Enkät: Utvecklingsläget för ekosystem och nätverk för datadelning

Vi genomförde en enkät för att ta reda på hur finska nätverk för datadelning, eller ekosystem, fungerar. Undersökningen gav en översikt över dataekosystemens utvecklingsläge, deras utmaningar och styrkor samt fördelarna med datadelning.

Vad handlar det om?  

Att dela data mellan organisationer främjar innovation och skapandet av nya tjänster. Ekosystembaserade affärsmodeller skapar värde för hela nätverket – kunden, tjänsteleverantören och datakällorna. Möjligheten att dela data på ett rättvist sätt, med gemensamma spelregler, ger en konkurrensfördel, men datadelning kräver förtroende och expertis.  

Finländska organisationer har en enorm potential att skapa ny affärsverksamhet, bättre offentliga tjänster och öka människors välbefinnande genom att gå från värdekedjor till genuina värdenätverk och ekosystem för öppen datadelning. I dessa fördelas värdet jämnare mellan olika aktörer.  

Våren 2023 inledde Sitra en utredning för att kartlägga utvecklingsläget och behoven hos finländska dataekosystem och datanätverk. Ett dataekosystem eller -nätverk definieras som ett nätverk med flera partner, inklusive minst tre organisationer med ett gemensamt mål och som delar data. 

Undersökningen sökte svar på frågor som t.ex:  

Det hade tidigare gjorts mycket lite forskning om nätverk och ekosystem för datadelning i Finland. Det fanns ingen heltäckande bild av befintliga ekosystem och nätverk där datadelning är en del av de deltagande organisationernas verksamhet. I Finland har forskningen främst fokuserat på företags och organisationers användning av data, affärsverksamhet i anslutning till detta, deras digitaliseringsutveckling och användning av teknik. Undersökningar av dataanvändande nätverk och ekosystem har knappast genomförts tidigare.  

För att ge information om verksamheten och utvecklingsläget i dataekosystem och nätverk och för att göra det möjligt för aktörer i ekosystem för datadelning att utveckla sin egna verksamhet baserat på informationen, behövdes en undersökning för att bedöma utvecklingsläget i dessa ekosystem. Den nya kunskap som erhålls genom undersökningen kan hjälpa ekosystemen att förbättra sin kapacitet att fungera, utveckla sin verksamhet och dela lärdomar med dem som släpar efter i ekosystemutvecklingen eller ännu inte är verksamma i ekosystem för datadelning. 

Vad har vi gjort?  

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur ekosystem och nätverk för data fungerar, vilken utvecklingsnivå de befinner sig på och vilka behov de har. Undersökningen syftade också till att ge en övergripande bild av utvecklingen av datanätverk och ekosystem i Finland.  

Utvecklingen av ekosystem och nätverk granskades i stor utsträckning och var inte avsedda att begränsas till deras förmåga att konkurera på marknaden. Utvecklingen av ekosystem kan innebära deras förmåga till innovation, företagstillväxt, ökad kompetens, ökad medvetenhet om potentialen i datadelning, förändringar i organisatoriska attityder och högre nivåer av engagemang för ekosystemet. 

Frågeformuläret bestod av sju delar:  

Enkätresultaten och rådata utan respondentspecifika uppgifter publicerades på Sitras webbplats i september 2023. 

Hur kan man delta?  

Enkäten var öppen för svar från 5.5.-16.6.2023.  

Enkäten var öppen för alla företag, organisationer och aktörer som är verksamma i ett nätverk eller ekosystem för datadelning. Det kan handla om företag som söker nya affärsmöjligheter genom att dela data med sina partner, eller utvecklare av sociala eller offentliga tjänster som använder datadelning i sitt utvecklingsarbete. Organisationer som utvecklar sin verksamhet genom att dela data med andra aktörer inbjöds också att delta i undersökningen. Svar begärdes från olika sektorer, från hela Finland och från privata, offentliga och tredje sektorns aktörer. 

Deltagarna erbjöds en analys av sina egna aktiviteter  

Deltagarna fick en analys av resultaten, läget i deras ekosystem och användbar information för att stödja vidareutvecklingen av ekosystemet. Analysen gav information om läget i respondentens eget ekosystem jämfört med de övergripande resultaten av undersökningen, dvs. andra aktörer i ekosystemet för datadelning.  

Analysen tittade på utvecklingsstadierna för varje respondents eget ekosystem och speglade dem i tre områden:  

Dessutom fick respondenterna ett riktmärke som jämförde framgången för deras eget ekosystem med de övergripande resultaten av undersökningen. Respondenterna kan använda resultaten för att till exempel bedöma utvecklingen av sin egna verksamhet och relatera den till andra aktörer och till den allmänna utvecklingen inom ekosystem- och nätverksarbete. 

Genomförande av undersökningen  

Sitra genomförde enkäten i samarbete med forskningsföretaget Innolink. Sitras projekt för rättvis dataekonomi: Hälsodata 2030, Vägkarta för dataekonomi, Konkurrenskraft genom data och Gaia-X Finland

Kontakta oss

personer
Saara Malkamäki
Expert, Välfärdslösningar
personer
Marja Illi
Ledande Expert, Rättvis dataekonomi
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Pinja Heimala
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Taru Rastas
Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Reijo Aarnio
Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Vad handlar det om?