archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

ERA17-seurantaryhmä aloitti toimintansa

Asuntoministeri Jan Vapaavuori, Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen asettivat 21.1.2011 seurantaryhmän vauhdittamaan ERA17-toteutusta. Ensimmäisessä kokouk­sessaan helmikuussa ryhmä nosti erityisesti esiin tarpeen osaamisen laaja-alaiseen kehittämiseen.

Julkaistu

Asuntoministeri Jan Vapaavuori, Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen asettivat 21.1.2011 seurantaryhmän vauhdittamaan ERA17-toteutusta. Ensimmäisessä kokouk­sessaan helmikuussa ryhmä nosti erityisesti esiin tarpeen osaamisen laaja-alaiseen kehittämiseen.

Seurantaryhmässä mukana alan keskeiset toimijat

ERA17-toimintaohjelma (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017) päätyi viime vuonna ehdot­ta­maan 31 toimenpidettä, jotka auttaisivat Suomea siirtymään kohti energiaviisaampaa rakennettua ympä­ris­töä. Tavoitteeksi otettiin 2020 EU-sitoumusten toteutuminen jo Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017.

Seurantaryhmän tehtävänä on kannustaa ja koordinoida eri tahoja ERA17-toimintaohjelman toimen­pitei­den toteuttamiseen päällekkäisyyksiä välttäen. Seurantaryhmä edistää toimintaohjelmassa esitettyjen osa­tavoitteiden toteutumista ja seuraa eri alueille kehittyviä hankkeita toimien yritysten ja kuntien aktivoijana. Ryhmä koordinoi myös ERA17-toimintaohjelman toteuttamista koskevaa viestintää.

Energiatehokkuusosaamista painotettava kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksessa

Seurantaryhmä totesi kokouksessaan, että kiinteistö- ja rakennusalan opetus- ja koulutusjärjestelmä on nopeasti uudistettava siten, että kestävän kehityksen periaatteet, energiaviisaat ratkaisut ja parhaat käy­tännöt sisällytetään järjestelmällisesti kaikkeen alan opetukseen.

Tarve alan koulutusjärjestelmän kehittämiseksi on tunnistettu myös juuri julkaistussa Rakennetun omaisuu­den tila 2011 -raportissa (ROTI). ROTI-arvioinnissa esitetään useita koulutusjärjestelmää koskevia kehitys­tarpeita ja todetaan, että tällä hetkellä toisen asteen ja korkean asteen koulutuksen kokonaisuutta ei ohjaa mikään yksittäinen taho. Hajanaisesta koulutustasokohtaisesta ja paikallisesta päätöksenteosta seuraa lähinnä resurssien tuhlaamista.

Seurantaryhmän toiminta jatkossa

Seurantaryhmä kokoontuu vuosina 2011–2012 noin 4–5 kertaa vuodessa. Sen puheenjohtajana toimii Sitran johtaja Jukka Noponen. Kevään 2011 aikana seuranta­ryhmä keskittyy ERA17-toimenpiteiden käynnistymisen tukemiseen ja valmistelee aihetta koskevan viestinnän toteuttamista. Seurantaryhmän toiminnasta tiedotetaan www.era17.fi -sivustolla.

ERA17-toimintaohjelman seurantaryhmään kuuluvat:

  • Harri Hiltunen, Suomen Kiinteistöliitto
  • Reijo Kangas, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes
  • Leena Karessuo, Suomen Kuntaliitto
  • Helena Kinnunen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
  • Jukka Noponen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  • Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry
  • Helena Säteri, ympäristöministeriö

Lisätietoja

Lue lisää ERA17-toimintaohjelmasta »

Mistä on kyse?