Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Talousvaliokunnan mietintö Sitran toiminnasta valmistui

Sitra on eduskunnan alainen rahasto, jonka työtä ohjaa hallitus ja valvoo kansanedustajista koostuva hallintoneuvosto. Sitran toimintakertomus käsitellään vuosittain eduskunnassa, ja talousvaliokunta antaa siitä mietintönsä. Mietintö vuoden 2019 kertomuksesta on valmistunut.

Kirjoittaja

Julkaistu

Talousvaliokunta toteaa mietinnössään mm. seuraavaa:

Sitran toiminnan keskiöissä ovat suuret systeemiset muutokset ja yhteiskunnallinen uudistuminen. Juuri tällaisissa monista toisia täydentävistä osista koostuvissa kokonaisuuksissa Sitralla voi olla merkittävä rooli koollekutsujana ja muutosprosessien käynnistäjänä. Tässä korostuvat Sitran mahdollisuudet monipuoliseen yhteistyöhön yritysten ja yhteiskunnan instituutioiden kanssa.

Sitran itsenäisen aseman ja suurten yhteiskunnallisten muutosprosessien poliittisen luonteen välillä vallitsee väistämättä myös jännitteitä.

Tähän liittyy osaltaan myös Sitran asema eduskunnan vastattavana olevana julkisoikeudellisena rahastona. Sitran rooli on olla keskustelunavaaja, koollekutsuja ja törmäyttäjä. Ollakseen hyödyllinen itsenäisen ajatuspajan tulee tarvittaessa voida tehdä myös ristiriitoja ja epäonnistumisen riskin sisältäviä aloitteita, mikä edellyttää myös sen päämieheltä, eduskunnalta, avarakatseista ajatuspajan roolin ymmärtämistä. Sitran itsenäisestä asemasta huolimatta riskinä voi olla liiallinen varovaisuus tai toisaalta tiettyjen yleisesti hyväksyttyjen tai ennalta-arvattavien näkökulmien painottuminen, jos on pelättävissä, että ristiriitoja herättävät keskustelunavaukset voisivat asettaa instituution aseman ja oikeutuksen kyseenalaiseksi. Tärkeää on palvella yhteiskunnallisen uudistamisen tiedontarpeita monipuolisesti.

Talousvaliokunta korostaa kuitenkin, että rahaston toiminnan vaikuttavuuden avoin, säännöllinen ja riippumaton arviointi muodostaa perustan rahaston olemassaolon oikeutukselle ja muistuttaa siitä, että Sitran rahoituksella on olemassa vaihtoehtoiskustannus. Tällaisessa vertailussa on otettava huomioon Sitran toiminnan luonne ja koko vaikuttavuusketju. Suurin osa, 67 prosenttia, Sitran hankerahoituksesta suuntautuu kokeiluihin ja pilottihankkeisiin. Vaihtoehtoiskustannuksen olemassaolo ei siis merkitse sitä, että Sitran työtä tulisi suoraan verrata esimerkiksi yliopistotutkimukseen tai tki-toimintaan. Sitran työ ei ole myöskään pelkkää ajatushautomotyötä, vaan eroaa merkittävästi muista think tank -toimijoista, joiden pääpaino on selvityksissä ja politiikkasuosituksissa.

Sitran roolina on kysyä oikeita kysymyksiä ja löytää kansallisella tasolla keinoja globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Nämä ratkaisut voivat olla skaalautuvia ja tarjota toimintamalleja myös kansainväliselle tasolle. Hyvänä esimerkkinä on jo vuosia jatkunut työ kiertotalousajattelun edelläkävijänä. Tällaisissa hankkeissa voivat parhaimmillaan yhdistyä Sitran tavoitteiden eri näkökulmat: Suomen vakaa ja tasapainoinen kehitys, talouden määrällinen ja laadullinen kasvu, kansainvälinen kilpailukyky ja yhteistyö. Myös vallitsevassa pandemiatilanteessa Sitra on jo ollut ja voi olla merkittävällä tavalla etsimässä ratkaisuja esimerkiksi ekologisen jälleenrakennuksen, datatalouden ja yhteiskunnallisen luottamuksen vahvistamisen kautta.

Lue koko mietintö eduskunnan sivuilta:
talousvaliokunnan mietintö Sitran toimintakertomuksesta 2019

 

Mistä on kyse?