artikkelit
Arvioitu lukuaika 6 min

IHAN-yritysohjelman säännöt ja valintakriteerit

Tässä dokumentissa kuvataan, mitä ohjelmaan osallistuminen edellyttää yritykseltäsi ja mitkä ovat ohjelman valitsemiskriteerit.

Julkaistu

IHAN-yritysohjelma on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra tai järjestäjä) järjestämä pk-yrityksille tarkoitettu ohjelma. Ohjelman hakuprosessi ja ohjeet osallistumishakemuksen täyttämiseen ja lähettämiseen on  kuvattu hakuohjeessa. Hakuohjeessa on myös kerrottu mikä IHAN-yritysohjelma on, mitä hyötyä ohjelmasta on yrityksellesi ja mitä osallistuminen edellyttää yritykseltäsi yleisellä tasolla.

Mitkä ovat valitsemiskriteerit?

1. Yritys pystyy Sitran arvion mukaan hakulomakkeessa osoittamaan:

  • kykynsä ja halunsa tehdä uudenlaista liiketoimintaa
  • kohtuulliset taloudelliset edellytykset panostaa rahallisesti kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi liiketoiminnassaan
  • halunsa tehdä yhdessä kumppaneiden kanssa ja kykynsä pystyä tunnistamaan kumppaniverkostoaan
  • kykynsä, halunsa ja tarpeensa oppia lisää jaettuun dataan perustuvasta liiketoiminnasta ja miten sitä tehdään.
  • Mahdolliset aikaisemmat kokemukset dataan perustuvasta liiketoiminnasta luetaan yrityksen hyväksi valinnassa.

2. Oikeat henkilöt:

IHAN-yritysohjelman kohtaamisiin eli työpajoihin ja muihin tapaamisiin pitää yrityksestä osallistua henkilö, jolla on oikeus ja mahdollisuus tehdä strategisia päätöksiä koko yrityksen puolesta (jäljempänä ”päätösvaltainen osallistuja”). Onko hän hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja vai kehitysjohtaja, sen päättää yritys itse. Sitran järjestämiin työpajatilaisuuksiin osallistuu yrityksestä yksi henkilö.

Päätösvaltaisen osallistujan lisäksi IHAN-yritysohjelmaan odotetaan osallistuvan myös muita organisaation edustajia yritysohjelman uudistamistapaamisiin, dataverkostotyöpajoihin ja palvelunkehitystyöpajoihin.

3. Työaika:

Jokaisen ohjelmaan valittavan yrityksen tulee varata ohjelman toteutukseen yritysohjelman päätösvaltaisen osallistujan työaikaa vähintään 2 pv viikossa kuuden kuukauden ajan (yhteensä n. 45 työpäivää). Kaikkiaan yrityksen tulee olla valmis investoimaan yritysohjelmaan aikaa kuuden kuukauden aikana seuraavasti (tuntimäärät ovat suuntaa antavia arvioita):

Kokonaisuus Määrä Osallistuja Organisaation muut edustajat Yhteensä
Työpajat pääkaupunkiseudulla 6 kpl 72 h 72 h
Yrityskohtaiset uudistamistapaamiset 7 kpl 84 h 24 h 108 h
Yrityskohtaiset palvelukehitystyöpajat 3 kpl 36 h 72 h 108 h
Yrityksen dataverkostotyöpajat kumppaneille 3 kpl 36 h 48 h 84 h
Yrityksen omiin kehittämistoimenpiteisiin (kotitehtävät) 124 h 176 h 300 h
Yhteensä 352 h 320 h 672 h

4. Yritys kykenee vastaanottamaan de minimis -tukea enintään 30.000 euroa, joka koostuu yrityksen hyväksi tehtävästä asiantuntijatyöstä ja toimittaa järjestäjälle de minimis -ilmoituksen hakemuksen liitteenä.

5. Yritys on vakavarainen. Kilpailuun osallistuvalla yrityksellä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä, eikä verovelkaa ja yritysohjelmaan mukaan pääsevän yrityksen tuleekin toimittaa ennen sen alkua järjestäjälle pyydettäessä verottajan antama verotodistus verojen suorittamisesta.

6. Yritys on aktiivisesti harjoittanut liiketoimintaa kahden (2) vuoden ajan.

7. Yrityksen liikevaihto on vähintään 2 miljoonaa ja enintään 50 miljoonaa euroa viimeksi päättyneellä tilikaudella

8. Yritys ei täytä edellä mainittuja kriteerejä 6. – 7., mutta kykenee muilla tavoin osoittamaan liiketoimintansa vakiintuneisuuden ja potentiaalin liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen tavalla, jonka Sitra arvioi riittäväksi.

9. Yritys on merkitty kaupparekisteriin. Yritykseksi ei katsota luonnollista henkilöä, mukaan lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi).

Hakuprosessi

IHAN-yritysohjelman haku on auki 9.3.-5.6.2020. Hakuprosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti hakuohjeessa.

Hakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Osallistumishakemuksen ja de minimis -ilmoituksen perille saapuminen on osallistujan vastuulla. Tehtyä hakemusta ei voi suoraan päivittää, mutta yritys voi hakuajan rajoissa lähettää uuden hakemuksen ja mainita sen korvaavan aiemman.

Muut osallistumisen ehdot

IHAN-yritysohjelma on maksuton valituille yrityksille. Yrityksen vastuulla on vastata kuluista, jotka kohdistuvat omaan henkilöstöön yritysohjelman aikana (esim. matkat ja varaukset yrityksenne tiloissa järjestettäviin dataverkostotyöpajoihin). Sitra vastaa yritysohjelmassa yritysten hyväksi tuotettavien koulutus- ja konsulttipalveluiden, koulutusmateriaalin ja yritysohjelman toteuttamisessa käytettävän digitaalisen työympäristön hankinnasta ja kustannuksista. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta kustantaa muita kuluja.

Yksittäisen yritysten hyväksi kohdentuvat koulutus- ja konsulttipalvelut katsotaan Sitran yritykselle myöntämäksi, komission vähämerkityksellisiä tukia koskevan asetuksen (komission asetus 1407/2013) tarkoittamaksi vastikkeettomaksi de minimis -tueksi.

Yrityksen kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien arvo ei saa ylittää kyseinen etu huomioon ottaen 200 000 euron rajaa. Yritys on velvollinen selvittämään saamiensa de minimis -tukien määrän yritysohjelman hakuilmoituksen liitteenä olevalla de minimis -ilmoituksella. De minimis -ilmoituksella on ilmoitettava järjestäjälle kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien määrät. Mikäli yritysohjelmaan valittu yritys on kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saanut de minimis -tukia määrän, joka ei mahdollista lisätuen myöntämistä, järjestäjä pidättää oikeuden hylätä hakijan hakemus.

Järjestäjän arvion mukaan yrityksen koulutuksena ja konsulttityönä saaman de minimis -tueksi katsottavan edun määrä ei ylitä 30 000 €. Järjestäjä toimittaa yritysohjelman päättyessä kullekin yritykselle kertyneet edun täsmällistä määrää koskevan de minimis -ilmoituksen.

Ennen yritysohjelman käynnistymistä Sitran ja valitun yrityksen välille laaditaan yhteistyösopimus, joka toimitetaan hakijalle osana hakumateriaaleja. Yhteistyösopimuksen tekeminen on edellytys yritysohjelmaan osallistumiselle.

Yritysohjelman aikana syntyvät, yrityksen uuden palvelun ja /tai tuotteen kehittämiseen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat oikeuden kehittäneelle yritykselle / kehittäneille yrityksille. Yritys saa lisäksi käyttöoikeuden ohjelman päätteeksi yritykselle laadittavaan vaikuttavuusarvioon.

Yritysohjelmaan liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat edellä mainittua lukuun ottamatta yksinomaan järjestäjälle.

Järjestäjä ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille. Kilpailuun osallistuvien tulee itse suojata liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin.

Järjestäjällä on oikeus osallistua kaikkiin IHAN-yritysohjelman aikaisiin työpajoihin ja tapaamisiin myös yrityksen toimesta järjestettäviin yritysohjelmaan liittyviin tilaisuuksiin.

Sääntöjen ensisijaisuus, sääntöjen muuttaminen ja yrityksen poissulkeminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Sitran IHAN-yritysohjelman osallistujavalintaan ja IHAN-yritysohjelman toteuttamiseen. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli näiden sääntöjen ja muiden yritysohjelmaan liittyvien dokumenttien välillä on ristiriitaa, sovelletaan osallistujavalinnassa ensisijaisesti näitä sääntöjä.

Järjestäjällä on oikeus tehdä IHAN-yritysohjelmaan vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä yrityshaun aikana (esim. mahdolliset aikataulumuutokset). Muutokset julkaistaan yritysohjelman verkkosivuilla. Yritysohjelmaan hakijoiden velvollisuutena on seurata yritysohjelman verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Järjestäjällä on lisäksi oikeus keskeyttää yritysohjelmaan haku, mikäli olosuhteet tai yritysohjelman käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että yritysohjelman toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Järjestäjällä on oikeus sulkea yritysohjelmasta yritys, joka rikkoo yritysohjelman sääntöjä tai voimassaolevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että yritys on sopimaton osallistumaan yritysohjelmaan. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse yrityksen kontaktihenkilölle.

Osallistujien muut oikeudet ja velvollisuudet

Yritykset hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista yritysohjelmaan osallistuvien yritysten nimet sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan.

Yritysohjelmaan osallistuvat yritykset antavat suostumuksensa siihen, että kontaktihenkilöiden henkilötietoja (nimet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käsitellään järjestäjän toimesta järjestäjän sidosryhmä – ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Yritykset ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mistä on kyse?