archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SIB! Maahanmuuttajien työllistymistä tehostetaan yksityisellä pääomalla

TEM ja Sitra valmistelevat SIB-hanketta, joka tukee maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista työn ohessa.

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra valmistelevat hanketta, joka tehostaa maahanmuuttajien työllis-tymistä yksityisellä pääomalla. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat pääsevät töihin entistä nopeammin ja voivat jatkaa kotoutumiskoulutusta työn ohessa. Hanke toteutetaan vaikuttavuusinvestoimisen Social Impact Bond -mallilla (SIB) eli tulosperusteisella rahoitussopimuksella. Siinä sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista.

Työllistämiskokeilu käynnistyy ensi keväänä

Kolmivuotisen maahanmuuttajien työllistämiskokeilun on tarkoitus käynnistyä keväällä 2016. Nykyisin maahanmuuttajien tie työelämään kotoutumiskoulutuksen päätyttyä on usein pitkä. Uudessa hankkeessa yhdistetään kotoutumiskoulutus ja työnteko entistä joustavammin ja etsitään ratkaisuja työnantajien rekrytointitarpeisiin, jolloin maahanmuuttajien pääsy työelämään nopeutuu merkittävästi.

– Mahdollisuus tehdä työtä lisää selvästi maahanmuuttajien hyvinvointia ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Pilottiin tarvitaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita työllistämään maahanmuuttajia ja tarjoamaan heille työsuhteen aikaista koulutusta. Työpaikkoja voisi löytyä esimerkiksi kaupan, kiinteistönhuollon ja rakentamisen aloilta sekä hoiva-alalta, joilla työvoiman tarve on tällä hetkellä suurin, neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

TEM hakee kilpailutuksella hankkeelle hallinnoijaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut ennakkoilmoituksen hankehallinnoijan kilpailutuksesta. Hallinnoija rakentaa tuloksellisen toiminnan edellyttämän yhteistyöverkoston ja kerää toimintaan tarvittavan rahoituksen yhdeltä tai useammalta sijoittajalta. Sijoittajat voivat olla joko yksityishenkilöitä tai instituutioita. Itse kilpailutus on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian.

SIB-malli edellyttää mitattavissa olevien tavoitteiden asettamista. Pilotissa tavoitteena on maa-hanmuuttajan työllistyminen kahden kuukauden kuluttua kotoutumiskoulutuksen aloittamisesta. Nopea työllistäminen säästää valtion työmarkkinatukea ja kotoutumiskoulutuksen kustannuksia – ja kasvattaa verokertymää. Jos tavoite saavutetaan, valtio maksaa osan säästöistä sijoittajille si-joitetun pääoman palautuksena ja sen kohtuullisena tuottona.

– Muun kuin työperäisen maahanmuuton valtiolle aiheutuvia kustannuksia on mahdollista hillitä kokeilemalla uudenlaisia toiminta- ja rahoitusmalleja. Vaikuttavuusinvestoimisen SIB-malli on työkalu, joka mahdollistaa yksityisen pääoman hyödyntämisen toimintaan, johon julkisella sektorilla ei riitä varoja, Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä Mika Pyykkö sanoo.

Vaikuttavuusinvestoiminen on uusi toimintamalli

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on rakentanut reilun vuoden ajan vaikuttavuusinvestoimisen mallia Suomeen ja valmistellut ensimmäisiä SIB-pilotteja yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Tämän työn tuloksena Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen SIB-hanke julkistettiin marraskuussa. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla. Hankkeen ensivaiheen sijoittajat ovat Me-säätiö, Sitra ja yksityinen finanssisijoittaja.

SIB-malli on lähtöisin Isosta-Britanniasta. Kansainvälisesti sitä on hyödynnetty niin lasten huos-taanottojen ehkäisyyn, vapautuvien vankien tukemiseen kuin vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämiseen. Lisätietoja vaikuttavuusinvestoimisesta (esite).

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 2.12.2015 hanketta koskevan ennakkoilmoituksen, joka kartoittaa hankkeen hallinnoinnista kiinnostuneita tahoja. Ennakkoilmoitus on luettavissa julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa osoitteessa http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-027330/

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen, TEM, puh. 029 504 7112
Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä Mika Pyykkö, Sitra, puh. 029 461 8259
viestinnän asiantuntija Taru Keltanen, Sitra, puh. 040 674 3246

Mistä on kyse?