archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomen elinvoiman lähteet – mitä kuuluu jatkohankkeille?

Vuosina 2009-2010 toteutettiin Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma (SEL), joka 200 suomalaisen päättäjän voimin etsi vastauksia siihen, mistä Suomi ammentaa elinvoimansa tulevaisuudessa. Kehitysohjelman jatkona käynnistettiin viisi konkreettista jatkohanketta. Näistä viimeisinkin – Koulutettujen maahanmuuttajanaisten mentorointiverkosto – on nyt saatettu Sitran osalta päätökseen.

Kirjoittaja

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Sitran keskeinen tehtävä on ennakoida tulevaisuuden muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Vuosina 2009-2010 toteutettiin Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma (SEL), joka 200 suomalaisen päättäjän voimin etsi vastauksia siihen, mistä Suomi ammentaa elinvoimansa tulevaisuudessa. Kehitysohjelman jatkona käynnistettiin viisi konkreettista jatkohanketta.  Näistä viimeisinkin – Koulutettujen maahanmuuttajanaisten mentorointiverkosto – on nyt saatettu Sitran osalta päätökseen.

Sitran yhteistyökumppani hankkeessa oli Väestöliitto, joka käynnisti naisten mentorointiverkosto WOMENTO:n toiminnan tammikuun alussa 2011. Pilottihankkeen tavoitteena oli luoda vapaaehtoistoiminnan avulla yhteyksiä maahan muuttaneiden ammattilaisten ja saman ammattialan suomalaisten naisten välille. Verkostojen ja mentoroinnin avulla tuetaan koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten kotoutumista, kielitaitoa ja työllistymistä.

Toimintamallin ydin on vapaaehtoisesti toimiva mentori-aktori -pari. Suomalaisen kulttuuritaustan omaava henkilö (mentori) auttaa maahan muuttanutta (aktori) kasvattamaan osaamistaan ja löytämään polkuja, jotka tähtäävät työllistymiseen koulutusta vastaavalle alalle – näin parannetaan yhteiskunnan valmiuksia ottaa vastaan ulkomailta tulleet osaksi suomalaista työelämää ja arkea sekä tuetaan maahanmuuttajanaisten osallisuutta. Toimintamallin rakentamisen yhteydessä tutustuttiin muun muassa tanskalaisen Kvinfon mentorointiverkoston toimintaan.

Aktorien ja mentorien etsiminen ja sovittaminen yhteen onnistui hyvin: lokakuun 2011 loppuun mennessä aktori-mentori-pareja oli muodostettu 19, ja heille oli annettu valmennusta ja tukea. Myös maahan muuttaneiden naisten tukemisesta kiinnostuneiden vaikuttajanaisten verkosto on laajentunut.

Sitran rahoittaman kokeiluvaiheen jälkeen hanketta tukevat nykyisin Raha-automaattiyhdistys sekä Suomen kulttuurirahasto. Vuoden 2012 aikana hanketoiminta laajenee pääkaupunkiseudun lisäksi Turkuun asteittain muihinkin kaupunkeihin, missä on paljon maahanmuuttajia.

– On ollut ilo jatkaa Sitran pilottirahoituksella toteutettua projektia. Pilottivaiheessa tehty konseptin kehittämistyö ja saadut kokemukset toimivat vankkana pohjana laajennettaessa toimintaa niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Womentossa nojataan naisten keskinäiseen yhteisymmärrykseen ja solidaarisuuteen, kertoo Satu Mäki-Lassila, joka vetää projektia Väestöliitossa. – Uskon että tällaisella ruohonjuuritason ammatillisella kohtaamisella on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa; kyllä me suomalaiset haluamme olla mukana toivottamassa maahanmuuttajat tervetulleiksi kunhan kullekin sopiva osallistumismuoto löytyy.

Muiden päättyneiden hankkeiden tuloksia

Elinvoimaa paikallisesti pyrki kartoittamaan valittujen paikkakuntien – Oulu, Kuopio ja Salo – elinvoiman nykytila ja mahdolliset tulevaisuuden elinvoiman lähteet. Sitran yhteistyökumppanina toimi oululainen Fin Brands Oy, joka järjesti kullakin paikkakunnalla kaksi paikallista vaikuttajafoorumia, joissa tuotettiin suunnitelmia alueen elinvoiman lisäämiseksi. Prosessin seurauksena perustettiin Made in Oulu ja Made in Savonlinna -yhdistykset, jotka auttavat kaupunkiensa yrityksiä muun muassa verkostoitumaan ja saamaan lisänäkyvyyttä tuotteilleen.

Työssä innostuminen lanseerasi työssä innostumisen kampanjoita valituissa pilottiorganisaatioissa. Tavoitteena oli mahdollistaa työssä innostumista jakamalla omia hyviä kokemuksia eri organisaatioiden ja työyhteisöjen välillä, ideoimalla uusia ja oppimalla ja kokeilemalla näitä käytäntöjä omissa työyhteisöissä ja koko pilottiorganisaatiossa. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Työterveyslaitos, Outokumpu, Eläke-Tapiola, TEM, Mainpartner, Mobile Spa ja Vates. Eläke-Tapiola on ryhtynyt tarjoamaan aiheesta koulutusta asiakasyrityksilleen.

