VAIKUTTAVUUS JA ARVIOINTI

Vaikuttavuus, vaikuttavuuden arviointi sekä strategiaohjautuvuus ovat Sitran työn ytimessä.

Kuvassa kottikärry, jossa maapallo ja mikroskooppi.

 

Sitran arvioinnin lähestymistapa

Sitran rooli systeemisen muutoksen vauhdittajana kompleksisessa maailmassa haastoi Sitraa uudistamaan arvioinnin lähestymistapaansa. Uudistettu arviointilähestymistapa tuo muutosvoimaisuuden (transformational) arvioinnin ytimeen. Muutosvoimainen arviointi on osa yhteiskunnallisen muutoksen toteuttamista.  

Sitran arvioinnin muutosvoimaisuus syntyy kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta. Ne ovat tulevaisuusfokus, tilivelvollisuus ja oppiminen. Yhtäältä Sitran tuottamaan tulevaisuustietoa integroidaan osaksi projektisuunnittelua ja arviointia. Toisaalta Sitran toiminnan tuloksia ja vaikutuksia todennetaan systemaattisesti ja arviointitulokset julkaistaan tulosperustaisen toiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi arvioinnin avulla opitaan yhdessä ja kehitytään organisaationa, jotta Sitra säilyy muutosvoimaisena.

Kuvassa rvioinnin muutosvoimaisuuden tekijät​
Kuva: Sitran arvioinnin muutosvoimaisuuden tekijät

Vuonna 2021 päivitetty arvioinnin lähestymistapa tukee kehittämistyötä, jota Sitrassa on tehty strategisen johtamisen, vaikuttavuusajattelun ja -käytäntöjen vahvistamiseksi. Sitra pyrkii ymmärtämään muutosta ja kirittämään muutoksen tekemistä vaikuttavuus- ja vaikutusarvioinnin sekä kehittävän arvioinnin avulla. Vaikuttavuuden arviointia lähestytään kokonaisvaltaisesti. Vaikuttavuuden johtaminen ja arviointi nojautuvat systemaattiseen tiedon keruuseen ja analyysiin koko vaikuttavuuden ketjusta (IOOI) eli resursseista (Input), toiminnasta ja tuotoksista (Output), vaikutuksista (Outcome) ja pitkän aikavälin vaikuttavuudesta (Impact). Lähestymistavan tueksi Sitra on tarkentanut arvioinnin toimintatapaa käytännön tasolla, sekä luomalla keskipitkän aikavälin arviointisuunnitelman voimassa olevalle strategialle. 

Sitran vaikuttavuutta arvioidaan lisääntyvässä määrin muutoksen tasojen ja Sitran myötävaikuttamien vaikutusten kautta. Sitran työ kokeilujen ja toimintamallien vauhdittajana korostaa tarvetta tunnistaa ja tavoittaa arvioinnin avulla kaikki tuotetut vaikutukset, mukaan lukien epäsuorat/tahattomat vaikutukset. Sitran arviointi pyrkii tasapainoon taaksepäin katsovan ja eteenpäin katsovan arvioinnin välillä hyödyntäen parhaita mahdollisia arviointimenetelmiä. 

Sitran arviointi nojaa kansainvälisesti tunnustettuihin arviointistandardeihin, normeihin ja kriteereihin. Sitran arviointia sen kaikilla tasoilla ohjaavat seuraavat periaatteet:  

Vaikuttavuusmalli

Vaikuttavuusajattelumme pohjaa niin sanottuun IOOI-malliin (input, output, outcome, impact).

Kuvassa Sitran arvioinni vaikuttavuusmalli

Vaikuttavuusarviointi

Työmme tueksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla?

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Sitran vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja riippumatonta tietoa toimintamme tuloksellisuudesta.

Arviointiraportit

Sitran vaikuttavuusarvioinnit ovat aina ulkoistettuja ja riippumattomia arviointeja Sitran vaikuttavuudesta ja vaikutuksista.

Tulokset

Työn tulokset -artikkelisarjassa Sitran projektien asiantuntijat kokoavat loppuraportoinnin pohjalta tiivistelmän projekteissa ja hankkeissa saavutetuista tuloksista, vaikutuksista ja opeista. Nämä artikkelit ovat pääsääntöisesti Sitran sisäisesti tuottamia tuloksiin pureutuvia katsauksia, mutta artikkelien laadinnassa käytetään ulkoisia selvityksiä ja arviointeja mahdollisuuksien mukaan. Artikkeleissa hyödynnetään myös Sitran projektihallinta-järjestelmään kerättävää seuranta- ja itsearviointidataa.

Ennakoiva arviointi ja ennakoinnin arviointi

Ennakointi on Sitran toiminnan ydin ja tulevaisuuden luotaaminen sekä ennakointitiedon levittäminen osa keskeistä yhteiskunnallista vaikuttavuustavoitetta. Sitra ei pyri ennustamaan tulevaisuutta, mutta organisaationa havaitsemaan muutosvoimia, jotka vaikuttavat yhteiskunnassamme. Myös arvioinnin on huomioitava toimintaympäristön kehityskulut ja muutosten systeeminen ja keskinäisriippuvainen luonne, jotta se voi tuottaa päätöksenteossa ja toiminnan ohjaamisessa hyödynnettävää tietoa (vrt. utilization-focused evaluation). Sitran arviointityössä ennakointitietoa ja tulevaisuusorientaatiota on tarkoituksenmukaista käyttää aiempaa tietoisemmin toimintaympäristön taustoitukseen sekä lähtötilakartoitukseen, muutostarinan kehittämiseen, arviointikehyksiin ja etenkin arviointien suosituksiin. Sitra on ollut jo pitkään kansainvälisestikin merkittävä tulevaisuustyön arvioinnin suunnannäyttäjä. Osallistumme kansainväliseen arviointikehitykseen ja -keskusteluun (mm. Association of Professional Futurists Evaluation Task Force 2021–2022) ja integroimme tulevaisuustyötä ja ennakointia yhä tiiviimmin osaksi muutosvoimaista projektisuunnittelua ja arviointia.  

Mutta miltä näyttää arvioinnin tulevaisuus? Entä mitä oikein on tulevaisuuden arviointi? Tutustu aiheeseen tarkemmin Arvioinnin tulevaisuus -blogisarjamme sekä muiden kirjoitustemme kautta.

Mistä on kyse?