uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Parlamentaarinen työryhmä korostaa Sitran riippumattoman tulevaisuustyön turvaamista ja esittää muutoksia hallintoon

Sitran roolia ja tehtäviä arvioinut parlamentaarinen työryhmä esittää Sitralle omaa hallintoneuvostoa ja selkeytystä hallintomalliin. Lisäksi työryhmän mukaan Sitra-laissa tulisi taloutta korostavan ilmaisutavan lisäksi ilmetä myös muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden asema.

Julkaistu

Valtiovarainministeri Petteri Orpon joulukuussa asettaman ja tammikuussa työnsä aloittaneen parlamentaarisen työryhmän tehtävänä oli arvioida Sitran lakisääteisiä tehtäviä, hallintoa sekä resursointia. Työryhmän raportti  julkaistiin 29.maaliskuuta.

”Sitran nykyinen hallintorakenne ei kaikilta osin vastaa Sitran toiminnallisia tarpeita. Sitran tavoitteen ja tehtävien kannalta on keskeistä turvata sen riittävän riippumaton asema kehityksen ja kasvun pitkäjänteisenä mutta tulevaisuusorientoituneena edistäjänä, kiinnittäen samalla huomiota toiminnan mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen”, raportissa todetaan.

Työryhmä esittää raportissaan kahta laajempaa muutosta nykytilaan, jotta Sitran ainutlaatuinen asema ja vaikutusmahdollisuudet uutta luovaan ja kokeilevaan toimintatapaan turvataan myös jatkossa:

1. Lakisääteinen tehtävä laajemmaksi ja paremmin nykytilaa kuvaavaksi

Sitran tehtävät ja tavoitteet on määritelty Sitra-laissa (717/1990). Työryhmä totesi, että Sitran tehtävä- ja tavoitesääntelyssä tulisi nykyisen, taloudellista aspektia korostavan ilmaisutavan lisäksi selkeästi ilmetä muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden asema.

Työryhmässä tällaisina pidettiin muun muassa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, sosiaalista eheyttä, demokratiaa ja kestävää kehitystä. Työryhmä ei kuitenkaan tehnyt erillistä ehdotusta uusista säännösmuotoiluista, vaan edellyttää että mahdollisessa jatkovalmistelussa valtiovarainministeriö selvittää eduskuntaryhmien näkemyksiä riittävän laaja-alaisen, mahdollistavan sekä ajanmukaisen sääntelyn luomiseksi.

2. Hallintomallin selkeytys

Parlamentaarinen työryhmä ehdottaa perustettavaksi Sitralle oma, parlamentaarisesti koottu ja nykyistä hieman laajempi hallintoneuvosto. Nykyisin Sitran hallintoneuvostona toimii Suomen Pankin yhdeksänjäseninen pankkivaltuusto.

Ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa hallintoneuvoston toimintakykyä ja erikoistumista juuri Sitraa koskevien asioiden hoitamiseen, sekä sen yhteiskunnallisen tavoitteen ja tehtävien toteuttamiseen.

Sitran hallituksen kokoonpanoa työryhmä ehdottaa muutettavaksi siten, että sekin mahdollistaa paremmin rahaston toimintaan kiinnitetyn asiantuntemuspohjan. Tällä hetkellä Sitran hallitus on kuusijäseninen, ja siinä on valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat, Sitran yliasiamies sekä kaksi muuta jäsentä. Nyt ehdotettu uusi sääntely velvoittaisi ottamaan hallituksen valinnassa huomioon asiantuntemustarpeet, jotka pohjautuvat Sitran toimintasuunnitteluun ja sen mukaisiin painopisteisiin. Myös ministeriöitä edustavat hallitusjäsenet olisi jatkossa mahdollista valita toiminnan sisältöön kiinnitetyiltä toimialoilta.

Hallintoneuvoston tehtäviä ja hallitusta koskevaa sääntelyä täsmennetään siten, että ne ilmentävät hallituksen asemaa suhteessa yliasiamieheen. Ehdotuksen mukaan Sitran yliasiamies ei jatkossa olisi hallituksen jäsen. Hallintoneuvosto kuitenkin edelleen valitsisi yliasiamiehen.

Työryhmä tarkasteli myös Sitran resursseja, erityisesti taseen suuruutta ja varallisuuden käyttöä. Tässä yhteydessä työryhmän mukaan ei kuitenkaan ollut mahdollista muodostaa yhtenevää kantaa näihin kysymyksiin. Toisaalta jo Sitran nykyinen sääntely ja varallisuuspohja mahdollistaisivat hallintoneuvostolle erilaisia tapoja uudelleenohjata resurssien käyttöä, toteaa työryhmä raportissaan.

Lainsäädännön mahdollinen jatkovalmistelu tapahtuu seuraavalla hallituskaudella valtiovarainministeriön ja puhemiesneuvoston toimenpitein.

Sitraa arvioineen parlamentaarisen työryhmän muodostivat kansanedustajat Matti Vanhanen (kesk, pj), Aila Paloniemi (kesk), Arto Satonen (kok), Elina Lepomäki (kok), Pia Viitanen (sdp), Eero Heinäluoma (sdp, varapj.), Kari Kulmala (sin), Ville Vähämäki (ps), Johanna Karimäki (vihr), Anna Kontula (vas), Stefan Wallin (rkp), Antero Laukkanen (kd). Työryhmän sihteeristönä toimi neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari (vm, siht.), lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta (vm, siht.) ja sihteeri Sari Keinänen (vm, tekninen siht.).

 

Lue lisää:

Valtiovarainministeriön tiedote
Parlamentaarisen työryhmän loppuraportti

Mistä on kyse?