Loki
Arvioitu lukuaika 3 min

Lab loki #19: Miten periaatteita voi käyttää projektien välisten yhteyksien aikaansaamisessa?

Kun halutaan edistää projektien välisiä yhteyksiä ja niiden jaettua vaikuttavuutta, ohjaavien periaatteiden määrittely voi olla hyödyksi erityisesti, jos konteksti on epäselvä ja vaatii yhteistä oppimista. Kuinka periaatteet voivat auttaa innovaatioportfolioiden vaikuttavuuden edistämisessä ja arvioinnissa?

Kirjoittaja

Julkaistu

Järjestimme 13.5.2020 Sitra Labin innovaatioportfolioiden parissa toimivan ryhmän kanssa työpajan, jossa kertasimme tammikuun lopulla järjestetyn kansainvälisen Innovation Portfolio Sensemaking and Management -työpajan sisältöjä ja laajensimme niitä portfolioperiaatteiden määrittelyn suhteen. Pohdimme työpajassa myös tämän innovaatioportfolioiden toimintaa kuvaavia periaatteita.

Innovaatioportfoliot pyrkivät tarjoamaan toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää laajojen ja epäselvien ongelmien parissa. Toimintatavat, jotka soveltuvat näihin konteksteihin poikkeavat paljon perinteisestä johtamisesta, missä painotetaan ongelman tutkimista, määrittelyä ja ratkaisemista.

Epäselvissä konteksteissa haasteet ovat usein myös laajoja, esimerkiksi yhteiskunnallisia tai globaaleja. Ne voidaan havaita, mutta niiden juurisyyt ovat niin moninaiset ja kontekstuaaliset, ettei niistä saa kovinkaan helpolla kiinni. Tämänkaltaisia ilmiöitä, jotka syntyvät ja muuntautuvat kontekstuaalisessa vuorovaikutuksessa, kutsutaan kompleksisiksi. Kompleksisten haasteiden vuorovaikutuksellisen luonteen vuoksi niihin pääsee parhaiten kiinni olemalla niiden kanssa vuorovaikutuksessa esimerkiksi kokeilujen avulla.

Nelikenttä johtamisen organisoitumisesta

 

Lähde: https://cognitive-edge.com/blog/cynefin-st-davids-day-2020-1-of-n/

Kun kompleksisia ongelmia ei voida ratkaista suunnitelmilla tai selkeillä ohjeilla, niitä koskevaa samansuuntaista toimintaa voidaan kuitenkin edistää periaatteiden avulla.

Kanadalainen yhteiskunnallisen muutoksen arvioinnin pitkän linjan asiantuntija Michael Quinn Patton on kehittänyt periaatelähtöisen arvioinnin käytänteitä, jotka sopivat epäselvissä konteksteissa toimimiseen. Patton summaa hyvien periaatteiden luonteen GUIDE-viitekehyksen avulla. Niiden tulee olla käytännöllisiä, toimintaa ohjaavia, toimijoita inspiroivia, rakentavia ja muuntautuvia ratkaisuja tukevia sekä arvioitavissa.5 lähtökohtaa hyville periaatteille

Lähde: Michael Quinn Patton: Principles-Focused Evaluation

Hyvä esimerkki periaatteiden käytännön sovelluksista on Michael Quinn Pattonin Blue Marble Evaluation -periaatteet, joita hän ehdottaa globaalien haasteiden parissa toimivien arvioijien ohjenuoraksi. Periaatteiden sarja pitää sisällään yleisiä periaatteita, jotka kuvaavat globaalia toimintaympäristöä sekä siinä toimimista sekä toimintaa ohjaavia periaatteita, jotka voivat toimia tekemisen ohjenuorana.

Blue Marble Evaluation -periaatteet arvioinnin ohjenuoraksi

Lähde: Blue Marble Evaluation Principles

Työpajan puitteissa kehitettiin innovaatioportfolioiden taustalla olevia periaatteita, jotka voivat auttaa niiden portfolioiden käyttöön ottamista pohtivia organisaatioita arvioimaan niiden vaatimaa uudenlaista ajattelua sekä siihen perustuvaa tekemistä.

Katso tästä lyhyt työpajassa esitetty puheenvuoro portfolioperiaatteiden teoriasta ja käytännöstä:

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Työpajan esitysmateriaalit voi ladata tästä. 

Haluatko kuulla lisää Sitra Labista?

Liity Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Liity myös Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaisen koosteen kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia.

Mistä on kyse?