Mielen hyvinvoinnin tietoja, taitoja ja työkaluja verkossa –hanke toteutettiin yhdessä Suomen mielenterveysseuran kanssa. Hankkeessa muokattiin mielen hyvinvoinnin koulutusmalli sosiaalisen median nuorisotyötoimijoille ja järjestettiin heille koulutusta aiheesta. Lisäksi pilotoitiin sosiaalisen median käyttöä voimavaralähtöisten mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen vahvistamisessa. Mielenterveysseura jatkoi työtä käynnistämällä Mielenterveystiedot ja -taidot nuorisotyöhön -projektin, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Konkreettisten pilottiprojektien lisäksi Selvitys vajaakuntoisten työllistämisen kannusteista toteutettiin yhdessä VATES-säätiön kanssa. Hankkeessa selvitettiin vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen kansantaloudellista merkitystä. Lähtökohtana oli, että vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen tukitoimia voitaisiin katsoa ”avustus-ajattelun” sijasta kansantaloudellisina win-win-win -investointeina. VATES-säätiön tuottama kysely yrityspäättäjille osoitti, että yritykset ovat kiinnostuneita palkkaamaan vammaisia ja osatyökykyisiä, mutta kaipaavat lisätietoa ja käytännön esimerkkejä. Yrityskyselyn tulos antaa aiheen kiirehtiä hallitusohjelmassa tavoitteeksi otetun työnantajille tiedottamisen toimeenpanoa.

Suomen elinvoiman lähteistä koulutustoimintaan

Yllä mainittujen hankkeiden lisäksi Sitra päätti jatkaa SEL-ohjelman pohjalta koulutustoimintaansa. Sitralla on pitkä historia yhteiskunnallisena kouluttajana, mutta siirryttäessä ohjelmapohjaiseen toimintaan 2000-luvun puolivälissä koulutustoiminnasta luovuttiin. SEL-ohjelmassa rakennettua ymmärrystä Suomen elinvoiman lähteistä haluttiin kuitenkin viedä eteenpäin, joten maaliskuussa 2010 Sitra aloitti uudelleen päätöksentekijöille suunnatun koulutuksen Elinvoima-foorumien muodossa.

Foorumit kokoavat yhteen joukon yhteiskunnallisia vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin oppimaan toisiltaan ja etsimään rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena syntyy käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla pyritään ratkaisemaan foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia ongelmia. Ensimmäinen Elinvoima-foorumi kokoontui teemalla Uusi työ (2010-2011). Toisen foorumin aihe oli Uusi demokratia (2011-2012).

Kolmas Elinvoima-foorumi käynnistyy syksyllä 2012 teemalla Kestävä talous. Sen tavoitteena on kehittää tämän päivän globaaleihin haasteisiin vastaavaa kestävää talousajattelua sekä tuottaa kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen konsepti.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus pohjautuu Kestävä talous -foorumin synnyttämille käsityksille siitä, mitä on kestävä talous ja miten sitä voidaan edistää talouspolitiikassa. Kuten Sitran aiemminkin järjestämillä talouspolitiikkakursseilla, myös kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksessa kohderyhmänä ovat yhteiskunnalliset päättäjät politiikassa, hallinnossa, liike-elämässä, järjestöissä, tutkimuksessa, mediassa ja kulttuurissa. Sisällöt ja työtavat modernisoidaan kuitenkin perusteellisesti Kestävä talous -foorumissa. Ensimmäiset kestävän talouspolitiikan johtamiskurssit on tarkoitus järjestää keväällä 2013. Rekrytointi kursseille alkaa loppuvuonna 2012.

Lisätietoja

WOMENTO
Satu Mäki-Lassila, projektipäällikkö, Väestöliitto
womento(at)vaestoliitto.fi, puh. 09 2280 5108
www.vaestoliitto.fi/womento
Naiset mentoroinnilla yhteisiin tavoitteisiin -mentorointiopas (pdf)

Elinvoimaa paikallisesti
Jaana Paavilainen, Founder, CEO, Fin Brands Oy
jaana.paavilainen(at)finbrands.fi, puh. 0500 – 484477 

Työssä innostuminen
Hilkka Malinen, osastopäällikkö, työhyvinvointipalvelut, Eläke-Tapiola
hilkka.malinen(at)tapiola.fi, puh. 0400 621 791

Mielen hyvinvoinnin tietoja, taitoja ja työkaluja verkossa
Marjo Hannukkala, hankejohtaja, Suomen Mielenterveysseura
marjo.hannukkala(at)mielenterveysseura.fi, puh. 040 58 11 068

Selvitys vajaakuntoisten työllistämisen kannusteista
Marjatta Varanka, toimitusjohtaja, VATES-säätiö
marjatta.varanka(at)vates.fi, puh. 050 5164 485

Sitran koulutustoiminta

Eeva Hellström, johtava asiantuntija, Sitra
eeva.hellstrom(at)www.sitra.fi, puh. 0294 618 276