archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran Venäjä-ohjelma alkaa

Ohjelman osa-alueita ovat strategia, forum ja integraatio.

Julkaistu

Ohjelman osa-alueita ovat strategia, forum ja integraatio Lehdistötiedote 20.12.2004

Venäjän nopea talouskasvu ja poliittisen tilanteen vakiintuminen vuoden 1998 jälkeen, maan Suomea selvästi matalampi hintataso sekä kasvavat sisäiset markkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille uuden, historiallisen mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa Venäjälle. Venäjä tarjoaa myös vaihtoehdon lisätä yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja antaa uusia strategisia mahdollisuuksia kasvuun ja parempaan kannattavuuteen. Näistä lähtökohdista Sitra käynnistää Venäjä-ohjelman, jonka tavoitteena on luoda laajempi viitekehys Suomen ja Venäjän talouksien yhteistyölle ja laatia Suomen Venäjä-strategia yhteistyössä suomalaisten Venäjä-toimijoiden kanssa ja venäläisiä osapuolia kuullen. Muita ohjelman tavoitteita on avata korkeatasoista kanssakäymistä Suomen ja Venäjän teollisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien välillä järjestettävän forumin avulla sekä madaltaa erityisesti suomalaisten pk-yritysten etabloitumiskynnystä ja edesauttaa niiden integraatiota Venäjän markkinoille. Nämä kolme osaohjelmaa muodostavat olennaisen ohjelmarakenteen vuosille 2005 – 2007. Ensimmäisen osa-ohjelman tavoitteena on luoda Suomen kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön näkökulmasta Venäjä-strategia, jonka laadintaan osallistuvat kaikkien liike-elämän osa-alueiden edustajat. Suomalaiset Venäjä-asiantuntijat tarkastelevat nykytilaa maiden välisessä kaupassa, investoinneissa ja muussa talouteen liittyvässä yhteistyössä, laativat strategisia linjanvetoja ja erilaisia lähitulevaisuuden skenaarioita huomioiden mahdolliset riskit, uhkatekijät ja mahdollisuudet sekä kuulevat venäläisten kollegoidensa mielipiteitä. Forum-osaohjelmassa pyritään aikaansaamaan avointa, epävirallista keskustelua suomalaisten ja venäläisten korkean tason teollisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien välille ja ideoida, mitkä ovat keskeiset yhteiset taloudelliset intressimme, ja kuinka niitä tulisi kehittää. Forumin osallistujat kootaan Suomen ja Venäjän talouselämän vaikuttajista. Integraatio-ohjelma on perustettu luomaan suomalaisyrityksille uusia toiminta- ja verkottumismahdollisuuksia Venäjällä sekä edesauttamaan niitä integroitumaan Venäjälle joko oman yrityksen tai yhteisen business- tai teknologiapuiston muodossa tai ostamalla alihankintaa tuote- ja komponenttivalmistuksessa tai palvelutuotannossa. Ohjelmaan hakeneista yli 130 yrityksestä Sitra on esivalinnut n. 80 suomalaisyritystä eri toimialoilta osallistumaan hankkeeseen ja muodostanut 5 pääklusteria osallistuvien yritysten tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.Ohjelman onnistumiseksi ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Sitra toteuttaa ohjelman yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten viranomaisten, ministeriöiden sekä muiden yhteistyöpartnereiden ja kokeneiden, osaavien Venäjän-kaupan toimijoiden kanssa. Lisätietoja: Ohjelmajohtaja Maaret Heiskari, etunimi.sukunimi@sitra.fi, (050) 431 1650.Taustaa Sitran tähänastisista Venäjään suuntautuneista toimenpiteistä: Sitra aloitti teknologian siirtoon liittyvän projektin vuonna 1989 Neuvostoliiton kanssa. Asiaa varten perustettiin yhteisyritys Sitrans Oy vuonna 1991. Samaan aikaan Sitra osallistui nk. Venäjän sotateollisuuden konversiohankkeeseen hakemalla sieltä alihankkijoita suomalaiselle teollisuudelle. Näiden kahden hankkeen eräänä tuloksena vuonna 1995 aloitti toimintansa Venäjän ensimmäinen pääomasijoitusrahasto Russian Technology Fund (USD 10 miljoonaa), jossa Sitralla oli aktiivinen rooli. Saman vuonna käynnistyi toinenkin pääomasijoitusrahasto Norum I (USD 88 miljoonaa), jonka perustamisessa Sitra oli vetäjänä. Sitra järjesti 90-luvun lopulla suomalaisille ja ulkomaalaisille lehtimiehille Venäjä-koulutusta, ja vuosina 2001 ja 2002 kolme Russian Future Makers -seminaaria nuorille venäläisille. Venäjä oli myös eräs keskeinen aihe Sitran Suomi 2015 -ohjelmassa vuosina 2001-2003. Vuosina 2001 – 2003 Sitra rahoitti suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden yhteistyönä toteutettua luoteis-Venäjän teollisten klusterien kilpailukykyä selvittänyttä ”Advantage Northwest Russia” -tutkimushanketta. Sitran uusi Venäjä-ohjelma on luonteva jatko jo tehdylle työlle.  

Mistä on kyse?