archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uudet työkalut vahvistavat nuorten elämänhallintataitoja

Kuuden kaupungin yläkouluissa otetaan käyttöön uusia, vuorovaikutteisia työkaluja nuorten terveys- ja hyvinvointiasenteiden kehittämiseksi.

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Elämänhallinta- ja terveysasenteiden lähtötason tutkimukseen osallistui 7 500 yläkoululaista eri puolilta Suomea

Espoon, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Mikkelin ja Tampereen yläkouluissa otetaan käyttöön uusia, vuorovaikutteisia työkaluja nuorten elämänhallintataitojen sekä terveys- ja hyvinvointiasenteiden kehittämiseksi. Opettajille ja vanhemmille suunnattua Koulun terveyskirjasto.fi -palvelua sekä oppitunneille tarkoitettua Elämäntaitopeliä ja opetusvideoita koekäytetään kuuden kaupungin yläkouluissa huhtikuusta lähtien.

Elämäntaito 2020 on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää yläkouluikäisten terveyteen liittyviä asenteita ja elämäntaitoja sähköisten oppimisympäristöjen avulla. Hanke edistää opettajien ja vanhempien mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa nuorten elämäntaidoista, hyvinvoinnista ja terveydestä, sekä luo uusia välineitä lasten, opettajien ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen. 

Koulun terveyskirjasto.fi -palvelun, Elämäntaitopelin ja Kelaa tätä! -opetusvideoiden koekäytön myötä saadaan uutta tietoa yläkouluikäisten terveysasenteiden kehittymisestä, kun pilotoitavien työkalujen vaikuttavuutta ja koululaisten elämänhallintataitoja tutkitaan Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa. Lähtötason tutkimukseen osallistui yli 7 500 yläkoululaista helmi-maaliskuussa 2014.

Koulun terveyskirjasto.fi -palvelun ja Elämäntaitopelin kehityksestä ja tutkimushankkeiden koordinoinnista vastaa Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Kustannus Oy Duodecim. Verkkopalvelun ja Elämäntaitopelin koekäytön ja pilotoinnin rahoitukseen osallistuu Sitra. 
 
”Parhaaseen tutkimustietoon perustuva ajantasainen tieto terveydestä ja hyvinvoinnista on tarjottava nuorille ymmärrettävässä muodossa. Ilman tietoa nuori ei voi ottaa vastuuta omasta terveydestään. Henkinen hyvinvointi ja onnellisuus ennustavat parhaiten terveellisiä elämäntapoja ja tuottavat siten terveyttä. Siksi näitä taitoja on hyvä harjoitella ja oppia”, Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen toteaa.
 
”Hyvinvointi rakentuu juuri niistä taidoista, joita tässä hankkeessa pyritään vahvistamaan. Nämä taidot ovat todella keskeisiä koko loppuelämän kannalta, ja siksi olemme mukana rakentamassa uusia, hauskoja tapoja terveyden edistämiseen”, Tapio Tuomi Sitrasta kertoo. 
 
Mielen hyvinvoinnin edistämisestä nettikiusaamisen ehkäisyyn

Koulun terveyskirjasto.fi -palvelusta kehitetään monipuolinen ja laaja koululaisten terveyden ja hyvinvoinnin tietopalvelu. Kaikki sisällöt ovat Duodecimin lääkäri- ja kasvatusasiantuntijoiden tuottamia. Aihealueina on muun muassa hyvinvointi- ja terveystottumukset, mielen hyvinvointi, koululaisille yleisimmät sairaudet, seksuaaliterveys ja vanhemmuus. Palvelun ideana on, että opettajat, kouluterveydenhuolto ja vanhemmat löytävät yhdestä paikasta helppojen hakutoimintojen avulla tarvitsemansa luotettavan tiedon.

Elämäntaitopelin tavoitteena on vahvistaa yläkoululaisten elämänhallintataitoja pelissä tehtävien valintojen kautta. Peliä ja sen tueksi tuotettavia videoita tullaan käyttämään opetussisältönä muun muassa tunteiden ymmärtämisen, ravitsemustottumusten, seksuaaliterveyden, kiusaamisen estämisen, ensiavun ja päihdekasvatuksen opetuksessa. Pelin tuotannosta vastaa peliyhtiö Apprix Oy ja Kelaa tätä! -videoiden käsikirjoituksesta ja ohjauksesta ohjaaja Virpi Suutari. Videot on tuottanut Euphoria Films Oy. 
 
Elämäntaito 2020 -hanke käynnistyi helmikuussa 2014 lähtötason tutkimuksella, johon osallistui yli 7 500 viiden pilottikunnan yläkoululaista (7.–9. luokat). Huhtikuussa 2014 pilottikunnissa on avattu Koulun terveyskirjasto.fi -palvelu kuntien opettajien ja oppilaiden vanhempien koekäyttöön, jolloin Elämäntaitopelin testaus yläkouluissa alkaa. Vuoden 2014 aikana saatujen kokemusten perusteella Koulun terveyskirjasto.fi -palvelua ja Elämäntaitopeliä jatkokehitetään mahdolliseen valtakunnalliseen käyttöön vuoden 2015 aikana.

Mistä on kyse?