archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Luonnonvarastrategian valmistelu käynnistyy Sitrassa

Sitra käynnistää kansallisen luonnonvarastrategian valmistelun. Strategiassa etsitään keinot Suomen kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen turvaamiseen, kun globaali kilpailu luonnonvaroista kiristyy ja tarve ohjata niiden käyttöä kasvaa.

Julkaistu

Sitra käynnistää kansallisen luonnonvarastrategian valmistelun. Sillä pyritään saavuttamaan yhteinen näkemys keinoista, joilla Suomen kilpailukyky ja kestävä kehitys turvataan, kun globaali kilpailu luonnonvaroista kiristyy ja tarve ohjata niiden käyttöä kasvaa.

Väkirikkaiden maiden nopea taloudellinen kehitys lisää luonnonvarojen käyttöä, jolloin kilpailu raaka-aineista kiristyy, niiden taloudellinen merkitys kasvaa entisestään ja ympäristövaikutukset lisääntyvät. Globaalisti luonnonvarojen käyttö ylittää jo nyt ekosysteemien vuotuisen tuoton. Luonnonvarojen käyttö voikin tulevaisuudessa nousta yhtä tärkeäksi kysymykseksi kuin ilmastonmuutos.

Myös Suomen hyvinvointi perustuu luonnonvarojen runsaaseen ja yhä kasvavaan käyttöön. Aiheen kasvavasta merkityksestä huolimatta Suomella ei ole erityyppisiä luonnonvaroja yhteisessä viitekehyksessä tarkastelevaa strategiaa, jolla Suomen kilpailukyky ja kestävä kehitys voidaan jatkossakin turvata.

Kansallisen luonnonvarastrategiatyön käynnistäminen perustuu Luodin-selvitykseen (www.smy.fi/luodin), joka toteutettiin viime vuonna Suomen Metsäyhdistyksen aloitteesta ja laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen, elinkeinojen ja järjestöjen kanssa. Selvityksen mukaan Suomen tulisi tarttua luonnonvarakysymyksiin ennakoivasti. Eri alojen yhteistyö luonnonvarakysymyksissä on kuitenkin hajanaista ja yksittäisiin hallinnonaloihin tai toimialoihin sitoutumaton toimija sekä yhteinen strategia puuttuvat. Sen pohjalta Luodin-ohjausryhmä on suositellut kansallisen strategiatyön pikaista käynnistämistä. Sitra otti tämän haasteen vastaan.

Strategiaprosessin tavoitteena on luoda visio luonnonvarojen käytölle ja sen ohjaukselle sekä asettaa sitä tukevat tavoitteet. Strategiatyön avulla pyritään lisäksi luomaan tahtotila, joka johtaa hallinnon, elinkeinoelämän, tutkimuksen ja järjestöjen yhteistyöhön yhteisesti tunnistetuissa, kansallisesti tärkeissä luonnonvarojen käytön ja ohjauksen kehittämishankkeissa.

Sitran roolina on strategiaprosessin suunnittelu, osallistujien koolle kutsuminen, työskentelyn koordinointi ja sekä tulosten yhteen kokoaminen ja raportointi. Varsinaiseen strategiatyöhön kutsutaan monialainen strategiaryhmä, jonka osallistujat edustavat mm. politiikkaa, hallintoa, elinkeinoelämää, tutkimusta, järjestöjä ja tiedotusvälineitä. Osallistujat kutsutaan mukaan kesään 2008 mennessä siten, että ryhmän työskentely voidaan käynnistää syksyllä 2008. Strategia valmistuu keväällä 2009.

MMT Eeva Hellström on nimitetty 1.4.2008 alkaen Sitraan projektinjohtajaksi vetämään kansallisen luonnonvarastrategian valmistelutyötä. Strategian valmistelun ajan Hellström on toimivapaalla Suomen Metsäyhdistyksestä, jossa hän on toiminut yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatun Päättäjien Metsäakatemian johtajana vuodesta 1996. Metsäakatemian ohella Hellström vastannut Metsäyhdistyksen toimesta ja laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimialojen kesken toteutetusta luonnonvaradialogin kehittämisen Luodin-hankkeesta. Hellström on koulutukseltaan ympäristöekonomian tohtori.

Lisätietoja

Eeva Hellström, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050-3512412
Mikko Kosonen, asiamies, Sitra, puh. 09 6189 9403
Tapio Anttila, johtaja, Sitra, puh. 09 61899283

Mistä on kyse?