooppalaisille data-avaruuksille.

Jäsenvaltioissa EU:n datasäädöksiä valvovat puolestaan nykyiset virastot, kuten kilpailu-, televiestintä- ja tietosuojaviranomaiset, tai sääntelyä varta vasten valvomaan perustettavat uudet elimet.

Eri osapuolten välinen datan jakaminen edellyttää myös toimialakohtaisia sääntöjä, arkkitehtuureja ja standardeja, jotka täydentävät lainsäädäntöä. Näitä varsinaisen lainsäädännön ulkopuolelle jääviä sääntöjä ja sopimuksia kutsutaan “ pehmeäksi infrastruktuuriksi Pehmeä infrastruktuuri Ditaalisen infrastruktuurin osa-alue, jonka muodostavat muun muassa instituutiot, palvelut, standardisoidut määrittelyt ja sopimukset. Avaa termisivu Pehmeä infrastruktuuri ”.

Sääntelyn tulkitseminen monimutkaistuu entisestään, kun kaikilla kolmella tasolla tapahtuva sääntely, eli EU:n elimet, jäsenvaltiot ja data-avaruudet pitäisi ottaa huomioon samanaikaisesti.

EU:n uusi datalainsäädäntö vaatii toimenpiteitä sekä EU:n tasolla että jäsenmaissa. Sääntely vaikuttaa myös data-avaruushankkeiden kehittämiseen ja niissä sovellettaviin sääntöihin.
Kuva: PunaMusta. EU:n uusi datalainsäädäntö vaatii toimenpiteitä sekä EU:n tasolla että jäsenmaissa. Sääntely vaikuttaa myös data-avaruushankkeiden kehittämiseen ja niissä sovellettaviin sääntöihin.

Työpaperi suosittelee uutta datan jakamisen roolikirjaa sääntelyn soveltamiseen

Raporttia varten tehdyistä haastatteluista kävi ilmi, että monet sidosryhmät Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa sekä data-avaruuksien kehittäjät eri toimialoilla kamppailevat sen kanssa, miten tulkita kaikkien eri datasääntelyyn liittyvien toimielinten rooleja ja vastuita. Tuore työpaperi antaa suosituksia sääntelyn soveltamiseen kaikilla edellä mainituilla tasoilla.

Keskeinen suositus koskee uutta kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka yhdistäisi eri toimialoja koskevat datan jakamisen sääntökirjat uuteen työkaluun, eli roolikirjaan.

Roolikirja täydentäisi ja kokoaisi yhteen jo olemassa olevia, eri verkostoissa rakennettuja datan jakamisen sääntökirjoja ja helpottaisi tiedon löytämistä ja soveltamista.

Roolikirja täydentäisi ja kokoaisi yhteen jo olemassa olevia sääntökirjoja ja helpottaisi tiedon löytämistä ja soveltamista.

Käytännössä roolikirja olisi avoin, läpinäkyvä ja ajantasainen rekisteri rooleista ja toimielimistä, jotka osallistuvat tai vaikuttavat datan jakamiseen eri tasoilla.

Sitra on ollut datatalouden sääntökirjatyössä vahva vaikuttaja, ja Reilun datatalouden sääntökirjaa onkin käytetty ohjenuorana ja toimialakohtaisten sääntökirjojen pohjana Euroopan laajuisesti.

Työpaperi ehdottaa, miten roolikirjaa voisi lähteä kehittämään EU:n tasolla, mutta mallia ei ole vielä kokeiltu käytännössä.

Tutustu raporttiin

Työpaperi “Towards a Holistic EU Data Governance – Taking stock of the progress of the EU Data Strategy and proposals” on julkaistu englanniksi, mutta julkaisun tiivistelmä on saatavilla myös suomeksi.

Mistä on kyse?