archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sijoittajien kiinnostus puhtaaseen teknologiaan kasvaa

Sitran Ympäristöohjelman teettämä selvitys esittelee cleantech-rahoitusmarkkinoita.

Julkaistu

Sitran Ympäristöohjelman teettämä selvitys esittelee cleantech-rahoitusmarkkinoita

Puhtaat teknologiat (cleantech) säästävät ympäristöä, energiaa ja luonnonvaroja. Maailmanlaajuinen kysyntä puhtaan teknologian tuotteille kasvaa nopeasti. Kysynnän kasvun taustalla ovat mm. energian ja raaka-aineiden hintojen nousu, kiristyvä ympäristölainsäädäntö ja huoli energiaturvallisuudesta. Lisäksi teknologian kehitys ja massatuotannon edut ovat parantaneet kilpailukykyä ja nopeuttaneet markkinoiden kehitystä. Suotuisasti kasvava kysyntä ja parantunut teknologioiden tarjonta ovat vauhdittaneet sekä julkisesti noteerattujen puhtaan teknologian yritysten osakekursseja että alalle kohdistuvia pääomasijoituksia.

Sitran Ympäristöohjelman teettämän selvityksen mukaan sijoitukset puhtaisiin teknologioihin ovat olleet maailmalla viime vuosina merkittävässä kasvussa. Kehitys on lähtenyt liikkeelle pääomasijoituspuolelta. Yhdysvalloissa puhtaat teknologiat ovat tällä hetkellä kolmanneksi merkittävin pääomasijoitusten kohdealue biotekniikan ja ohjelmistojen jälkeen, ja sama suuntaus on nähtävissä myös Euroopassa.

Kehitys kuvastaa institutionaalisten sijoittajien kiinnostusta ympäristöasioihin ja puhtaisiin teknologioihin. Ympäristöasiat ja laajemmin myös sosiaalinen vastuullisuus ovat selvästi tulossa osaksi merkittävien instituutioiden sijoituspolitiikkaa. Myös monet suuryritykset, kuten General Electric, Du Pont, Shell, BP ja Sharp, ovat ryhtyneet sijoittamaan puhtaisiin teknologioihin.

Kiinnostus alaan on nyt leviämässä julkisesti noteerattujen osakkeiden puolelle. Maailman pörsseissä on listattuna useita satoja puhtaita teknologioita toimittavia yrityksiä, joiden yleinen arvonkehitys on ollut erittäin suotuisa. Listattujen cleantech-yritysten lukumäärä on myös voimakkaassa kasvussa, ja useat onnistuneet listautumiset ovat lisänneet kiinnostusta. Erään arvion mukaan vuosina 2006–2009 yksinomaan Yhdysvalloissa olisi jopa 280 uutta listautumiskelpoista cleantech-yritystä. Lisäksi markkinoille on tullut vuoden 2006 aikana useita näitä teknologioita seuraavia osakeindeksejä, mikä kertoo siitä, että cleantechistä on vähitellen tulossa valtavirran sijoituskohde.

Maailmalla puhtaan teknologian yrityksiin sijoittavia sijoitusrahastoja on toistaiseksi vaatimaton määrä, mutta niihin hakeutuvat pääomat ovat olleet vahvassa nousussa kahden viime vuoden aikana. Uusia rahastoja on tullut markkinoille viime vuosien aikana erityisesti Pohjois-Amerikassa. Osa rahastoista on ns. eettisiä rahastoja, joiden salkuissa on usein myös muiden kuin cleantech-sektorin sijoituksia. Suomessa yhdelläkään rahastoyhtiöillä ei ole tällä hetkellä tarjonnassaan puhtaan teknologian sijoittamisen rahastotuotetta, joskin muutamilla rahastoyhtiöillä on kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tai muuten ympäristöarvoja sivuavia rahastotuotteita.

Puhtaan teknologian markkinoiden erityispiirteenä on tuotteiden ja niitä valmistavien yritysten jakautuminen monen eri toimialan kesken. Sijoittajan näkökulmasta cleantech-sektorin jakautumista monelle eri toimialalle voidaan pitää sekä sijoitusriskiä pienentävänä tekijänä että haasteena ymmärtää markkinakysynnän ajureita useilla eri toimialoilla. Puhtaiden teknologioiden markkinoiden kasvusta hyötyviä yrityksiä löytyykin usealta eri sektorilta, esimerkiksi energia-, konepaja-, elektroniikka- ja rakennusteollisuudesta sekä ympäristöhuoltosektoreilta.

Cleantech-rahoitusmarkkinatselvityksen toteutti Cleantech Invest Oy.

Lisätietoja 

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen
Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 587 4323
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Kehityspäällikkö Sami Tuhkanen
Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 548 3482
etunimi.sukunimi@sitra.fi 

Lataa raportti Cleantech-rahoitusmarkkinat (pdf) »

Raportti Cleantech-rahoitusmarkkinoista julkistettiin 2.11.

Julkistamistilaisuuden kalvot pdf-tiedostoina:

Mistä on kyse?