uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kohti vaikuttavampaa terveydenhuoltoa

Terveydenhuollon ohjelma on etsinyt ja valmistellut toimintansa 2005–2009 aikana uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi. Ohjelman edetessä kävi yhä selvemmäksi, että terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan yksittäisten toimien lisäksi syvällisiä rakenteellisia muutoksia.

Julkaistu

Terveydenhuollon ohjelma on etsinyt ja valmistellut toimintansa 2005–2009 aikana uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi. Ohjelman edetessä kävi yhä selvemmäksi, että terveydenhuollon kehittämisessä tarvitaan yksittäisten toimien lisäksi syvällisiä rakenteellisia muutoksia. Vaativien tavoitteiden ja muutosvoiman saavuttamiseksi ohjelma etsiytyi tiiviiseen yhteistyöhön alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Lukuisten yhteistyöhankkeiden, tutkimusten ja kokeiluhankkeiden perusteella ohjelmassa todettiin, että on välttämätöntä ottaa tiiviimpi ote hoidon tarpeen arvioinnista perusterveydenhuollossa. Hoitoa tulisi ohjata entistä enemmän tavoiteltujen hoitotulosten perusteella ja samalla miettiä, tuottaako annettu hoito todella terveyttä. Samaan aikaan uudet teknologiat olisi otettava laajasti hyötykäyttöön läpinäkyvyyden ja tuottavuuden parantamiseksi. Asiakkaita haluttiin myös voimaannuttaa tarjoamalla työkaluja itsensä hoitamiseksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

Ohjelman alkaessa yhteiskunnan suuriksi haasteiksi koettiin väestön ikääntyminen, pitkäaikaissairaiden määrän kasvu ja terveydenhuollon kustannusten jatkuva nousu. Resurssien riittävyys ja kasvavat tarpeet olivat nousseet terveydenhuollon suurimmiksi kysymyksiksi. Miten rahat saataisiin riittämään sekä miten terveydenhuollon olemassa oleva kapasiteetti saadaan parhaiten palvelemaan väestön terveystarpeita, hoidon saatavuutta ja laatua sekä tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Sitran Terveydenhuollon ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärven mukaan yhteiskunnan asettamiin haasteisiin voidaan vastata kehittämällä uusia tapoja ja toimintamalleja. Riippumattomana toimijana Sitralla on mahdollisuus tarttua nopeastikin Suomen talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiin kysymyksiin.

– Lähdimme etsimään muutosten suuntaa parempien palveluiden ja alan toiminnan tehostamisen lähtökohdista. Esimerkiksi MAISEMA-hankkeet toivat esiin kuntien terveyspalveluihin toimivia toteutustapoja, kustannustietoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kroonikoiden terveysvalmennukseen keskittyneessä TERVA-hankkeessa taas kehitettiin toimintamalli, millä saavutetaan positiivisia terveyskäyttäytymisen muutoksia ja merkittäviä terveydentilaan vaikuttavia parannuksia. Tukemalla myös Terveyskirjasto.fi –sivuston avaamista halusimme voimaannuttaa kansalaisia pitämään entistä parempaa huolta itsestään.

– Tuottavuutta ja laatua yhtäaikaisesti parantamalla saadaan käyttöön resursseja uusien vaikuttavien ja asiakaskeskeisten terveyspalveluiden kehittämiseen. Vaikuttavimpien terveydenhuollon palveluiden osoittamiseen ja niiden levittämiseen tarvitaan kuitenkin laaja-alaista yhteistyötä, Hanhijärvi jatkaa.

Kirkas visio toimiviin palveluihin

Suomen terveydenhuolto on pitkän evoluutioprosessinsa alkuvaiheessa. Ohjelma on osaltaan ollut ajamassa liikkeelle muutosprosessia, jonka lopulliset vaikutukset jäävät vielä nähtäviksi. Miten edetään hoidon tarpeen arvion avulla tapahtuvaan perusterveydenhuollon työnjaon remonttiin, kyetäänkö kroonisten tautien hallinnassa levittämään TERVAn kaltaisia hoitotapoja? Miten arvoperusteisella työterveyshuollolla parannetaan työhyvinvointia ja vähennetään ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä? Miten muutosjohtaminen onnistuu, syntyykö konsensus sähköisten järjestelmien ja sähköisen asioinnin etenemisestä ja järjestämisvastuista, sekä miten uutta liiketoimintaa, myös kansainvälistä, saadaan luotua alalle?

Roolien selkiyttäminen palveluiden tilaamisesta ja tuottamisesta on yksi avainasia toiminnan kehittymiselle. Vaikuttavuutta voidaan lisätä myös madaltamalla hoidon moniportaisuutta ja integroimalla sosiaalipalveluita ja terveydenhoitopalveluita tiiviimmin yhteen. Teknologian parempi hyödyntäminen terveydenhuollossa edellyttää vielä suuria valtakunnallisia investointipäätöksiä ja systemaattista rahoittajayhteistyön hallintaa.

Valmisteilla olevat terveydenhuollon ja sosiaalilainsäädännön lakiuudistukset vaikuttavat keskeisesti terveydenhuollon tulevaisuuteen Suomessa. On tärkeää, että palvelujen järjestämisestä vastuussa olevat osapuolet luovat yhteisen kirkkaan vision terveydenhuollon tulevaisuudesta. Tätä visiota luodataan yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa järjestettävässä Tulevaisuuden terveydenhuolto -seminaarissa 18.2. Helsingissä.

Terveydenhuollon ohjelman esite
Ohjelman verkkosivut

Tulevaisuuden terveydenhuolto -seminaarin materiaalit

Mistä on kyse?