Haku
Arvioitu lukuaika 4 min

Hae kumppaniksi demokratiakokeiluun

Sitran Demokratiakokeilut 2020 -kumppanihaku etsii kuntia toteuttajakumppaneiksi vuonna 2020 toteutettaviin, Sitran rahoittamiin demokratiakokeiluihin. Haku alkoi 16.5.2019.

Julkaistu

Mistä on kyse?

Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Miten mukaan?

Demokratiakokeilut 2020 -kumppanihaku on auki 16.5-31.8.2019. Kaikkien mukaan haluavien kuntien on elokuun loppuun mennessä kuvattava kokeilun alustava idea hakemuslomakkeelle (linkki). Linkin kautta pääset sekä täyttämään lomakkeen että vain tutustumaan siihen täyttämättä tietoja.

Hakijana tulee olla kunta.

Hakemusprosessi toteutetaan kaksivaiheisesti. Hakulomakkeella jätettävien hakemusten perusteella jatkokehittämisvaiheeseen valitaan enintään kymmenen toteutuskelpoista kuntademokratiaideaa.

Mukaan valittavia ideoita kehitetään Sitran lokakuun aikana järjestämissä työpajoissa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Sitra maksaa jatkoon valituille hakijoille työpajoihin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset enintään kahdelle henkilölle/hakijakunta (lukuun ottamatta pk-seutu).

Toisessa vaiheessa valinnat kumppanuuksista tehdään työpajan jälkeen jätettävien jatkokehitettyjen hankeideoiden ja toimintasuunnitelmien perusteella.

Tavoitteena on käynnistää kevään 2020 aikana useita kunnianhimoisia demokratiakokeiluja, jotka uudistavat kuntademokratian käytäntöjä. Sitra voi olla hankkeissa mukana enintään kesäkuuhun 2021 saakka.

Tutustu 27.5.2019 pidetyn infotilaisuuden esityksiin ja tilaisuuden tallenteeseen tämän linkin kautta: Infotilaisuus demokratiakokeiluista. Yhteydenotot ja tiedustelut sähköpostiosoitteeseen demokratiakokeilut@sitra.fi

Hakemusten arvioitikriteerit:

Ensimmäisen vaiheen valinnassa Sitra painottaa kokeilun uutuusarvoa, rohkeutta ja toistettavuutta. Lisäksi valinnoissa painotetaan kokeilun kohderyhmää. Ideoiden odotetaan pureutuvan osallistumisen eriarvoistumiseen (mm. iän, sosioekonomisen aseman, koulutuksen, asuinpaikan suhteen), joka on nostettu lukuisissa raporteissa ja tutkimuksissa esiin yhtenä suomalaisen demokratian heikkoutena.

Kokeilujen toivotaan pohtivan keinoja, joilla voitaisiin vahvistaa erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta.

Toisessa vaiheessa Sitra arvioi kuntien toteuttamissuunnitelmien laatua, laajuutta ja toteuttamiskelpoisuutta kokeilun kokonaiskustannukset huomioiden. Sitra painottaa kokeilun mahdollistamaa pysyvää muutosta kunnan osallistumiskäytännöissä ja levitettävyyttä kuntaorganisaation sisällä sekä vaikuttavuutta kuntademokratian toimivuuden kannalta. Kokeilu on toteutettava pääosin vuoden 2020 aikana. Arvostamme sitä, että hakija antaa kehitettävälle idealle myös oman panoksensa. Panos voi olla esimerkiksi idean kehittämiseen käytettyä työ¬aikaa tai omaa rahoitusta.

Sitran edustajista sekä mahdollisista asiantuntijoista koostuva raati tekee ratkaisun sekä työpajavaiheeseen mukaan otettavista hakijoista että työpajavaiheen jälkeen jatkoon valittavista hakijoista.

Toteutustapa

Demokratiakokeilujen lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä kokeilujen levitettävyys ja skaalautuvuus.

Osallistumalla demokratiakokeilut kumppanihakuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa, Sitran järjestämissä verkosto-työpajoissa sekä kokeilujen aikana syntyvä tieto on kaikkien vapaasti käytettävissä ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista tällaista demokratiakokeilujen yhteydessä kertynyttä tietoa.

Edellytämme avoimuutta läpi prosessin, jotta kokeiluista kertyvä tieto ja kokemukset olisivat muun muassa myös tutkimuksellisesti hyödynnettävissä.  Sitralla on mm. oikeus julkistaa kumppanihakuun osallistuneiden hakijoiden nimet ja ehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Sitran tuki hankkeelle

Sitra valitsee työpajojen jälkeen hakijoiden joukosta hakijat, joiden kanssa se tekee kokeilun toteuttamista koskevan rahoitussopimuksen. Hakijan toivotaan antavan kehitettävälle idealle myös oman panoksensa. Panos voi olla esimerkiksi idean kehittämiseen käytettyä työ­aikaa tai omaa rahoitusta.

Sitra tekee hankeidean ja esitetyn budjetin perusteella kokonaisarvion Sitran myöntämän rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle. Rahoituksen myöntäminen edellyttää Sitran hankerahoituksen ehtojen hyväksymistä. Sitran velvollisuutena on rahoitusta myöntäessään huomioida EU:n valtiontukisäädöstön noudattaminen. Edellä mainitun perusteella Sitran rahoitus ei saa kohdistua taloudellisen toiminnan rahoittamiseen.

Sitran intressissä on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Henkilötietojen käsittely

Demokratiakokeilut 2020 -kumppanihakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten.

Kumppanihaussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran asiakkaita ja sopimuskumppaneita koskevan rekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lisäksi kumppanihaun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien hakijoiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Mistä on kyse?