Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Hei ope, haluatko hyödyntää megatrendejä opetuksessa?

Tulevaisuuden suuntaviivoja määrittävät ilmiöt eli megatrendit kannattaa ottaa osaksi opetusta, sillä tulevaisuustieto kuuluu kaikille.

Kirjoittajat

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan tulevaisuus 100 kertaa. Lukion opetussuunnitelman perusteissa mainitaan tulevaisuus 158 kertaa. Tulevaisuus on siis vahvasti läsnä opetussuunnitelmissa. Ja toki niin peruskouluissa, lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat juuri he, jotka tulevaisuudessa elävät ja jotka tulevaisuutta rakentavat.

Mutta miten tuoda tulevaisuus osaksi opetusta? Yksi konkreettinen keino tulevaisuusajattelun tuomiseksi peruskoulun tai toisen asteen opetukseen on megatrendien hyödyntäminen. Megatrendit Megatrendi Useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Megatrendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Avaa termisivu Megatrendi ovat laajoja muutoksen kaaria, useista ilmiöistä koostuvia kehityssuuntia, jotka määrittävät myös tulevaisuuden suuntaviivoja. Megatrendien huomioiminen opetuksessa auttaa oppilaita ymmärtämään maailmaa laajemmin ja syvällisemmin sekä huomaamaan, miten tulevaisuus vaikuttaa nykyhetkeen ja toisin päin. Megatrendit auttavat oppilaita hahmottamaan myös sitä, miten erilaiset maailmanlaajuiset ilmiöt, kuten luonnon kantokyvyn mureneminen, demokratian kamppailu tai kilpailu digivallasta ovat yhteydessä toisiinsa, heidän omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa.

Megatrendien tarkastelu antaa siis hyvät eväät ymmärtää ympärillä tapahtuvia muutoksia. Tulevaisuusajattelu kasvattaa myös lasten ja nuorten valmiuksia vastassamme olevien haasteiden kohtaamiseen sekä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Kun tulevaisuuksia tutkii yhdessä oppilaiden kanssa, vahvistuu myös luottamus ja usko tulevaisuuteen – riippumatta siitä, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu tai mitä siellä tapahtuu.

Käytännön vinkkejä megatrendien hyödyntämiseen opetuksessa

Tässä muutamia harjoituksia, joiden avulla voi testata megatrendien hyödyntämistä opetuksessa. Kaikki tehtävät hyödyntävät Sitran selkokielisiä megatrendikortteja, jotka voi tilata maksutta tai ladata ja tulostaa itse.

Selkokieliset kortit on tarkoitettu ihan kaikille. Ne tarjoavat tietoa megatrendeistä myös heille, joista yleiskieliset megatrendikortit tuntuvat liian vaikeaselkoisilta. Kortit on tehty etenkin kouluja ja oppilaitoksia ajatellen, koska opettajien palautteen perusteella kiinnostusta megatrendien hyödyntämiseen opetuksessa on paljon, mutta alkuperäiset megatrendikortit ovat liian vaikeita eri-ikäisille oppilaille.

Harjoitus: vaihda näkökulmaa

Miltä trendit näyttävät jonkun toisen ihmisen, organisaation tai ammatin näkökulmasta?

Valitse trendikorttipakasta yksi kortti tai ohjeista oppilaat valitsemaan kortti pienryhmissä. Jokainen oppilas valitsee itselleen eri näkökulman (toisen ihmisen, eläimen, organisaation jne.). Sen jälkeen keskustellaan: miltä trendi näyttää ihan erilaisen ihmisen, yhteisön tai organisaation näkökulmasta? Ovatko vaikutukset erilaisia? Kenen kannalta trendi on toivottava, kenen ei?

Esimerkiksi voi pohtia, miten merten tilan heikkeneminen tai kaupungistuminen vaikuttaa nuoriin eri puolilla maailmaa – miten nämä trendit näyttäytyvät esimerkiksi suomalaisen, malediivilaisen ja nepalilaisen nuoren näkökulmasta?

Harjoitus: keksi palvelu tai muu ratkaisu

Millaisia uusia mahdollisuuksia trendit synnyttävät? Entä mikä kaipaa kipeästi ratkaisua tulevaisuudessa?

Ohjeista oppilaita nostamaan sokkona tai valitsemaan 1–3 korttia ja keksimään niiden pohjalta jonkin tulevaisuuden palvelun, ratkaisun, tuotteen tai toimintatavan, joka vastaa trendin synnyttämiin haasteisiin tai mahdollisuuksiin. Ammatillisen opetuksen puolella näkökulmaksi voi valita myös oman alan ja pohtia, mitä uusia ratkaisuja kyseinen trendi aiheuttaa omalle alalle.

Esimerkiksi trendi ”äärimmäiset sääolot yleistyvät” voisi synnyttää ideoita kuten kaupunkipyörien tyylinen sateenvarjopalvelu tai jokin lisääntyvää kuivuutta paremmin sietävä viljelyskasvi.

Harjoitus: arvota trendejä

Mikä trendi vaikuttaa eniten minun elämääni? Tai mitä trendiä meillä ei ole varaa ohittaa?

Megatrendikortteja voi hyödyntää myös asettamalla niitä arvojärjestykseen. Ohjeista oppilaita poimimaan korttipakasta joukko trendejä ja pyydä oppilaat laittamaan ne järjestykseen sen perusteella, mikä on heille tärkeintä, kiinnostavinta tai vaikuttaa eniten heidän elämäänsä. Kriteerit arvottamiselle voivat olla myös jotain muuta ja liittyä suoraan esimerkiksi opettavaan aineeseen tai ammatillisella puolella toimialaan.

Valmiit työpohjat

Tulevaisuuden tekijän työkalupakista löytyy myös useita valmiita työpohjia, joita voi hyödyntää selkokielisten megatrendikorttien kanssa. Esimerkiksi ennakoinnin eläintarha -työpohjan avulla voi avartaa ajatteluaan ja tunnistaa tulevaisuuteen liittyviä yllätyksiä, ja tulevaisuuskolmion avulla voi tarkastella kiinnostavan aiheen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä nykyhetken, menneisyyden ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Mistä on kyse?